2.16. Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау

2.16.1. Білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру үшін олардың білімін бақылаудың келесі түрлері қарастырылған (күтілетін оқу нәтижелерін қалыптастыру):

  • ағымдағы бақылау;
  • аралық бақылау;
  • Midterm Examination (жарты семестрлік емтихан);
  • қорытынды бақылау (қорытынды емтихан).

2.16.2. Бақылаудың барлық түрлері 100 балдық шкала бойынша күтілетін оқу нәтижелерін қалыптастыруды бағалауды қамтиды.
2.16.3. Ағымдық бақылау дегеніміз - академиялық кезең ішінде оқытушының аудиторияда және аудиториядан тыс жұмыстарда жүргізген оқу жоспарына сәйкес студенттердің білімін жүйелі түрде тексеру.
2.16.4. Ағымдық бақылау тапсырмаларын орындауға арналған балл пәннің Силлабусында апта сайын орындалған тапсырмалардың саны мен қиындық дәрежесіне сәйкес бөлінеді.
2.16.5. Ағымдық бақылауды бағалау UNIVER жүйесіне кіру журналында пәннің Силлабусына сәйкес тиісті оқу аптасында қатаң түрде мүмкін болатын ең көп балл санына сәйкес жүргізіледі.
2.16.6. Аралық бақылау (ҚР) - академиялық күнтізбеге сәйкес жүргізілетін академиялық пән шеңберіндегі білім алушының оқу жетістіктерін бақылау.
2.16.7. Бақылаудың маңызды кезеңдері білім алушының ағымдық үлгерімінің жалпы бағасын (сабаққа қатысу журналында көрсетілген балл бойынша) және бақылаудың арнайы тапсырмаларының нәтижелерін көрсетеді (қажет болған жағдайда).
2.16.8. Аралық бақылаудың бағалары «УНИВЕР» жүйесінде аралық бақылау ведомосына қойылады. Аралық бақылау саны жұмыс оқу жоспарымен анықталады және пәннің Силлабусында көрсетіледі, пәнді оқу барысында екі аралық бақылау үшін баллдар қойылады (РK1 және РK2).
2.16.9. Бірінші бақылау кезеңінде (PK1) білім алушының үлгерімі семестрдің алғашқы 5 аптасында бағаланады. Екінші бақылау кезеңінде (PK2) оқу семестрдің 11-ші аптасынан 15-ші аптасына дейінгі кезеңде бағаланады.
2.16.10. Midterm Examination (жарты семестрлік емтихан) - семестрдің 10-шы аптасында білім алушының оқу жетістіктерін бақылау, сонымен қатар семестрдің 6-шы аптасынан 10-шы аптаға дейінгі аралықта білім алушылардың үлгерімін бақылау. Midterm Examination нәтижелері «УНИВЕР» жүйесінде жеке аттестаттау ведомосына енгізіледі.
2.16.11. Пән бойынша қорытынды бақылау, әдетте, емтихан өткізілетін білім алушылар үшін осы пән бойынша сабақ өткізбегендердің ішінен қажетті біліктілігі бар, балама емтихан алушылардың қатысуымен жазбаша түрде өткізілетін қорытынды емтихан түрінде жүзеге асырылады.
2.16.12. Балама емтихан алушыға 4-тен артық академиялық пәндер бойынша емтихан жұмыстарын тексеруге рұқсат етілмейді. Осы пән бойынша оқытушымен немесе емтихан алушымен қарым-қатынаста болатын тұлғаны балама емтиханға тағайындауға жол берілмейді.
2.16.13. Пән бойынша қорытынды емтихан аралық аттестаттау кезеңінде (емтихан сессиясы) кемінде 2 аптаға созылады. Қорытынды емтихан нәтижелері (Е) «УНИВЕР» жүйесінде жеке емтихан ведомосына енгізіледі
2.16.14. Әрбір оқу пәні бойынша қорытынды емтиханды өткізу нысаны мен тәртібін академиялық кезең басталғаннан кейін бір айдан кешіктірмей факультеттің Ғылыми кеңесі белгілейді.
2.16.15. Ағымдағы, аралық бақылау және жарты семестрлік емтиханды өткізу нысанын пәннің ерекшелігіне байланысты оқытушы белгілейді.
2.16.16. Ағымдағы, аралық және жарты семестрлік емтихандар коллоквиумдар, тестілік сауалнамалар, жазбаша емтихандар, студенттердің дауларға қатысуын бағалау, дөңгелек үстелдер, іскери ойындар, жағдайлық есептерді шешу және т.б. түрінде өткізілуі мүмкін. Ағымдық және аралық бақылауды өткізу формалары туралы толық ақпарат пәннің Силлабусына енеді және семестрдің алғашқы екі аптасында студенттердің назарына жеткізіледі.
2.16.17. Аралық бақылаудың және пән бойынша жарты семестрлік емтиханның максималды көрсеткіші, ағымдық бақылау нәтижелерін қосқанда, аралық бақылау мен МТ үшін 100 балл.
2.16.18. Аралық бақылау мен МТ нәтижелерін оқытушы академиялық күнтізбеде көрсетілген тиісті аптаның сенбі күні 24-00-ге дейін Универ жүйесінде аттестаттау ведомосына енгізеді.
2.16.19. Аттестаттау аптасында берілген балл саны тиісті аптадағы пәннің силлабусында белгіленген максималды саннан аспауы керек.
2.16.20. Аралық бақылау мен МТ нәтижелерін оларды жоғарылату мақсатында өзгертуге жол берілмейді.
2.16.21. Егер студент семестр бойы дәлелді себептермен аралық бақылау және МТ бойынша балл жинамаған болса (денсаулығына байланысты, растайтын құжаттарды ұсыну және т.б.), оған «I» деген баға берілуі мүмкін («Толық емес»). Стандартты бағаға «I» түзету үшін тиісті рұқсат алған білім алушы оқытушымен кездесіп, орындалуы қажет жұмыстың мөлшері мен түрлерін анықтауы керек.
2.16.22. Қорытынды емтиханды тапсырмас бұрын барлық баллдарды білім алушы әзірлеуі керек. Қорытынды емтиханнан кейін PK1, PK2, MT баллдарын өзгертуге жол берілмейді
2.16.23. Қорытынды бақылау - емтихан сессиясында (аралық аттестация) пәнді оқып болғаннан кейінгі білім алушының оқу жетістіктерін тексеру.
2.16.28. Білім алушылар барлық емтихандарды жұмыс пәндері және жеке пәндер бойынша бекітілген оқу жоспарына сәйкес қатаң түрде тапсыруы керек.
2.16.24. Аралық бақылаулардың қорытындсы бойынша 50 баллдан төмен жинамаған білім алушылар (RK1 + MT + RK2)/3 қорытынды бақылауға жіберіледі. Қорытынды емтиханның максималды бағасы - 100 балл.
2.16.25. Пән бойынша қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі: (PK1 + MT + PK) x 0,2 + ( ҚЕ х 0,4).
2.16.26. Емтихан сессиясына рұқсат факультет деканының бұйрығымен рәсімделеді. Қорытынды бақылауға (емтиханға) төмендегі жағдайда рұқсат етілмейді:

  • бақылау және МТ (RK1 + MT + RK2)/3 нәтижелері бойынша 50-ден төмен балл жинаған студенттерге;
  • растайтын құжаттардың болуына қарамастан, оқу сабақтарына 50% -дан аса қатыспаған білім алушыларға;
  • тиісті пән бойынша курстық жұмыстарды (жобаларды) тапсырмаған білім алушыларға;
  • білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт негізінде оқу ақысын төлеу бойынша берешегі бар білім алушыға.

2.16.27. Емтихан сессияларының ұзақтығы және емтихан саны білім беру бағдарламасының бекітілген жұмыс оқу жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады. Емтихан сессиясын ұйымдастыруға және өткізуге факультет деканаты, академиялық сұрақтар жөніндегі Департаменті және университет Тіркеуші кеңсесі жауапты болады.

2.16.28. Білім алушылар барлық емтихандарды жұмыс пәндері және жеке пәндер бойынша бекітілген оқу жоспарына сәйкес қатаң түрде тапсыруы керек

2.16.29. Емтихан сессиясының тәртібі қорытынды бақылау (емтихан сессиясы) Ережесімен реттеледі.
2.16.30. Университеттің барлық білім алушылары қорытынды бақылауды (емтихан сессиясын) өткізу Ережесімен, сонымен қатар оқу жетістіктерін қорытынды бақылау кезінде студенттердің мінез-құлқына қойылатын талаптарды белгілейтін университеттің академиялық адалдығы Ережелерімен танысуы керек. Студенттерді жоғарыда аталған нормативтік құжаттармен уақтылы таныстыру үшін жауапкершілік бітіруші кафедраға жүктеледі.
2.16.31. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, білім беру бағдарламалары бойынша емтихан сессиялары, олардың мерзімі және оқу жылындағы саны білім беру бағдарламаларының бекітілген оқу жоспарларымен анықталады.
2.16.32. Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқитын үшінші курс студенттері үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы кешенді тестілеу түрінде академиялық жетістіктерге сыртқы бағалауды (ВОУД) өткізеді.
2.16.33. ВОУД білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және студенттердің жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында қарастырылған жалпы білім беретін пәндер циклінің типтік оқу жоспарларын меңгеру деңгейін анықтау мақсатында өткізіледі.
2.16.34. Білім алушының (ВОУД) тестінде алған бағасы транскриптке енгізіледі.