2.23. Білім алушыларды университеттен шығару және академиялық демалыс беру

2.23.1. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім алушысы университеттен шығарылуы мүмкін:

 • академиялық үлгермеушілік үшін;
 • себепсіз бір семестрде 36 және одан көп сағат оқу сабақтарын өткізу үшін;
 • Академиялық адалдық ережелерін бұзғаны үшін;
 • ішкі тәртіп Ережелерін, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Жарғысын бұзғаны үшін және студенттің ар-намыс Кодексін;
 • білім беру қызметін ақылы көрсету шартының талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін;
 • қайта оқу жылы кезінде ақылы білім беру қызметін көрсету шартын рәсімдемегені үшін;
 • өз өтініші бойынша;
 • басқа жоғары оқу орнына ауысуына байланысты.

2.23.2. Университеттен шығарылған мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның білім беру бағдарламаларының білім алушылары білім беру грантынан айырылады.
2.23.3. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім алушыларына академиялық демалыстар беріледі:

 • амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы негізінде ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін науқастануы бойынша;
 • әскери қызметке шақыру туралы күн тәртібі негізінде;
 • баланың туылуына, асырап алуына байланысты үш жасқа толғанға дейін.

2.23.4. Академиялық демалыс алу үшін білім алушы тиісті құжаттарды ұсынады және "Керемет" студенттерге қызмет көрсету орталығында өтініш толтырады.
2.23.5. Академиялық демалыстан қайтып келгеннен кейін білім алушы жеке өтініші негізінде ректордың бұйрығымен білім алушылар контингентіне қайта қабылданады. Бұл ретте ол білім беру бағдарламасының ағымдағы оқу жоспарының тиісті оқу курсының пәндеріне тіркеледі.
2.23.6. Жұмыс оқу жоспарларында туындаған айырмашылықтарды жою үшін білім алушы академиялық айырмашылық пәндеріне тіркеледі және оларды ағымдағы оқу топтарымен бірге немесе қосымша семестр шеңберінде академиялық демалыстан кейін бірінші оқу жылы ішінде оқиды
2.23.7. Академиялық демалыстан кейін білім алушыларға оқу жылының соңына дейін пайда болған академиялық айырмашылық пәнін тегін оқуға бір рет мүмкіндік беріледі. Оқу жылы аяқталғаннан кейін академиялық айырманың оқылмаған пәндері одан әрі тек ақылы негізде оқуға жататын академиялық қарыз пәндеріне ауыстырылады.
2.23.8. Академиялық демалыстан оралған мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға мемлекеттік стипендияны тағайындау академиялық айырмашылық толық жойылған жағдайда академиялық демалыстан қайтып оралғаннан кейін бірінші академиялық кезеңнің нәтижелерін аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
2.23.9. ҚазҰУ-дан шығарылу үшін білім алушы «УНИВЕР» жүйесіндегі жеке парағында «Е-қызметтер» арқылы электронды өтініш береді. Студенттер айына екі рет оқудан шығарылады.
2.23.10. Оқудан шығару туралы бұйрық шыққаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде Студенттік бөлім оқудан шығарылған адамдарға жоғары / жоғары оқу орнынан кейінгі білімін аяқтағаны туралы академиялық анықтама береді.