2.4. Академиялық комитет (ғылыми-әдістемелік кеңес)

2.4.1. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Академиялық комитеті (Ғылыми-әдістемелік кеңес) алқалық консультативтік-ұсынымдар беретін білім беру үдерісін басқаратын орган, университет қызметінің ғылыми-әдістемелік және оқу мәселелерін, университеттің ғылыми-әдістемелік әзірлемелерін ұйымдастыратын талқылау орталығы болып табылады.
2.4.2. Академиялық комитет білім беру қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық негізін анықтайды.
2.4.3. Академиялық комитет жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру механизмдерінің сапасын және бағытын анықтау мақсатында әрекет етеді, кәсіптік стандарттарға, жұмыс берушілердің өтінімдеріне және білім алушылардың қажеттіліктеріне сәйкес құзыреттілік тәсіл негізінде білім беру процесінің сапасын арттырады, білім беру бағдарламаларын жетілдіреді, нәтижеге бағытталған сапа менеджменті және басқару принциптерін университеттің құрылымдық бөлімшелеріне жүзеге асыруда көмек береді, білім беру үдерісін басқаруда және ұйымдастыруда жаңа технологияларды ұсынады.
2.4.4. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Академиялық комитеті (ҒӘК) өз қызметі бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми Кеңесіне есепті. Комитеттің ұсыныстары жекелеген жағдайларда Ғылыми кеңес немесе ректорат мәжілістеріне қарастыруға және бекітуге ұсынылады.
2.4.5. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Академиялық комитетінің (ҒӘК) Төрағасы оқу ісі жөніндегі проректор, төрағаның орынбасары – академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры болып табылады.
2.4.6. Академиялық комитеттің Дербес құрамын университет ректоры бекітеді.
2.4.7. Академиялық комитет міндеттері:

  • мамандарды даярлауда сапаны басқару жүйесін ұйымдастыру;
  • білім беру процесінде нормативтік-құқықтық және оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етуді жетілдіру;
  • сыртқы және ішкі жағдайлар мен жай-күйіне байланысты мониторинг жүргізу, Университетте білім беру үрдісінің уақтылы тенденцияларын анықтау мақсатында, сондай-ақ білім алушыларды сапа саласында даярлауда стратегиялық мақсаттан ауытқу;
  • университеттің білім беру бағдарламаларын жаңғырту мониторингі, білім беру бағдарламаларының әдістемелерін әзірлеу қағидаттарын жақсарту;
  • оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарын жетілдіру және ұйымдастыру бойынша озық тәжірибелерді жинақтау және тарату;
  • біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру, қайта даярлау және педагогикалық кадрларды аттестаттау, оқу үдерісінің мазмұнын талдау.