2.10. Кредиттік оқыту технологиясы

2.10.1. Білім беру мазмұнын, оқу үдерісін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлау жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес оқытудың кредиттік технологиясы негізінде жүзеге асырылады.
2.10.2. Кредиттік технология бойынша оқу жүктемесі білім алушыларға пәнді, модульді немесе бүкіл білім беру бағдарламасын оқып-үйренуге қажет уақытпен өлшенеді және жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасында оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажет.
2.10.3. Жүктеме көлемі бірыңғай бірліктермен - академиялық кредиттермен өлшенеді.
2.10.4. Оқу жүктемесіне білім алушылардың барлық оқу қызметі - лекциялар, семинарлар, курстық жұмыстар (жобалар), практикалық және зертханалық жұмыстар, студиялық сабақтар, кәсіптік практика, ғылыми-зерттеу және дипломдық жұмыстар (магистрлік немесе докторлық диссертация), өзіндік жұмыс, соның ішінде оқытушының басшылығымен кіреді.
2.10.5. Академиялық кредит (ECTS) 30 сағатты құрайды, оның ішінде білім алушының байланыс сабағына кемінде 9-10 сағат бөлінеді.
2.10.6. Бакалавр, магистр немесе PhD докторы дәрежесін алу үшін білім алушы тиісті білім деңгейіндегі білім беру бағдарламасын игеріп, қажетті академиялық кредит алу керек (бакалавриат - 240-300, магистратура - 60-120, докторантура - 360).
2.10.7. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы үш циклден тұрады - жалпы білім беру пәндері (ЖБП), базалық пәндер (БП) және бейіндеуші пәндер (БП). ЖБП циклі міндетті компоненттің пәндерін (бұдан әрі - МК), ЖОО компонентті (бұдан әрі - ЖК) және (немесе) таңдау компонентін (бұдан әрі - ТК) қамтиды. БП және БП циклдеріне ЖК және ТК пәндері кіреді.
2.10.8. Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны базалық (БП) және бейіндеуші пәндерден (БП) тұрады және ЖОО компонентінмен (ЖК) таңдау компонентінің (ТК) пәндерін қамтиды.
2.10.9. Докторантура бағдарламасының мазмұны базалық (БП) және бейіндеуші пәндерден (БП) тұрады және ЖОО компонентінен (ЖК) және таңдау компонентін (ТК) қамтиды; ЖК мен ТК көлемінің арақатынасын университет дербес анықтайды.
2.10.10. ЖОО компоненті және таңдау компоненті пәндерінің тізбесін университет еңбек нарығының қажеттіліктерімен жұмыс берушілер және білім алушылардың жеке мүдделерін ескере отырып дербес анықтайды.
2.10.11. Білім алушыларды ақпаратпен қамтамасыз ету үшін факультет ұсынатын таңдау пәндердің (модульдердің) мазмұны оқу жоспарының әр блогына арналған пәндер (модульдер) каталогында шығарылады. Пәндер каталогы электронды түрде UNIVER жүйесіне орналастырылған.
2.10.12. Оқу жылы академиялық кезеңдерден (семестр - 15 апта, жазғы семестр - 6 апта), аралық аттестация, практика, демалыстар, қорытынды аттестаттау кезеңі (бітіру курсында) тұрады. Әр оқу жылының барлық кезеңдерінің ұзақтығы мен күндері академиялық күнтізбеде көрсетілген, ол білім алушылардың назарына оқу жылы басталғанға дейін үш айдан кешіктірілмей жеткізіледі және жарияланады.
2.10.13. Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі 60 академиялық кредитке немесе 1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді. Сонымен қатар, білім алушылар бір семестрде ішінде 30 академиялық кредитті игереді.
2.10.14. Оқу жылы аяқталғаннан кейінгі жазғы семестр (бітіру курсын қоспағанда) білім алушылардың қосымша дайындыққа, академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықтарды жою, академиялық пәндерді оқып-үйрену және басқа білім беру ұйымдарында кредит дамыту, ҚазҰУ-ға әрі қарай ауысу, орташа баллды жоғарылату мақсатында өткізіледі. (GPA), іргелес немесе қосымша білім беру бағдарламасын, оның ішінде қос дипломды білім беру бағдарламасын дамыту. Жазғы семестрде оқу ақылы негізде жүзеге асырылады.
2.10.15. Оқу үлгерімінің орташа балы (GPA – Grade Point Average) оқу жоспарының әр пәні бойынша кредит санын пән бағаланған сандық эквивалентке көбейту арқылы есептеледі, содан кейін барлық туындылар пәндер бойынша қосылады және жалпы кредит санына бөлінеді.
2.10.16. Жыл сайын келесі курсқа ауыстыру үшін қажетті ауысу GPA деңгейі, немесе ең төмен академиялық үлгерім деңгейі университеттің Ғылыми кеңесімен белгіленеді. Өту GPA деңгейі, сондай-ақ білім алушының жеке GPA "УНИВЕР" жүйесінде білім алушынының транскрипінде көрсетіледі.
2.10.17. Жазғы семестрде білім алушы меңгеру үшін қажетті кредиттерге, 15 академиялық кредиттен артық емес, жазғы семестрге кемінде екі апта бұрын (25 мамырға дейін күнтізбелік жыл) тіркеледі.
2.10.18. Егер білім алушы оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық қарызы бар, 15 кредиттен асатын білім алушыларға басқа ұлттық университетте меңгеруге болады және қайта есептеу 10 кредиттен артық емес жағдайда, ҚазҰУ жазғы семестрде оқуға қайта тіркеу рұқсат етіледі. Басқа ЖОО жазғы семестр басталмай тұрып оқуға рұқсат алу үшін ҚазҰУ оқу ісі жөніндегі проректорының атына факультет деканының қолы қойылған тиісті өтініш береді.
2.10.19. Академиялық қарыздарды уақтылы жою және алғышарт қағидасын сақтау үшін студенттерге оқу жылының негізгі 15 апталық семестрлерінде пәндерді қайта оқуға тіркелу ұсынылады.
2.10.20. Оқу жылының қорытындысы бойынша және жазғы семестрде академиялық берешегін жоймаған білім алушылар оқу жылына қайта қалдырылып, мемлекеттік грант иегерін айырылады. Бұл ретте білім алушының мемлекеттік грантын қайта оқу курсына бұйрық шықпас бұрын басқа жоо-ға ауыстыру арқылы (25 тамызға дейін күнтізбелік жыл) сақтау мүмкіндігі бар.
2.10.21. Курс бағдарламасын толық көлемде игерген, бірақ ең төменгі көшіру балын алмаған білім алушы өзінің орташа үлгерім балын (GPA) арттыру мақсатында жазғы семестрде жеке пәндерді қайта оқу, емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі ақылы негізде беріледі.
2.10.22. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихы:

  • пәндер, оқытушылар, аралық және қорытынды бақылаудың, аралық және қорытынды аттестаттаудың нәтижелері, сонымен қатар практиканың барлық түрлері көрсетілген электрондық тест кітапшасында;
  • тиісті оқу кезеңіндегі аяқталған пәндер тізімін, әріптік-сандық және цифрлық белгілердегі кредиттер мен бағалары транскрипте көрсететіледі.

2.10.23. Транскриптте білім алушының барлық қорытынды бағалары, емтиханды қайта тапсырудың оң нәтижелері жазылады.
2.10.24. Транскрипт білім алушыларға шетелге шығу, академиялық ұтқырлық және тағылымдамадан өту үшін беріледі; төлемде жеңілдік туралы бұйрық шығаруға; Президенттік және атаулы шәкіртақы; келісім-шарт негізінде мемлекеттік білім беру гранты үшін; компанияларда тағылымдамадан өту үшін; банктерден несие алуға өтініш беру; университет ішінде және басқа университеттерге ауыстыру үшін; сонымен қатар пререквизиттерден айырмашылығы бар немесе академиялық (сыртқы, ішкі) ұтқырлық бағдарламасы бойынша университетте оқыған адамдарға беріледі.
2.10.25. Үш тілдегі транскрипт негізінде барлық академиялық пәндер, кәсіптік практиканың барлық түрлері және қорытынды аттестаттаудың нәтижелері, GPA көрсетілген кредиттер бойынша бағалар мен көлемдер көрсетілген дипломға қосымша жасалады.
2.10.26. Транскрипт университеттің Тіркеуші офисімен белгіленген тәртіпте беріледі.