2.33. Глоссарий

2.33.1. Негізгі пайдаланылған қысқартулар

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System – Еуропалық ауыстыру жүйесі және кредиттерді жинақтау
GPA - Grade Point Average - үлгерімнің орташа балы
ОЖСБ – оқу жетістіктерін сырттай бағалау
АК – аттестаттау комиссиясы
МЕК – мемлекеттік емтихан комиссиясы
АМД – академиялық мәселелер жөніндегі Департамент
ҚА – қорытынды аттестаттау
ЖББТ – жеке білім беру траекториясы
ЖОЖ-Жеке оқу жоспары
ҚазҰУ, Университет - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ПК-пәндер каталогы
ҚР БҒМ-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

СҒЗЖ/СҒЗЖ – СҒЗЖ-студенттің/ магистранттың/ докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
ОҮЖҚКБ - оқу үдерісін жоспарлау және қолдау көрсету бөлімі
ОЖ –оқу жоспары
НОБ-негізгі оқу бағдарламасы
ОЖЖ-оқу жұмыс жоспары
СӨЖ/МӨЖ/ ДӨЖ – студенттің/ магистранттың / докторанттың өзіндік жұмысы
СОӨЖ/СОӨЖ/СОӨЖ- студенттің/ магистранттың/ докторанттың оқытушының басшылығымен өзіндік жұмысы
ТОБ-типтік оқу бағдарламасы
ПОӘК-пәннің оқу-әдістемелік кешені
ОӘЖББТБ - оқу-әдістемелік жұмыс және білім беру технологиялары басқармасы
БАОКО - бұқаралық ашық онлайн курстар орталығы
МКДО - мансап және кәсіби даму орталығы

2.33.2. Глоссарий
Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы – Academic Mobility)-білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылына) басқа ЖОО-ға (ел ішінде немесе шетелде) меңгерілген оқу бағдарламаларын, пәндерді өз ЖОО-да академиялық кредиттер түрінде міндетті түрде қайта тапсыра отырып немесе басқа ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін ауыстыру;
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде оқу және бақылау іс-шараларын, практикаларды өткізу, демалыс күндерін (демалыс және мереке) ескере отырып құрылған күнтізбесі.
Академиялық қарыз – (Academic Backlog) - оқу жоспарына сәйкес білім алушының оқу жетістіктері бойынша оқылмаған пәндердің немесе қорытынды бақылау бойынша қанағаттанғысыз бағасы бар пәндердің болуы.
Академиялық кезең (Academic Term) - Теориялық оқыту кезеңі: ұзақтығы 15 апта болатын семестр.
Білім алушының академиялық рейтингі (Rating) - аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарламасын меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші.
Академиялық еркіндік-білім алушылардың, оқытушылардың шығармашылық дамуына жағдай жасау және оқытудың инновациялық технологиялары мен әдістерін қолдану мақсатында таңдау компоненті пәндері, оқытудың қосымша түрлері бойынша білім беру мазмұнын дербес анықтау және білім беру қызметін ұйымдастыру үшін білім беру үдерісі субъектілерінің өкілеттіктерінің жиынтығы.
Дәреже (Degree) - қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша тиісті білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларға білім беру ұйымдары беретін дәреже.
Академиялық сағат (Academic hour) – оқу сабақтарының көлемін немесе оқу жұмысының басқа түрлерін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа тең, академиялық күнтізбені (оқу процесінің кестесін), оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде, өткен оқу материалын жоспарлау және есепке алу кезінде, сондай-ақ педагогикалық жүктемені жоспарлау және оқытушының жұмысын есепке алу кезінде қолданылады;
Академиялық кредит (кредит, Credit, Credit-hour) – білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми және (немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі;
Белсенді үлестірме материалдар (АРМ) (Hand-outs) (ханд-оутс) - білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеруіне уәждемесі үшін оқу сабақтарында таратылатын көрнекі иллюстрациялық материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар));
Апелляция (Appeal) – білім алушының білімін бағалау барысында жіберілген қателіктерді табу және алдағы уақытта болдырмау үшін жүргізілетін рәсім.
Практика базалары - білім алушылардың кәсіптік практикасы өткізілетін ЖОО-ның кәсіпорындары, ұйымдары, мекемелері, оқу орындары ғылыми институттар мен орталықтары немесе жеке құрылымдық бөлімшелері.
Бакалавриат (Undergraduate Study) - 240 академиялық кредиттерді міндетті түрде меңгере отырып, тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "бакалавр" дәрежесін бере отырып, кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі;
Бакалавр (Bachelor) - бакалавриаттың (жоғары білімнің) білім беру бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін дәреже.
ЖОО компоненті (бұдан әрі - ШҚ) - білім беру бағдарламасын меңгеру үшін жоғары оқу орны дербес айқындайтын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің тізбесі;
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) – оқу сапасына тәуелсіз мониторинг түрі.
Бітіртуші кафедра - білім беру бағдарламасы бойынша, оның бейініне сәйкес келетін кадрлар даярлауды және шығаруды жүзеге асыратын кафедра.
Аттестаттау комиссиясы - білім алушылардың қорытынды аттестациясын өткізу үшін ректор бұйрығы бойынша құрылған білім беру бағдарламалары немесе дайындық бағыттары бойынша комиссия, құрамында оқытушы немесе университет қызметкері болып табылмайтын төраға және ПОҚ-ның жетекші өкілдерінен тұратын комиссия мүшелері болуы тиіс.
Мемлекеттік емтихан комиссиясы - "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтихан қабылдау үшін университет ректорының бұйрығымен құрылған комиссия. МЕК төрағасы және жоғары білікті оқытушылар құрамы ағымдағы оқу жылының 1 желтоқсанынан кешіктірмей Ғылыми кеңестің шешімі негізінде университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
Академиялық мәселелер жөніндегі Департамент - университетте оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыратын және үйлестіретін құрылымдық бөлімше;
Дескрипторлар (descriptors (дескрипторс)) – білім алушылардың тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламасын зерделеуді аяқтағаннан кейін алған білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерінің деңгейі мен көлемін сипаттау оқу нәтижелеріне, қалыптасқан құзыреттерге және академиялық кредиттерге негізделетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы;
Дипломдық жұмыс (жоба) – білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін өзекті проблеманы студент және курсант (бұдан әрі – студент) өз бетінше зерттеу нәтижелерін қорытуды білдіретін бітіру жұмысы.
Қашықтықтан білім беру технологиясы – ҚБТ) - білім беру процесін жанама түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қашықтықтан қол жеткізу құралдары мен техникалық құрылғыларды қолдануға негізделген технология. Күндізгі және сырттай оқу нысаны үшін қолданылады.
Докторантура - білім беру бағдарламалары тиісті даярлау бағыты бойынша философия докторы (PhD) / бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, кемінде 180 академиялық кредитті міндетті түрде меңгере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
Философия докторы (PhD) - ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантура бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде диссертация қорғаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған адамдарға берілетін дәреже.
Бейіні бойынша Доктор (Doctor) - кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантура бағдарламасын меңгерген және Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде диссертация қорғаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған адамдарға берілетін дәреже.
Оқытудың қосымша түрлері - әскери дайындықты және білім алушы дербес айқындайтын оқу қызметінің басқа да түрлерінің жиынтығы.
Докторлық диссертация - докторанттың дербес зерттеуі болып табылатын ғылыми жұмысы, онда теориялық ережелер әзірленген, олардың жиынтығын жаңа ғылыми жетістік ретінде саралауға болатын немесе ғылыми мәселе шешілген, немесе енгізілуі ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосатын ғылыми негізделген техникалық, экономикалық немесе технологиялық шешімдер жазылған.
Шетелдік ғылыми тағылымдама – магистратураның және докторантураның білім беру бағдарламаларының білім алушыларының шетелдік білім беру және ғылым ұйымдарына диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмыстарын орындау мақсатында оқу және/немесе материал жинау үшін шығуы.
Бітіру жұмысын қорғау – білім алушының мемлекеттік аттестаттау комиссиясының/диссертациялық кеңестің отырысында аяқталған дипломдық жұмысты(жобаны)/магистрлік немесе докторлық диссертацияны көпшілік алдында ұсынуы және қорғауы, оның қорытындысы бойынша дәреже беру туралы шешім қабылданады.
Жеке білім беру траекториясы - жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын меңгеру шеңберінде білім алушының жеке оқу жоспарына сәйкес білім беру мазмұнын дербес таңдау, жоспарлау және игеру.
Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) – білім беру бағдарламасы және элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына білім алушының білім беру траекториясын көрсететін құжат.
Магистранттың/докторанттың жеке жұмыс жоспары - білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына қалыптасатын білім беру бағдарламаларын меңгеру оқу (Теориялық оқыту) және зерттеу (ғылыми-зерттеу/ эксперименттік-зерттеу жұмысы) траекториясын көрсететін құжат.
Қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясы - оқу материалдарын электронды тасымалдауыштарда жасау, беру және сақтау технологиясы, оқу процесін ұйымдастыру және сүйемелдеудің ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары.
Ақпараттық-білім беру порталы - ҚОТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әкімшілік-академиялық оқу-әдістемелік ақпаратты қамтитын ақпараттық ресурстар мен Интернет сервистерінің жүйелі-ұйымдастырылған өзара байланысты жиынтығы.
Ақпараттық-білім беру ресурстары - білім беру сипатындағы формаланған идеялар мен білімдер, әртүрлі мәліметтер, оларды жинақтау әдістері мен құралдары, ақпарат көздері мен тұтынушылары арасында сақтау және алмасу.
Зерттеу практикасы - отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу, сондай-ақ оларды диссертациялық зерттеуде қолданудың практикалық дағдыларын бекіту мақсатында магистратура және докторантура білім алушыларының кәсіби тәжірибесінің түрі.
Инклюзивті білім беру - ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылар үшін білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс;
Қорытынды аттестаттау – Qualification Examination) - тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім беру бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің және оқу қызметінің өзге де түрлерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім.
Қорытынды бақылау (Final Examination) - емтихан түрінде аралық аттестаттау кезеңінде өткізілетін оқу пәні бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау мақсатында білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау, егер пән бірнеше академиялық кезеңдерде оқылса, онда қорытынды бақылау осы академиялық кезеңде оқылған пән бөлігі бойынша жүргізілуі мүмкін.
Пәндер каталогы - барлық пәндердің жүйелі аннотацияланған тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері) және күтілетін оқу нәтижелері (студенттер алған білім, білік, дағды және құзыреттілігі) көрсетілген.
Таңдау компоненті - жоғары оқу орындары ұсынатын оқу пәндерінің және олардың пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде студенттердің өз бетінше таңдап алатын кредиттердің (немесе академиялық сағаттардың) тиісті ең төменгі көлемдерінің (немесе академиялық сағаттардың) тізбесі.
Құзыреттілік - оқыту процесінде алған білімді, іскерлікті және дағдыларды кәсіби қызметте практикалық қолдану қабілеті;
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау - жоғары оқу орны өз бетінше анықтайтын бақылаудың (ағымдағы, аралық және қорытынды) және аттестаттаудың әр түрлі нысандарымен білім алушылардың білім деңгейін тексеру.
Кредиттік оқыту технологиясы ( Credit Unit System) - академиялық кредиттер жинай отырып, пәндерді және (немесе) модульдерді оқу кезектілігін таңдау және білім алушыларға дербес жоспарлау негізінде оқыту;
Кредиттік ұтқырлық – Академиялық кредиттер жинақтау мақсатында білім алушылардың өз ЖОО - да жалғасып жатқан оқу шеңберінде шет елдерде оқу немесе тағылымдамадан өту мерзіміне ауысуы - (ұтқырлық кезеңінен кейін студенттер оқуды аяқтау үшін өз білім беру ұйымына қайтарылады);
Куратор – білім алушылардың тәрбиесі, бос уақытының ұйымдастырылуы, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары бойынша мәселелерді шешу үшін тағайындалатын оқытушы; бір тұлға куратор мен эдвайзер функцияларын қатар атқаруы мүмкін.
Жазғы семестр – білім алушылардың қосымша оқуға қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою, оқу пәндерін зерделеу және басқа білім беру ұйымдарында білім алушылардың кредиттерін игеру үшін, оларды өз жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында міндетті түрде қайта есепке ала отырып, үлгерімнің орташа балын (GPA) арттыру, аралас немесе қосымша білім беру бағдарламасын игеру үшін оның ішінде басқа жоғары оқу орындарымен және т. б. келісім бойынша екі дипломды білім беруде ұйымдастырылатын оқу жылы шеңберінен тыс академиялық кезең.
Магистратура (Master ' s Degree Programme) – магистратура – кемінде 60-120 академиялық кредиттерді міндетті түрде игере отырып, тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі;
- ғылыми-педагогикалық магистратурада барлық оқу кезеңінде кемінде 120 академиялық кредит, соның ішінде магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрлерін қосқанда;
- бейіндік магистратурада 1 жыл оқу мерзімімен кемінде 60 академиялық кредит және 1,5 жыл оқу мерзімімен кемінде 90 академиялық кредит.
Магистр ( Master) – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға берілетін дәреже.
Магистрлік диссертация – ғылым мен техниканың заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделген, ғылыми-педагогикалық магистратура таңдаған білім беру бағдарламасы саласындағы өзекті мәселенің теориялық және/немесе практикалық әзірлемелерін қамтитын өзіндік ғылыми зерттеу болып табылатын магистранттың бітіру жұмысы.
Магистрлік жоба – таңдалған білім беру бағдарламасының өзекті проблемасының қолданбалы есебін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және/немесе эксперименталдық нәтижелері бар өзіндік зерттеу болып табылатын магистранттың бітіру жұмысы.
Әдістемелік жұмыс қызметі – университетте оқу-әдістемелік жұмысты жүзеге асыратын оқу-әдістемелік басқарманың құрылымдық бөлімшесі.
Модуль – білім алушылардың алған білімдері, біліктері, дағдылары, құзыреттілігі және бағалаудың тиісті критерийлері бар білім беру бағдарламасының дербес, оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған құрылымдық элементі.
Модульдік оқыту – білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу пәндерін модульдік құру негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі;
Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) (минор) – білім алушыларға қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы;
Негізгі білім беру бағдарламасы (Major) (мажор) – білім алушыларға негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында анықталған білім беру бағдарламасы;
Мультимедиа – пайдаланушыға әртүрлі мәліметтермен (графикамен, мәтінмен, дыбыспен, бейнемен) диалог режимінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені;
Студенттің/магистранттың / докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ/ СҒЗЖ/СҒЗЖ) – университетте білікті мамандарды дайындаудың міндетті, ажырамас бөлігі;
Ғылыми-әдістемелік кеңес – университеттің оқу-әдістемелік жұмысын алқалы басқару органы;
Ғылыми жетекші/консультант – білім алушының басшылығымен бітіру жұмысын (дипломдық жұмысты (жобаны/магистрлік немесе докторлық диссертацияны) орындау жүзеге асырылатын білім алушының академиялық тәлімгері;
Еуропалық трансферт жүйесі (аударма) және кредит жинақтау (ECTS) – студент шетелде алған кредиттерді өз білім беру ұйымына қайтып оралғаннан кейін дәрежені алу үшін есептелетін кредиттерге ауыстыру, сондай-ақ білім беру бағдарламалары шеңберінде кредиттер жинақтау тәсілі;
Білім беру бағдарламасы – нақты дәрежені/дипломды беру үшін қажетті модульдердің немесе курс бірліктерінің бекітілген жиынтығы. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде әдетте қол жеткізілуі тиіс нәтижелер, сондай-ақ берілген нәтижелерге қол жеткізуге әкелетін оқыту рәсімдері мен жағдайларының құрылымдық жиынтығы ескеріледі;
Білім алушылар – бакалавриат, магистратура, PhD докторантура бағдарламаларында оқитын тұлғалар – студенттер, магистранттар, докторанттар;
Міндетті компонент (Core Subjects) – міндетті компонент-МЖМБС белгілеген және міндетті түрде оқу бағдарламасы бойынша оқитын оқу пәндерінің және академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемінің тізбесі;
Бағдар беру аптасы – 1 курс білім алушыларына кредиттік оқу жүйесінің негізгі ережелерін меңгертуге арналған оқу жылының алдындағы апта;
Оқу жоспары (ОЖ) – Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар даярлау бағыттарының жіктеуіші және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпы білім беретін стандарты негізінде әзірленетін, пәндер циклі бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін, міндетті компонент пәндерінің және практиканың барлық түрлерінің, қорытынды аттестаттаудың тізбесі мен кредиттерінің ең аз көлемін көрсете отырып, университеттің Ғылыми кеңесі бекітетін оқу құжаты.
Негізгі оқу бағдарламасы (НОБ) – оқу мазмұнын, көлемін, ұсынылатын әдебиетті анықтайтын және университеттің Ғылыми кеңесі бекітетін мамандықтың үлгілік оқу жоспарының міндетті компоненттегі пәнінің оқу құжаты;
Офис-тіркеуші (Office of the Registrar) – білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет;
"I" (Incomplete) бағасы – пән аяқталмады;
«AU» (Audit) бағасы – пән тыңдалды;
Педагогикалық тәжірибе (практика) – жоғарғы оқу орынында оқу барысында білім алушылардың алған теориялық білімдерін бекітуге, педагогикалық дағдыларды игеруге, болашақ педагогикалық мамандығы бойынша кәсіби және ұйымдастыру жұмысындағы озық тәжірибелерде меңгеруге бағытталған білім беру жүйесі мемекемелеріндегі кәсіби практиканың түрі;
Курстан курсқа өту GPA балы – жыл сайын әр оқу жылына белгіленетін келесі оқу курсына өтуүшін қажетоқу жетістіктерінің орташа баға деңгейі.
Кредиттерді қайта есептеу – өзге оқу орнында немесе өзге оқу жоспары бойынша оқылған пән мазмұнының бекітілген және қолданыстағы оқу жоспары пәніне сәйкестігін мойындау рәсімі, нәтижесінде алған бағасымен бірге оқу пәнібілім алушының транскриптіне енгізіледі;
Қайта тіркелу кезеңі (Add/Drop Period) – білім алушы бір пәннен бас тартып, басқа пәнге тіркелу арқылы өзінің жеке оқу жоспарын өзгерте алатын кезең;
Пәнді қайта оқу (Retake) – қорытынды бағасы «қанағаттанарлықсыз» («F») болған жағдайдағы пәнді қайта оқу;
Диплом алды практикасы – бакалаврдың бітіру жұмысын орындау үшін білім алушы қажетті материалдарды жинау мақсатымен дипломдық жобалау алдында өткізілетін кәсіби практиканың түрі;
Постреквизиттер (Postrequisite) (постреквизит) – пәнді оқу аяқталғаннан кейін алынған білім, білік, дағды және құзыреттілігі талап етілетін пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа түрлері және (немесе) модульдер;
Пререквизиттер (Prerequisite) (Пререквизиттер) – оқылатын пәнді және (немесе) модульдерді игеру үшін қажетті білім, білік, дағды және құзыреттіліктері бар пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлері;
Жарты семестрлік емтихан (Midterm Examenation) – академиялық кезеңнің ортасында өткізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.
Дипломға қосымша (Diploma Supplement) – Еуропалық комиссия, Еуропа Кеңесі және ЮНЕСКО стандарттары бойынша жасалған жоғары білім туралы ресми құжаттың жалпы еуропалық стандартталған қосымшасы; білімнің біліктілік иеленушісі меңгеріп аяқтаған оқудың сипатын, деңгейін, контекстін, мазмұнын және статусын сипаттайды;
Өндірістік практика – білім алушылардың жоғарғы оқу орнында негізгі (базалық) және бейіндеуші пәндер циклдары бойынша алған теориялық білімдерін маман ретінде тәжірибелік түрде қызметін атқару арқылы бекітуге, практикалық дағдыларды игеруге, болашақ мамандығы бойынша кәсіби және ұйымдастыру жұмысындағы озық тәжірибелерде меңгеруге бағытталған кәсіби практиканың түрі;
Білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың бір оқу пәнін оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;
Оқу пәніне тіркелу (Registration) – білім алушыларды алдағы академиялық кезең/жыл оқу пәндеріне жазу рәсімі;
Оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ) – білім беру бағдарламасы мен студенттердің жеке оқу жоспары негізінде университет өз бетінше әзірлейтін оқу құжаты;
Үлестірмелі материалдар (Handouts) – білім алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында таратылатын көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар).
Аралық бақылау – академиялық күнтізбеге сәйкес бір оқу пәнінің бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.
Білім алушылардың өзіндік жұмыстары (СӨЖ/МӨЖ/ДӨЖ) – өз бетінше оқуға берілген, оқу-әдістемелік әдебиеттер мен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде бақыланатын тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - СӨЖ), магистранттың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі -МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - ДӨЖ) болып бөлінеді; БӨЖ-дің барлық көлемі білім алушылардан күнсайын өзіндік жұмыстарды талап ететін тапсырмалармен расталады.
Оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы (ОСӨЖ/ОМӨЖ/ОДӨЖ) - бекітілген кесте бойынша оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының аудиториядан тыс жұмысы; білім алушының санатына қарай ол: оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (бұдан әрі -ОСӨЖ), оқытушының басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі -ОМӨЖ) және оқытушының басшылығымен жүргізілетін докторанттардың өзіндік жұмысы (бұдан әрі -ОДӨЖ) болып бөлінеді;
Силлабус (Syllabus) – оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның үйрену тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін қамтитын оқу бағдарламасы және әдебиеттер тізімін көрсететін пәннің оқу бағдарламасы.
Оқу үлгерімінің орташа балы GPA (Grade Point Average) – таңдалған бағдарлама бойынша белгілі бір кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы (берілген оқу кезеңінде берілген жұмыс түрлері бойынша кредиттердің жалпы санына оқу жұмысының барлық түрлері бойынша қорытынды баға балдарының сандық эквивалентіне кредиттер сомасының қатынасы);
Орташа балды есептеу (GPA): пәнге берілген кредит санына шаққандағы бағаның сандық эквиваленті туындысының сомасы кредиттің жалпы санына бөлінеді.
GPA-ді есептеудің үлгісі:

Пән

Кредит    

саны

Әріптік жүйе бойынша бағасы

Сандық  

эквиваленті

Химия

3

A

4.0

Информатика

2

B

3.0

Физика

6

F

0.0

Химия 4.0 х 3 = 12.0
Информатика 3.0 х 2 = 6.0
Физика 0.0 х 6 = 0.0
Көбейтінділердің сомасы = 12 + 6 + 0 = 18.0
Кредиттердің жалпы саны = 3+2+6 = 11    
GPA = Көбейтінділердің сомасы / кредиттердің жалпы саны = 18,0 / 11 = 1,64
Транскрипт (Academic Transcript) - меңгерілген пәндердің және (немесе) модульдердің және кредиттер мен бағаларды көрсете отырып, тиісті оқу кезеңінде оқу жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат;
Ағымдағы бақылау – академиялық кезең ішінде аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда оқытушы өткізетін оқу бағдарламасына сәйкес білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексеру.
Типтік оқу бағдарламасы – бакалавриатта білім беру бағдарламасының міндетті компоненті пәнінің оқу құжаты, ол заңның 5-2-тармағына сәйкес мазмұнын, көлемін, ұсынылатын әдебиетті анықтайды.
Тьютор (Tutor) – оқу сабақтарын жүргізетін және білім алушының нақты пәнді меңгеру бойынша академиялық консультанты ретінде әрекет ететін оқытушы.
Оқу практикасы – кіші курстарда өткізілетін кәсіптік практика түрлері, оның барысында қандай да бір базалық пәндер шеңберінде болашақ маманның қалыптасуының басында білім беру процесінің оқу және практикалық мазмұны біріктіріледі. Практиканың басты мақсаты өзіндік практикалық іс-әрекет арқылы бір жақты кәсіби шеберлік пен дағдыларды игеру болып табылады. Ол практика базаларында өткізіледі және танысу, экскурсиялық-зерттеу сипатында болады.
Оқу-әдістемелік жұмыс – бұл университеттің білім беру процесін психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-материалдық объектілермен қамтамасыз ету бойынша қызметі.
Білім алушылардың оқу жетістіктері – білім алушылардың оқу жетістіктері-білім алушылардың оқу үрдісінде алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білім, білік, дағды мен құзыреттілігі;
Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) – силлабустан, дәрістердің қысқаша конспектінен, зертханалық, практикалық және семинарлық сабақтарға арналған тапсырмалардан, СӨЖ/МӨЖ/МӨЖ арналған тапсырмалардан тұратын құжат, сабақтардың тақырыптары мен түрлері бойынша өзіндік жұмыс істеуге арналған оқу-практикалық материал (кейстер, есептер жинағы, талдау және т.б. мақалалар), пәннің әдістемелік қамтамасыз етілу картасы.
Оқу түрі (Forms of training) – күндізгі (күндізгі), сырттай.
Эдвайзер –  тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім алушының академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын меңгеруге ықпал ететін оқытушы;
Элективті пәндер – белгіленген академиялық кредиттер шеңберінде жоғары оқу орнының компонентіне және таңдау компонентіне кіретін және білім беру ұйымдары енгізетін, білім алушының жеке дайындығын көрсететін, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты өңірдің қажеттілігін ескеретін, жоғары оқу орнының ғылыми мектептері қалыптасқан оқу пәндері.
Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі – сандық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін балмен оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі;
Емтихан сессиясы – білім алушылардың мамандық бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау кезеңі;
Қатысу және үлгерімнің электрондық журналы – студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімін бағалау мақсатында академиялық кезең ішінде оқытушылардың үнемі толтырылатын ҚазҰУ-дың "Univer" жүйесіндегі on-line журналы.