2.14. Білім алушының өзіндік жұмысы

2.14.14    Білім алушы оқу бағдарламасын толығымен игеруде оқытудың кредиттік технологиясы табалына сәйкес үлкен көлемде өзіндік жұмыс орындайды. Ол екіге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыс (СОӨЖ, МОӨЖ, ДОӨЖ) және толығымен дербес орындалатын бөлігі.
2.14.15    Оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыс жеке кесте бойынша оқытушымен байланыста жүзеге асырылатын, білім алушының  сабақтан тыс орындайтын жұмысы. Жұмыстың бұл түріне оқу жоспары, үй тапсырмасы, курстық жобалар (жұмыстар), семестрлік жұмыстар, есептер және өзіндік жұмыстардың басқа түрлері, күрделі мәселелер бойынша кеңестер енеді.
2.14.16    Өздік жұмыстардың барлық түрлері пәннің силлабусында нақты тапсырмалармен беріледі, бағалау критерийлері және тапсырмаларды орындау кестесі көрсетіледі.
2.14.17    Егер білім алушының өзіндік жұмысы оған қиындық туғызбаса, білім алушы жұмыс уақытының кестесіне сәйкес аудиторияға қатыспауына болады.
2.14.18    Жұмыс уақытында оқытушының аудиторияда болуы міндетті. Жұмыс уақытын семинарлармен, тәжірибелік немесе зертханалық сабақтармен ауыстыруға жол берілмейді.
2.14.19    Білім алушылардың жазбаша жұмыстарының барлық түрлері плагиаттың міндетті түрде тексерілуіне жатады. Плагиаттың бар-жоқтығын тексеру тәртібін бітіруші кафедра және факультет деканаты анықтайды.