2.12. Пәндерге тіркеу және жеке оқу жоспарын қалыптастыру

2.12.1. ҚазҰУ білім алушылары білім беру бағдарламасын әзірлеу нәтижесінде игерілетін күтілетін құзіреттіліктерге сүйене отырып, жеке оқу жоспарын дербес қалыптастырады. Білім алушылар оқуға қажетті міндетті және таңдау пәндерді (модульдердің) таңдап жеке оқу жоспарында көрсетеді.
2.12.2. Пәндерді таңдау пәндерді тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Білім алушы алдағы оқу жылындағы эдвайзердің немесе академиялық тәлімгердің жетекшілігімен оқу пәндерін таңдайды.
2.12.3. Білім алушы өзінің Жеке оқу жоспарын жасауға және білім беру бағдарламасының оқу жоспарының талаптарына сәйкес оқу курсын толық меңгеруіне дербес жауапты болады.
2.12.4. Қашықтан оқыту технологияларын (DOT) қолдана отырып оқитын білім алушы тьютордың көмегімен жеке оқу жоспарларын құрады.
2.12.5. Оқу пәндеріне тіркеу декан бекіткен тіркеу кестесіне сәйкес академиялық күнтізбемен белгіленген мерзімде онлайн-режимде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Univer» жүйесінде (http://univer.kaznu.kz) жүзеге асырылады.
2.12.6. Тіркеу факультет деканының бұйрығымен бекітілген эдвайзерлардың қатысуымен арнайы дайындалған компьютерлік сыныптарда сабақтан кейін қатаң түрде ұйымдастырылады.
2.12.7. Оқу пәндеріне тіркеу білім беру бағдарламасының оқу жоспары және пәндер каталогы негізінде жүзеге асырылады.
2.12.8. Тіркеуден бұрын бітіртуші кафедралардың меңгерушілері бағдарлама үйлестірушілерімен және эдвайзерлермен бірге білім алушының пәндерді таңдауы бойынша алдын-ала әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын ұйымдастырады. Білім алушыларға пәндер туралы, оның ішінде қысқаша сипаттама, оқу нәтижелері, пререквизиттер және постреквизиттер туралы ақпарат берілуі керек, пән оқытушыларымен танысу кездесулері өткізіледі.
2.12.9. Тіркелуге ұсынылған пәндер туралы ақпарат пәндер (модульдер) каталогында «УНИВЕР» жүйесінде және университет веб-сайтында орналастырылған.
2.12.10. Күні академиялық күнтізбеде көрсетілген бағдарлау апталығында жаңадан қабылданған білім алушылар үшін кредиттік оқыту жүйесі, пәндерді тіркеу тәртібі туралы жалпы мәліметтер жасалады.
2.12.11. Бағдарлау апталығы барысында әкімшілік өкілдерімен, факультет декандарымен, кафедра меңгерушілерімен, эдвайзерлермен кездесулер өткізіледі. Әрбір оқушыға жеке сәйкестендіру ID нөмірі (логин) беріледі, ол өзінің жеке оқу жоспарын академиялық пәндерге онлайн тіркеу арқылы тіркейді.
2.12.12. Білім алушының ЖОЖ-ға енгізілетін кредиттердің ең көп саны ағымдағы семестрге және оқу жылына арналған оқу жоспарында белгіленген кредиттер санына сәйкес келуі тиіс.
2.12.13. Келісім-шарт негізінде оқитын білім алушылар жеке оқу жоспарларын оқу жоспарында көрсетілген кредит санынан аз мөлшердегі кредит санымен құрастыра алады, ал оқу мерзімінің оқу ұзақтығы артады.
2.12.14. Пәндерді (модульдерді) таңдау пәндерді оқу кезектілігін міндетті түрде ескере отырып жүргізілуі керек. Егер білім алушы алдыңғы семестрде ол осы пәннің алғышарттарын игермеген болса, пәнге жазыла алмайды.
2.12.15. Бітіртуші кафедра меңгерушісі мен эдвайзерлері студенттерге академиялық қарыздар туралы алдын-ала ескерту қағидасын сақтау үшін теориялық оқудың кейінгі кезеңдерінде оларды жою мүмкіндіктері туралы уақтылы хабарлауға жауап береді.
2.12.16. Университет әкімшілігі білім алушылар үшін қауіпті азайту мақсатында академиялық қарыз пәндері бойынша міндетті қайта оқыту мерзімін өз бетінше белгілеу құқығын өзіне қалдырады.
2.12.17. Магистранттар және докторанттар білім беру бағдаламасының пререквизиттерін бірінші семестр кезеңінде игеруі тиіс. Бұл уақытта шетелдік іс-сапарға шығуға рұқсат берілмейді.
2.12.18. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды тіркеу магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары аясында ғылыми-зерттеу / тәжірибелік-зерттеу жұмысының бейініне сәйкес жүзеге асырылады.
2.12.19. Егер оқу пәніне тіркелген білім алушының саны белгіленген минимумнан аз болса, онда пән ашылмайды. Осы пәнге тіркелген студенттерге бұл туралы ескертіледі және тіркеу аяқталғаннан кейін 3 күн ішінде пәнді қайта таңдауды ұсынады.
2.12.20. Білім алушы академиялық демалыстан оралғанда, шетелге сапарға шыққанда, басқа ЖОО-на қайта оралғанда немесе басқа университетке ауысқан кезде Тіркеу бөлімі білім алушының жеке өтініштері бойынша бұрын құрылған тәртіптік ағымдарға / топтарға тіркеледі, білім алушылар саны аз топтарға мүмкіндік беріледі.
2.12.21. Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) «УНИВЕР» жүйесінде тіркеу рәсімі аяқталғаннан кейін автоматты түрде қалыптастырылады. Білім алушылардың ЖОЖ-ын эдвайзердің, факультет деканы мен Тіркеуші офисінің жетекшілік ететін қызметкерінің бекітуі «УНИВЕР» жүйесінде электронды түрде жүзеге асырылады, онда ЖОЖ Оқу мерзімінің соңына дейін сақталады. Білім алушының ЖОЖ жүйеде оның ID жеке сәйкестендіру нөмірімен тіркеледі.
2.12.22. Білім алушы теориялық дайындық басталғанға дейін Тіркеуші кеңсесімен келісе отырып, білім беру бағдарламасы пәндерінің каталогы аясында жеке оқу жоспарындағы жеке пәндерді өзгертуге құқылы.
2.12.23. Білім алушы ҚазҰУ білім беру бағдарламасының бекітілген оқу жоспарына сәйкес келсе, академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында басқа университеттерде игерілген пәндер бойынша кредиттер тапсыруға өтініш бере алады.
2.12.24. Он екі жылдық оқу мерзімі бар орта мектеп түлектеріне меңгерілген «қазақ (орыс) тілі», «ағылшын тілі», «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәндерінің кредит саны қайта есептелінеді. Бітіртуші кафедра қайта есептеуді жүзеге асыру үшін пәндердің оқу жоспарлары негізінде әл-Фараби ҚазҰУ-дың оқу жоспарына оқытылатын курстардың мазмұнына балама орнатады.
2.12.25. Академиялық демалыстан оралған, сондай-ақ басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған білім алушыларға ҚазҰУ оқу жоспарының пәндеріне баламалылығы белгіленген пәндер бойынша кредиттер қайта оқытылады.
2.12.26. Қарыздарды аударуға өтініш электронды түрде «УНИВЕР» жүйесінде оқу семестрінің алғашқы 2 аптасынан кешіктірілмей беріледі.
2.12.27. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелдік іссапар барысында оқытылатын пәндер бойынша кредиттер берілген жағдайда, өтініш шетелдік іссапардан оралу туралы бұйрық шыққаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде беріледі.
2.12.28. Меңгерген пәндердің кредиттерін қайта есептеу туралы өтінішіне растау құжаттары қоса беріледі (бітіруші бөлімнің презентациясы, алынған курстар, оқу жүктемесінің көлемі және алынған бағалар туралы анықтама немесе анықтама). Кредиттерді қайта есептеу ұсынысын факультет деканы мен кафедра меңгерушісі қол қойып, оқу ісі жөніндегі проректор бекітеді.
2.12.29. Білім алушы кредиттері қайта есептелген пәндерді оқудан босатылады. Келісім-шарт негізінде оқыған жағдайда оқу төлемақысынан қайта есептелінген кредиттер бағасы шығарылады.
2.12.30. Пәнді екінші рет оқу үшін тіркеу («Retake») жалпы тіркеу үшін белгіленген мерзімде жүзеге асырылады, бірақ оқу үшін алдын ала ақы төлеуді қарастырады, өйткені пәнді қайта оқу барлық мамандықтар мен оқыту формалары үшін ақылы негізде жүзеге асырылады.
2.12.31. Жазғы семестрге тіркеу көктемгі семестрдің соңында (25 мамырға дейін) бітіруші түлектерден басқалары үшін жүзеге асырылады. Бітіруші түлектер үшін жазғы семестр өткізілмейді.