2.13. Оқу сабақтарына қатысу

2.13.1. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері бекітілген кестеге сәйкес барлық оқу түрлеріне қатысуға міндетті. Сабақты дәлелді себепсіз өткізіп жіберуге болмайды.
2.13.2. Сабақтан босатылудың жақсы себептері ауруға шалдыққаннан кейін 3 күн ішінде ДАВ оқу процесін жоспарлау және қолдау бөліміне, шетелдік іссапарға, оқуға немесе іссапарға шығуға, спортпен шұғылдануға және жақын туыстарының қайтыс болуына байланысты емханалық анықтамамен расталған медициналық көрсеткіштер болуы мүмкін. университет басшылығының келісімімен республикалық деңгейдегі басқа іс-шаралар, сондай-ақ форс-мажор жағдайлары құжатталған.
2.13.3. Бір академиялық кезең (семестр) ішінде дәлелді себептерсіз 36 және одан да көп сағат сабақты жіберіп алған студенттер университеттің академиялық саясатын бұзғаны үшін университеттен шығарылады.
2.13.4. Денсаулығына байланысты оқу сабағына 5 аптадан аса қатыспаған білім алушы өз эдвайзеріне хабарлап және жауапты тұлғаға денсаулығына байланысты академиялық демалыс рәсімдеуді тапсырады. Басқа жағдайда университеттен академиялық саясат ережесін бұзғаны үшін оқудан шығарылады.
2.13.5. Бекітілген оқу кестесі білім алушылардың жазбаша өтініші бойынша пән оқытушысының алдын-ала келісуімен академиялық кезеңнің алғашқы екі аптасынан кешіктірілмей өзгертілуі мүмкін.
2.13.6. Аралық бақылау баллдарын алу үшін, егер өту саны пән бойынша оқу сабақтарының 50% аспаса, дәлелді себептермен жіберілген сабақтарды өткізуге рұқсат етіледі. Бұл үшін оқу сабақтарын жіберіп алған студент растайтын құжаттарды (095 / у формасындағы сабақтардан босату туралы анықтама, медициналық анықтамадан көшірме, бұйрық көшірмесі, қайтыс болу туралы куәлік көшірмесі және т.б.) қоса факультет деканының атына тиісті өтініш береді. Факультет деканының өкімімен жіберілген сабақтарды өтудің жеке кестесі бекітіледі.
2.13.7. Егер студент пән бойынша оқу сабақтарының 50% -дан астамын жіберіп алса, ол автоматты түрде «F» - «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады және пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмейді.
2.13.8. 50% - дан астам оқу сабақтарын өткізіп алған білім алушы осы пәнді оқу үшін келесі немесе жазғы семестрде ақылы негізде қайта тіркеледі.
2.13.9. Әл-Фараби ҚазҰУ-да қашықтықтан оқыту технологиялары қолданылады:

  • ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды (денсаулығына байланысты);
  • ұзақ шетел сапарларында жүрген адамдарды;
  • сыртқы білім алушыларды қосымша білім беру бағдарламалары бойынша blended education форматында (аралас оқыту) және MOOC (жаппай ашық онлайн курстары);
  • шетелдік серіктес университеттермен бірлескен білім беру бағдарламаларын
  • қысқартылған білім беру бағдарламаларын колледж және бірінші жоғары білімі негізінде (толық оқу тобы болған жағдайда)

Бұл жағдайда студенттердің пән оқытушыларымен білім беру әрекеті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

2.13.10. Жаппай ашық онлайн курстарымен жеке пәндерді оқытуға университет немесе факультет Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде ЖБП қоса оқуға рұқсат етіледі.
2.13.11.Қашықтан оқыту технологиясын (ҚОТ) қолдана отырып оқуға тіркелу үшін студент бітіру бөлімі бастығының және факультет деканының визалары бар оқу жұмысы жөніндегі проректорға тиісті өтініш береді. ҚОТ қолдана отырып оқуға ауысу университет ректорының бұйрығымен жүзеге асырылады.
2.13.12. Іске асыру үшін оқыту ҚОТ бойынша білім беру бағдарламаларын үйлестірушісі тағайындалады (ҚОТ үйлестіруші) – оқытушы немесе басшылық қызметте істемейтін факультет маманы. ҚОТ үйлестіруші қашықтықтан білім беру технологиясы және онлайн-курс білім беру үдерісінде қатысатын қызметкерлердің қызметін ұйымдастырады:

  • қашықтықтан оқыту жүйесінде MOODLE (СДО MOODLE –dl.kaznu.kz);
  • жаппай ашық онлайн курстарының оқыту платформасы (ОПФ МООК – open.kaznu.kz, moocs.kz).

2.13.13. ҚОТ үйлестірушісі:

  • факультеттің қашықтықтан білім беру технологиясы қолдану және онлайн-курстарын дамыту бойынша «Жол картасын» құрастыруға;
  • "Жол картасы" шеңберінде іс-шараларын орындауды қамтамасыз етеді;
  • ПОҚ және білім алушыларға ОПФ МООК және СДО MOODLE жұмыстары бойынша техникалық және әдістемелік қолдау көрсетеді.

2.13.14.    ОПФ МООК open.kaznu.kz, moocs.kz оқыту процесін тікелей сүйемелдеу, онлайн курс – тьюторы жүзеге асырады, ол оқытушы немесе басшылық қызметте істемейтін факультет маманы.
2.13.15. Білім алушылар академиялық ұтқырлық бойынша шетел сапарларынан оралған іс-сапар қорытындысы бойынша академиялық берешегі туындаған, факультеті деканының атына жеке оқу жоспары кестесі бойынша сәйкес келмейтін пәндерді оқу өтініш береді. Бұл ретте олар академиялық қарыздарды бар пәндер бойынша қорытынды емтихандарды келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 күн бұрын кешіктірмей тапсыруы қажет.
2.13.16. Егер білім алушының жоспарланған іссапары келесі академиялық семестр басталғаннан кейін аяқталса және білім алушы 5 аптадан астам оқу сабақтарын жіберуге мәжбүр болған жағдайда, ол кеткенге дейін келесі семестрдегі пәндерді қашықтықтан оқуға ауысуды ресімдеу қажет.