М013 - Подготовка педагогов химии

Білім беру бағдарламасы                                          

7M05301 Химия                                                        

 Білім саласы

7M05 Естественные науки, математика и статистика

 Дайындық бағыты

7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар 

 Білім беру бағдарламаларының тобы

M089 Химия

 БББ мақсаты

«Химия» білім беру бағдарламасының мақсатыХимия және педагогика саласында кең іргелі білімі бар, заманауи білім беру технологияларын меңгерген, сондай-ақ ғылым мен білім беру саласында басқару қызметіне қабілетті магистрлерді даярлау.Бағдарлама мамандарды қалыптастыруға бағытталған: химияны оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде білім беру процесінің нәтижелілігін қамтамасыз ету; химия және педагогика саласындағы жаңа теориялар мен бағыттар туралы заманауи білімді түсіндіру және жалпылау;  химия және педагогика саласындағы ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру; химия және педагогика саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелерін кейіннен алынған нәтижелерді жинақтай отырып интерпретациялау;  магистрлік диссертацияда және ғылыми жарияланымдарда зерттеу нәтижелерін рәсімдеу

 Оқыту тілі

орыс, қазақ, ағылшын

 Кредиттердің көлемі

120

 Берілетін академиялық дәреже

 Магистр

 Оқытудың нәтижесі

1.іргелі және қолданбалы химияның тиісті мамандандырылған саласындағы ғылыми теориялар мен концепцияларды интерпретациялау;

2.химия саласындағы ғылым мен тәжірибенің ең соңғы жетістіктерін зерттеуші-химик, химик-оқытушы кәсіби міндеттерін шешу үшін тәжірибелік қызметіне кең ауқымды пәнаралық контексте экологиялық, әлеуметтік, экономикалық бағыттарды енгізу;

3.белгілі бір тақырып бойынша жүйелі ізденіс жүргізіп, заманауи ғылыми зерттеулердің күйіне ғылыми шолу жасау;

4.өз зерттеулерінің шеңберінде ғылыми гипотезаларды қалыптастыру үшін ғылыми ақпараттардың талдауын жүргізу;

5.ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, сондай-ақ химияның зерттеу / бейіндік салаларында қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамаларды, жетістіктерді және зерттеулерді сыни талдау және бағалау негізінде күтілетін нәтижені тұжырымдауды дербес жүзеге асыру;

6.математикалық модельдеу мен есептеулер әдістерін, әдіснамаларың, компьютерлік бағдарламаларын және басқа қосымшаларын дұрыс таңдауға, процесті бақылауға, соның ішінде ғылыми эксперимент жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеу және жинақтау;

7.алынған мәліметтерді (процестерді бақылау, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін) химия саласындағы заманауи тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде олардың сенімділігі мен құндылығын негіздеу үшін талдау жүргізу және түсіндіру;

8.физико-химиялық зерттеулердің негізгі және қазіргі заманғы білімдерін және әдістерін жаңа сипаттамалары және белгілі бір сипаттамалары бар заттар мен материалдарды және процестерді, зерттеу әдістерін, технологиялық процестерді немесе олардың сатыларың жетілдіріп өндеу үшін қолдану; 

9.процестің механизмін, оның реттеу жолдарын белгілеу, оның сипаттамалары бар өнімді алу немесе оның өнімділігін арттыру, іске асыру мен басқарудың оңтайлы жағдайларын анықтау, процестің сапалық және сандық модельдеуін жүзеге асыру;

10.химия пәні бойынша қазіргі заманғы жетістіктер мен жоғары білім беру педагогикасының талаптары бойынша химиялық пәндерді оқыту бойынша оқу бағдарламаны дайындау;

11.химияның таңдаған саласында өзіңің ғылыми зерттеулеріңің нәтижелерін ғылыми жарияланымдар түрінде көрсету;

12.шығармашылық өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін тәуелсіз және автономды білім алуын жалғастыру, барлық кәсіптік қызметтерде негізгі және пәндік құзыреттерді дамыту.

 Оқуға түсушілер үшін

 

  Академиялық қызмет

 

 Ғылыми қызмет

 

 Халықаралық қызмет

 

 Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)