6B05402 Математика (НЗМ)

ОП атауы

6B05402 Математика (НЗМ)

Білім беру саласы

 Математика және статистика

Оқыту бағыты

 Математика және статистика

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В054 Математика және статистика

Мақсат

  • Қазіргі заманғы математикалық әдістерді таңдау және оларды жаратылыстану мәселелерін шешуде қолдану;
  • Дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясы негізінде байқалатын процестің тәртібін негіздеу;
  • Математикалық әдістердің принциптері мен құралдары негізінде зерттелетін объектінің математикалық модельдерін құрастыру;
  • Жаратылыстанудың теориялық және қолданбалы мәселелерін шешу;
  • Зерттелетін ғылым салаларында кәсіби қызметті оңтайландыру, зертханалық және сандық эксперименттер жүргізу, модельдеу нәтижелерінің дәлдігі мен сенімділігін бағалау үшін бағдарламалық пакеттерге қосымшалар жасау;

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Несие көлемі

240

Ғылыми дәреже

Бакалавр

Оқыту нәтижелері

  • Математикалық сауаттылығын, логикалық ойлауын және математиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын білуін көрсету, пәндік сала бойынша математикалық тілді меңгеру;
  • Математикалық әдістерге негізделген жаңа және бейтаныс контексте ғылыми есептерді шешу әдістерін табу;
  • Есептеу процестері мен өндірісті жоспарлауды оңтайландыру үшін математикалық бағдарламалау әдістерін қолдану және жаңа бағдарламаларды әзірлеу;
  • Математикалық модельдерді талдау және есептерді шешу әдісін дұрыс таңдауды негіздеу (аналитикалық, сандық, зертханалық эксперимент);
  • Ғылыми жобаларға қатысу және конференцияларда баяндамалар жасау түрінде сәйкес ғылым салаларындағы ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорытындылау;

Өтініш берушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1681

Оқу іс-әрекеті

 

Ғылыми қызмет

 

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)