6B05304-Физика

Білім беру бағдарламасы

6B05304-Физика

Білім саласы

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

В054 Физика

БББ мақсаты

Физика саласында жоғары білімге ие және іргелі классикалық физика заңдарын, соның ішінде теориялық және эксперименталды физиканың әртүрлі бөлімдері мен бағыттарын, проблемалары мен принциптерін анық және жетік білуге қабілеттілігі жоғарғы мамандардың ғылыми-зерттеу мекемелері, өнеркәсіптік және өндірістік кәсіпорындар үшін негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру; теориялық физика саласында заманауи білімді ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданбалы және инновациялық мәселелерін, физиканың әр түрлі мәселелерін шешуге қабілетті; ғылыми зерттеулер жүргізуге және физика жалпы құрылымын түсінуге және оның әртүрлі бөлімдері мен бағыттарын тығыз логикалық өзара байланыстыруға қабілетті; ғылыми ақпараттарды жинақтауға және түсіндіруге, зертханалық зерттеу технологиясын толық меңгеруге қабілетті; өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға және зерттеу дағдыларына қабілетті болу тиіс.

Оқыту тілі

қазақ, орыс және ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 кредит

Берілетін академиялық дәрежесі

«6B053     - ФИЗИКА» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

Оқу нәтижелері

Бұл бағдарлама аяқталғаннан кейін студенттер келесідей мүмкіндіктерге ие болады деп күтілуде:

1. практикалық іс-әрекетті жүзеге асыру үшін әлемнің қазіргі физикалық бейнесін, физикалық құбылыстар мен процестердің мәнін, адамның дүниетанымы мен көкжиегін қалыптастырудағы физиканың рөлін қалыптастырудағы ғылымның рөлі туралы білімді қолдану;

2. мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің мазмұнын түсіндіру және талдау үшін әлемнің қазіргі ғылыми бейнесінің негізін құрайтын физиканың негізгі заңдары мен принциптерін жіктеу және түсіндіру;

3. өлшеу нәтижелерін талдаңыз, шамалар арасындағы байланысты анықтаңыз, нәтижелерді түсіндіру үшін қолданыңыз және қорытынды мен қорытынды жасаңыз;

4. әр түрлі физикалық құбылыстар мен процестерге эксперименттік зерттеулер жүргізу, заттың қасиеттері мен физикалық жүйелер күйінің параметрлерін анықтау;

5. мамандық бойынша стандартты есептерді шешу, физикалық процестердің математикалық модельдерін құру, графиктер құру және алынған нәтижелерді визуализациялау үшін анимациялар жасау;

6. педагогикалық қызметте оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру үшін физика және физиканы оқыту әдістемесі саласындағы қазіргі заманғы ғылыми әзірлемелерді пайдалану; оқытудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, жалпы орта білім беретін оқу орындарында физика сабақтарын өткізу;

7. кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; есептерді аналитикалық және сандық есептеу әдістерін, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін пайдалану;

8. практикалық мәселені тұжырымдау және шешу, негізгі ұғымдармен, заңдылықтармен, заңдармен және теориялармен жұмыс істеу, ғылыми терминология мен символдарды сенімді пайдалану, физикада қолданылатын ғылыми танымның негізгі әдістерін меңгеру;

9. үздіксіз өздігінен білім алуды қамтамасыз ету үшін мамандық бойынша іргелі білімді интеграциялау; ғылыми зерттеулердің теориясы мен әдістерінің кәсіби білімін практикада қолдану;

10.  ғылыми ақпаратты жинау мен түсіндіруді ұйымдастыру, топта жұмыс істеу және өз бетінше жұмыс істеу, аудиторияның назарын басқару;

11.  өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын бағалау, оған тұрақты қызығушылық таныту; ЖОО-да оқу процесінде кәсіби дағдыларды одан әрі игеру үшін қажетті тиісті дайындық деңгейіне қол жеткізу;

12.  білім беру бағдарламасының (магистратура) келесі сатысында оқуын жалғастыру, кәсіби қызмет саласында және халықаралық аренада шет тілін пайдалану қабілеті.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1436

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

- физика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен.

Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар төмендегі зертханалар жұмыс жасайды:

- «Механика»;

- «Молекулалық физика»;

- «Жалпы физика»;

- «Электр және магнетизм»;

- «Оптика»;

- «Ядролық физика».

 Теориялық және ядролық физика кафедрасының ғылыми-зерттеу бағыттары:

- Жалпы салыстырмалы теориясы;

- Ядролық астрофизика;

- Кванттық хромодинамика;

- Космос физикасы және радиациялық физика;

- Атом ядросы және элементар бөлшектер теориясы;

- Жеңіл ядролар теориясы;

- Радиоэкология және радиациялық биофизика;

- Экспериментальды ядролық физика;

- Көпөлшемді гравитация;

- Көпбөлшекті жүйелердің кванттық теориясы. 

Халықаралық қызмет

Жоғарғы курс студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде білім алуға мүмкіндік алады. Білім беру бағдарламасының оқытушылары тәжірибе алмасу, жаңа құзыреттер алу, білім беру дағдыларын жақсарту үшін шетелде тағылымдамадан, білім беру курстарынан өтеді.

Білім сапасын қамтамасыздандыру (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық және ұлттық аккредиттеу:

  1. Халықаралық аккредитация ASIN, 2017-2024 жж.;
  2. Ұлттық аккредитация НААР (1 орын), НАОКО (1 орын), Рейтинг -2030 (1 орын);
  3. Жұмыс берушілермен жұмыс:
  4. АҚ «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы»», Казахстан, 050010, қ. Алматы, к. Шевченко, 15

тел.: +7 727 293-88-23; факс: +7 727 293 88 20 e-mail: nckit@spaceres.kz http://www.spaceres.kz;

  1. АҚ «В.Г. Фесенков атындағы Астрофизика институты», 050020, қ. Алматы, Медеу районы, Обсерватория, 23, Телефон: (727) 260-75-90 (қабылдау бөлімі, факс); e-mail: ;
  2. АҚ «Ионосфера институты» 050020, қ. Алматы. Телефон: +(727) 380 30 54 (қабылдау бөлімі), +(727) 380 30 53 (факс). e-mail: httpGeoPhysicsNet/index.htm
    1. РММ   «Ядролық физики институты ;
    2. Физика-техникалық институты, ААҚ, Казахстан, Алматы, 040907, пос. Алатау, Ибрагимова к.