6В05309- Компьютерлік физика

Білім беру бағдарламасы

6В05309- Компьютерлік физика

Білім саласы

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B054 Физика

БББ мақсаты

Мақсаты -ҚР және шет елдердегі кіші және орта кәсіпорындарда, өндірістік кәсіпорындарда, ғылымизерттеу институттарында, жалпы білім беретін және орта арнайы оқу орындарында жоғары біліктілігі бар инженерфизиктерді, программист-құрастырушыларды физикалық үрдістерді компьютерлік модельдеу мамандарын, зерттеушілерді даярлау. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның жеке басын қалыптастыруға қабілетті:

- кәсіби есептерді шешу үшін физика және математиканың іргелі бөлімдерін білу;

- ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, физикалық міндеттерді бағдарламалаудың заманауи әдістерін қолдану;

- жаратылыстану ғылымындағы соңғы жаңалықтарды, ғылыми талдау әдістерін, ақпараттық және білім беру технологияларын қолдану;

- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, эксперименталды және (немесе) теориялық физикалық зерттеулердің таңдалған саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- қазақ, орыс және шет тілдеріндегі қарым-қатынас дағдыларын кәсіби қызметінде пайдалану

Оқыту тілі

Қазақ,Орыс,Aғылшын

Кредиттердің көлемі

240 академиялық кредиттер

Берілетін академиялық дәреже

Бакалавр

Оқытудың нәтижесі

ON1 компьютерлік модельдеу арқылы физикалық заңдылықтарды анықтау үшін зерттеу жүргізеді;

ON2 физикалық үдерістер мен құбылыстардың жай-күйін бағалау мен болжау үшін математикалық модельдерді құрастыру, талдау және қолдану әдістемесін пайдаланады;

ON3 теориялық есептеулер үшін аналитикалық есептеулердің математикалық пакетінің мүмкіндігін пайдаланады және жалпы физикалық және қолданбалы физикалық мәселелерді шешу үшін эксперименталды нәтижелерді өңдейді;

ON4 Деректер массивтерін өңдеуге арналған әмбебап математикалық пакеттер құралдарын пайдалану арқылы бағдарламалау;

ON5 компьютер жүйелеріне арналған бағдарламалық жасақтаманы орнатады және конфигурациялайды;

ON6 заманауи құралдар мен бағдарламалау технологияларын қолдана отырып технологиялық үдерістерді автоматтандыруды жобалау;

ON7 заманауи АТ технологиясын қолданумен виртуалдық білім беру кешендерін құру;

ON8 программалаудағы перспективалық технологиялардың көмегімен басқарылатын электрондымеханикалық қондырғыларды жобалау;

ON9 физика саласындағы өзекті зерттеу мәселелерін шешуге арналған теориялық және тәжірибелік әдістерді біріктіреді;

ON10 арнайы білім беру мекемелері үшін жаратылыстану ғылымдары саласындағы жаңа білім беру технологияларын дамытады;

ON11 өздерінің кәсіби салаларында заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді және ақпараттық жұмыстың қауіпсіз әдістерін біріктіреді;

ON12 өздерінің кәсіби қызметін талдау және жоспарлау, стандарттан тыс ойлау, командамен, оның ішінде халықаралық деңгейде оңай өзара әрекеттесу;

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/1430

 Академиялық қызмет

 Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

-физика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

-университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

-әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

 Ғылыми қызмет

ББ материалдық-техникалық базасы: Факультетте «Механика», «Молекулалық физика», «Электр және магнетизм», «Атомдық физика», «Электронды электроника» және «Оптика» курстары бойынша оқу бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар. Физикалық эксперимент зертханасында компьютерлік зертханаларда көрсетілетін виртуалды зертханалар құрылды. Оқыту «Университет студенттері үшін

виртуалды физика зертханалары» кешенінің құрамына кіретін білім беру бағдарламалары шеңберінде жүргізіледі.

 Халықаралық қызмет

 Академиялық ұтқырлық

Ғылыми мектеп немесе кафедраның ғылыми бағыттары (ғылыми жобалар)

Шетелдік жоғары оқу орындардың ұқсас бағдарламаларымен салыстыру

 Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Аккредитация: бітіруші түлек жоқ.

Рейтинг: бітіруші түлек жоқ.

Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты

бағыттары үшін маңызды:

●       физика-математикалық құрылымның ғылымизерттеу институттары;

●       ғылыми-техникалық кәсіпорындар;

●       өндірістік ұйымдар;

●       қаржы институттары;

●       Мемлекеттік ұйымдар;

●       орта және арнайы орта оқу орындары.