6B06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Білім беру бағдарламасының атауы

6B06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Білім беру саласының коды және жіктелуі

6B06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

6B062 - Телекоммуникациялар

БББ тобы

Коммуникациялар и коммуникацилық технологиялар

мақсаты

"Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасының мақсаты: Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы соңғы жетістіктерді қолдана алатын, электронды құралдармен және құрылғылармен жұмыс жасау, телекоммуникациялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету, мәліметтерді жоғары дәлдікпен өңдеу, желілік коммуникациялық жабдықты пайдалану және қолдау бойынша ұсыныстар әзірлей алатын ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласындағы білікті мамандарды даярлау.

тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

240 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

«6B06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

Оқыту нәтижелері

Берілген білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

ON1. Негізгі физикалық процестер мен математикалық аппараттарды, электр тізбектері теориясының әдістерін, электродинамика және электромагниттік толқындардың таралуын, аналогтық және сандық құрылғыларды құрудағы схемотехникалық шешімдерді, әртүрлі байланыс жүйелерін сипаттау және деректерді беру үшін, сигналдарды цифрлық және аналогтық өңдеу құрылғыларын түсіндіру;

ON2. Ұялы байланыс, талшықты-оптикалық байланыс жүйелері, спутниктік және радиорелелік байланыс жүйелері, байланыстың микротолқынды жүйелері, IP телефония, мультисервистік абоненттік қатынау, көп арналы телекоммуникациялық жүйелер, жаһандық және жергілікті желілер, дестелер коммутациясы бар цифрлық желілер және осындай байланыс жүйелерін жобалау үшін сымсыз сенсорлық желілер сияқты қазіргі заманғы ақпарат беру жүйелерін ұйымдастыру принциптерін сипаттау;

ON3. Сандық және аналогты радиоэлектрондық және радиоөлшеуіш құрылғыларды, сондай-ақ сигналдарды кодтау және цифрлық өңдеу құрылғыларын талдау үшін бағдарламаланатын логикалық интегралды схемаларды, микропроцессорлар мен микроконтроллерлерді пайдаланатын жүйелердің жұмыс принциптерін түсіну;

ON4. Аналогтық және сандық электрониканың электрондық сұлбаларын есептеудің математикалық және физикалық әдістерін қолдану, электр тізбектерін талдау, электрмагниттік толқындардың электродинамикасы, сонымен қатар, радиотехника, электроника және телекоммуникацияның практикалық есептерін шешу үшін нейрондық желілерді машиналық оқыту;

ON5. Антенна-фидерлік құрылғыларды, микротолқынды аспаптарды, сымсыз сенсорлық желілерді, электрондық құрылғыларды және радиотехникалық мақсаттағы сигналдарды кодтау және цифрлық өңдеу жүйелерін модельдеу үшін аналогты және цифрлық радиоэлектрондық және радиоөлшегіш схемалар мен байланыс жүйелерін бағдарламалық және схемотехникалық жобалауды пайдалану;

ON6. Телекоммуникация желілерінің қауіпсіздігін арттыру мақсатында көпканалды телекоммуникациялық жүйелер мен мәліметтерді беру желілерін жүйелеу және оларды рұқсатсыз кіруден қорғау тәсілдерін талдау;

ON7. Микропроцессорлардың, бағдарламаланатын логикалық интегралды схемалардың, сымсыз сенсорлардың және бағдарламалық-аппараттық кешендердің көмегімен ақпарат алмасуды ұйымдастыру және мониторингілеу үшін радиоэлектрондық, радиоөлшеу және қосылатын деректер беру жүйелерін әзірлеу;

ON8. Көп арналы байланыс жүйесінің, оның ішінде мультисервистік абоненттік қолжетімділіктің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін аппараттық-бағдарламалық кешенді пайдалана отырып, телекоммуникациялық цифрлық жүйелер мен пакеттер коммутациясы бар желілерді жобалау;

ON9. Деректерді үздіксіз қабылдау мен беруді қамтамасыз ету үшін антенналық-фидер, микротолқынды құрылғылар және бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен спутниктік, радиорелелік, мобильді, оптикалық-талшықты цифрлық байланыс жүйелерін ұйымдастыру;

ON10. Тестілеу, электрондық жабдықтарға қызмет көрсету, жабдықты істен шығудан және рұқсатсыз кіруден қорғауды қамтамасыз ету, радиотехникалық және телекоммуникациялық құрылғыларды есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету үшін пайдалану және диагностика дағдыларын пайдалану.

ON11. Деректерді кодтау мен өңдеудің, берудің және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, IP телефония, бейне байланыс және NGN тораптары, нейрондық желілер мен машиналық оқыту арқылы деректердің сапасы мен тұтастығын бағалау үшін мульсервистік абоненттік қатынау сияқты қазіргі коммуникациялық технологияларды талдау.

ON12. Командада тиімді жұмыс істеу үшін әлеуметтік-коммуникативтік дағдыларды, оның ішінде шет тілін қолдану, сондай-ақ жеке және кәсіби өсуге бағытталған шешімдерді одан әрі қабылдау үшін кәсіби мақсаттар мен міндеттерді қою жүйелі ойлау қабілеті болу, сондай-ақ жеке және дүниетанымдық көзқарасты қалыптастыру, азаматтық ұстанымды қорғау, шектеулі экологиялық және экономикалық ресурстар жағдайында кәсіби қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру.

Үміткерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/en/education_programs/bachelor/speciality/1414

Академиялық істер жөнінде

Кадрлық әлеует: кафедрада жұмыс істейді:

- 11 физ.-мат. және техн.ғылым докторлары.

-12 профессор;

-22 физ.-мат. және техн.ғылымдары үміткерлері;

-16 доценттер;

-18 PhD докторы.

Бағдарлама болашақта кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындауға қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған:

1. Бағдарламалық жоспарлар мен тестілеу рәсімдерін әзірлеу;

2. Телекоммуникациялық жабдықты әзірлеу, жаңғырту және пайдалану кезінде олардың сипаттамалары мен қорытындыларын жасайтын эксперименттерге, бақылау мен өлшеулерге қатысу;

3. Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді, сондай-ақ радиотехника және электроника жүйелерін дамыту туралы шешімдердің техникалық негіздемесін жүргізу;

4. Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық жабдықтарын монтаждау және баптау;

5. Радиотехника, электронды және телекоммуникациялық жүйелерді, сондай-ақ олардың техникалық, ақпараттық және бағдарламалық құралдарын пайдалану;

6. Технологиялық процестердің параметрлерін есептеу үшін алгоритмдер мен бағдарламаларды қолдану;

7. Бақылаудың қажетті әдістері мен құралдарын қолдана отырып, радиотехника, электронды және телекоммуникациялық жүйелердің күйін диагностикалау және бағалау бойынша практикалық жұмыс жүргізу;

8. Радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің математикалық және физикалық модельдерін әзірлеуге қатысу;

9. Математикалық өңдеу әдістерін нәтижелерін практикалық жұмыс үшін қолдану.

Ғылыми ісі жөнінде

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

  1. Samsung инновациялық академиясы
  2. Huawei information network academy
  3. Cisco Academy
  4. Инженерлік зертхана
  5. Ұлттық ашық типтегі нанотехнология зертханасы
  6. Сандық электроника зертханасы
  7. Микроэлектроника зертханасы
  8. Наноэлектроника зертханасы
  9. Электрондық және өлшеу жабдықтарының зертханасы

 

Халықаралық ісі жөнінде

Оқу процесі кезінде студенттер семестрде немесе бір жыл бойына ҚР басқа да жоғары оқу орнында немесе шетелде оқу мүмкіндігіне ие және аяқтаған білім беру бағдарламаларын өз университетінде кредит түрінде тапсыруға міндетті. Қашықтан оқыту технологиялары оқу процесінде шетелден тағылымдамадан өткен немесе басқа елдегі университетте оқитын студенттер үшін қолданылады.

Сапаны қамтамасыз ету (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Білім беру бағдарламасының аккредиттеуі:

- Халықаралық аккредиттеу ACQUIN

- Ұлттық аккредиттеу

Аккредиттеу органының атауы: НААР, НАОКО

Аккредиттеу мерзімі:ACQUIN 30.09.2023

Білім беру бағдарламаларының рейтингісінің нәтижелері бойынша ҚР жоғары оқу орындары арасындағы алатын орны:

- НААР-1

- НКАОКА-2

Практика базалары:

- «Қазақтелеком» АҚ

- “RobiGroup” ЖШС

- Мемлекеттік мекемелер

- Әскери ұйымдар

- Жеке телекоммуникациялық компаниялар

- «Қазақстан темір жолы» АҚ

- «AlemResearch» ЖШС

- Алматы қаласы «Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі

- «KazNetCom» ЖШС

- «Корпорация Сайман» ЖШС

- «ЭлтексАлатау» ЖШС