6B07107 Электр энергетикасы

Білім беру бағдарламасы

6B07107 Электр энергетикасы

Білім саласы

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты

6B071 Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламаларының тобы

В062 – Энергетика және электр техникасы

БББ мақсаты

Мақсаты - электр энергетикасы саласында, электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тұтынуға негізделген техникалық профильдегі жобалау және зерттеу ұйымдарында энергетика саласының кәсіпорындары мен ұйымдарында сұранысқа ие білімі мен құзыреттілігі бар жоғары білікті мамандарды дайындау.

Оқыту тілі

Қазақша, орысша, ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

«6B07107 – Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

Оқытудың нәтижесі

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер келесі қабілетті болады деп күтілуде:

NO 1.      Электр тізбектерінің параметрлерін есептеу, электр энергетикалық жүйелердегі электрмагниттік және өтпелі процесстерді энергетика саласындағы жаңа ғылыми жетістіктердің нәтижелерін және жоғары математика заңдарын қолдана отырып, есептерін шешу және энергетикалық жүйелердегі процестерді моделдеу үшін талдау.

NO 2.      Электр энергиясын өлшеуге, бақылауға және түрлендіруге арналған электронды схемалар мен аспаптарды, электр машиналары конструкциясының элементтерін, электр көлігі мен энергетикалық машина жасауға арналған электромеханикалық және электромагниттік құрылғыларды әзірлеу, жобалау.

NO 3.      Электрфизикалық аппараттарды, электр доғалық және электрохимиялық қондырғыларды басқару және қоректендіру көздерінің принциптік электр сұлбаларын әзірлеу, жоғары технологиялық қондырғылардың электр техникалық жабдықтарының конструкциялары мен тұжырымдамалық сұлбаларын жобалау.

NO 4.      Электрфизикалық және вакуумдық қондырғылардың технологиялық сынақтарын жүргізу. Жаңартылатын және баламалы энергетика үшін жаңа материалдардың үлгілерін алу үшін вакуумдық және плазмалық технологияларды қолдану.

NO 5.      Жаңартылатын энергетика үшін күн, шағын және орта қуатты жел электр станцияларының жаңа түрлерін, жылу және электр энергиясын түрлендіргіштерді, тұрғын және өндірістік үй-жайларды электрмен жабдықтау және жылумен жабдықтау схемаларын, сутегі, плазмалық, термоядролық және т. б. технологиялық әзірлемелерді жүргізу.

NO 6.      Электр станцияларының, электр тораптарының және өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарын жасау, жобалау;

NO 7.      Электр энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді жобалау, салу, монтаждау және пайдалану ережелері мен нормаларын пайдалана отырып, өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы кәсіпорындарды электр энергетикасы және электрмен жабдықтау саласындағы Жобаларды басқару бойынша маркетинг пен менеджменттің негізгі әдістерін құру және айқындау;

NO 8.      Электр аппараттары мен материалдарының, электромеханиктердің, электр оқшаулау және кабель техникасының, жарық техникасы мен жарық көздерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту үшін жетілдіре отырып, техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, параметрлерді өлшеудің негізгі құралдарына метрологиялық тексеруді және электр техникалық объектілердің жұмыс істеу сапасына бақылауды жүзеге асыру;

NO 9.      Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы қолданыстағы заңдарды және басқа да нормативтік және құқықтық актілерді басшылыққа алатын электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін құру кезінде нақты техникалық шешімдер қабылдау және негіздеу.

NO 10.  Энергетикалық жабдықтың жұмыс режимдеріне, оларды пайдалану, Электр станциялары мен желілерінің энергетикалық жабдықтарын жөндеу және жаңғырту қағидаларына, сондай-ақ электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен электр энергиясының сапасын бағалауға жоғары кернеулі сынақтар жүргізу.

NO 11.  Релелік қорғау құрылғылары және электрлік автоматикасы, бақылау-өлшеу аспаптары, электр жүйелері мен желілеріндегі микропроцессорлық қондырғылардың жұмысын диагностикалау және бақылау, сондай-ақ цифрлық техникасымен және микропроцессорлық жүйелермен жұмыс істей алатын электр станциялары мен қосалқы станциялардың автоматизациясын және релелік қорғанысын жобалау.

NO 12.  Ауызша және жазбаша түрде, оның ішінде шет тілінде, кәсіби орта мен қоғамда тиімді қарым-қатынас жасау, тұлғааралық өзара әрекеттестікте және мәдениетаралық ортада өз көзқарасын, дүниетанымдық және азаматтық ұстанымды қалыптастыру және дәлелді түрде қорғау.

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/bachelor/speciality/1446

Академиялық қызмет

−          Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

−          Энергетика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

−          университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

−          әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

−          университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

−          оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

−          оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

 Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

 1. Электр және магнитизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;
 2. Атом физикасы курсына арналған зертханалар - жалпы ауданы 48 м2
 3. Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 4. Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерленген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір уақытта 12 адамға дейін оқуға болады.
 5. Газдық разряд физикасы және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2
 6. Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 7. Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 8. Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 9. Факультеттің компьютерлік кабинеттері - жалпы ауданы 48 м2

 

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау.

−          ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар)

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу

−          тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру

−          Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру

−          кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау

−          люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу

−          Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

−          импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану.

−          Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау.

-            Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық бойынша келесі ғылыми-зерттеу институттарымен келісім шарттар бар, олар: МЭИ (Ресей), Орлеан техникалық институты (Франция), Валенсия политехникалық институты (Испания), Порто политехникалық институты (Португалия). Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің серіктес жоғары оқу орындарында энергетикалық саланың негізгі бағыты аясында бірлескен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Оның ішінде ғылыми бағытта «Жоғары кернеулі электрофизика және жоғары вольтты энергетика» салаларында - Мәскеу энергетикалық институты серіктес, «Электрлік разрядтар физикасы және плазмалық технологиялардың» - серіктес Томск политехникалық институты, «Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетика» - серіктес Нанта университеті (Франция), «Энергетикадағы компьютерлік әдістер және модельдеу» - серіктес Валенсия Университеті (Испания) және басқалар. 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Білім беру бағдарламасы 6B07107 -электр энергетикасы инженерлік ғылымдар, информатика, жаратылыстану және математика бойынша білім беру бағдарламалары негізінде аккредитациялау агенттігінің халықаралық аккредитациядан өтті, ASIIN, аккредиттациялау мерзімі: 26.09.2014-30.09.2020 және де Заңды тұлғалар бірлестігі «Қазақстанның Заманауи (Элиталық) Білім Ассоциациясы KAZSEE»-ден аккредитациядан өтті, аккредиттациялау мерзімі: 18.06.2021-17.06.2026

 

 

Білім беру бағдарламасының ҚР ЖОО арасындағы рейтингісінің қорытындысы бойынша алатын орны:

АРТА – 1-орынды иеленген

БСҚБТА – 2-орынды иеленген

 

Білім беру бағдарламасы жұмыспен қамтудың нақты бағыттары үшін маңызды:

 1. Кәсіби қызметтің саласы - электр энергиясын өндіру, тарату және пайдалануды қамтитын ғылым мен техника саласы. Түлектердің кəсіби қызметінің объектілері электр станциялары, əртүрлі кернеулі электр тарату желілері болып табылады
 2. Кәсіптік қызмет саласы жаңартылатын және баламалы энергияны өндіру, тарату және пайдалануды қамтитын ғылым мен техника саласы болып табылады. Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын жобаларды дамыту және іске асыру салалары. Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері - ғылыми институттар мен орталықтар, жаңартылатын және баламалы энергия көздері станциялары

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер болып табылады:

 1. «АЛЭС» АҚ,
 2. «АЖК» АҚ
 3. «KEGOC» АҚ (9 филиал),
 4. КазНИИПИТЭЭ Энергетикалық институты,
 5. «ТАТЭК» АҚ
 6. «Кентау трансформатор зауыты» АҚ
 7. «Атырау Жарық Компаниясы» АҚ,
 8. «Казселэнергопроект» ЖШС
 9. «Қазақ техникалық даму институты» ЖШС,
 10. Аймақтық энергия таратушы компаниялар, мұнай, құрылыс және ҚР басқа да өнеркәсіптік кәсіпорындары.