6B05310 Ядролық медицина

Білім беру бағдарламаларының атауы

6B05310 Ядролық медицина

Білім беру саласының коды және жіктелуі

6B05Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындау бағыттарының коды және жіктелуі

6B053Физикалық және химиялық ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B054 Физика

Мақсаты

Бағдарламаның мақсаты - ғылыми, өндірістік және медициналық-клиникалық сала үшін дәрігерлермен ынтымақтастықта жұмыс істеуге дайын,ядролық физика және медицинағылымдарының түйіскен жерінде ядролық медицина бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау. Ядролық медицинаның: радионуклидтік диагностика және радионуклидтік терапия; радиофармацевтика; қызметкерлер мен пациенттердің радиациялық қауіпсіздігі; тұрғын үй, медициналық және өндірістік үй-жайларды радиациалық бақылау рәсімдерін сапалы орындау үшін қажетті дағдылары бар студенттерді дайындауды қамтамасыз ету.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі 

240 кредит

Берілетін академиялық дәрежесі 

Бакалавр

Күтілетін нәтижелер

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

  1. Диагностика және ауруды басқару жоспарын құрастыру үшін тиісті деректердің басымдығын анықтау, талдау, бағалау және түсіндіру. Медициналық-биологиялық маңызы бар және диагностика мен радионуклидті терапия үшін ядролық медицина саласында қолданылатын заттардың физика-химиялық, сондай-ақ ядролық қасиеттері мен сипаттамаларын білуді қолдану.
  2. Ядролық медицина саласындағы теориялық білім мен зерттеу әдістерін ядролық-физикалық медициналық қондырғылардың жұмысын ұйымдастыру, ретке келтіру және қолдау үшін қолдану; ядролық медицина үшін радиоактивті изотоптарды пысықтау үшін пайдаланылатын нысаналы құрылғылардың негізгі түрлерін ажырату;
  3. Сцинтиграфия және/немесе гамма-томография (ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ) процестерінің оңтайлы физикалық-техникалық параметрлері мен режимдерін таңдау және осы әдістердің көмегімен жүргізілген емнің тиімділігін бағалау мақсатында дозиметриялық жоспарлау үшін науқастың денесінің патологиялық аймақтарын радионуклидтік диагностика және терапия курсына дейін және одан кейін медициналық визуализациялауды жүргізу.
  4. Нейтрондық және зарядталған бөлшектердің биологиялық затпен өзара әрекеттесу механизмдерін түсіндіру және биологиялық жасушаның радиоактивті сәулеленуге жауап беру ықтималдығын есептеу және "доза-эффект"функциясын құру. Радиометрлер, дозиметрлер, спектрометрлер сияқты ядролық-физикалық құралдарды пайдалана отырып, радиометрлік және дозиметрлік радиациялық фонды өлшеуді жүргізу.
  5. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті, ядролық материалдардың қауіпсіздігін және медициналық ядролық объектілерді физикалық қорғауды, медициналық радиациялық-ядролық қондырғыларды бақылау және автоматтандырылған басқару жүйелерін қамтамасыз ету үшін теориялық білімді қолдану. Сәулеленуді тіркеудің жалпы принциптерін, сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуін бағалау.
  6. Дәрілік препаратты әзірлеу, дайындау, мөлшерлеу, радиоактивті препаратты диагностикалық немесе терапевтік мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ радиофармацевтикалық операцияларға арналған ережелер мен ережелерді қолдануда фармакология және радиофармакология туралы білімдерін қолдан білу.
  7. Қазіргі заманғы ақпараттық-цифрлық технологиялар мен ядролық медицинаның ақпараттық жүйелерін, медициналық құралдардың техникалық құжаттамасын және кәсіби міндеттерді шешу үшін бірегей ғылыми әдебиетті пайдалану. Зерттеудің теориялық және сандық әдістерін қолдану, құбылыстардың, процестердің, заттардың қасиеттерінің теориялық және тәжірибелік зерттеулерін жүргізу.
  8.  "Ыстық" зертхананың жұмыс бөлмелерінің және ПЭТ әдісімен зерттеуге арналған циклотроны бар зерттеу орталықтарының, гамма - камералары, ОФЭКТ-және ПЭТ - сканерлері бар бөлмелердің, оның ішінде ОФЭКТ/КТ-және ПЭТ/КТ-сканерлері бар бөлмелердің, сондай-ақ радионуклидті терапия бөлімшесінде "белсенді" палаталардың радиациялық қорғанысын есептеу.
  9. Қазіргі заманғы технологиялардың жаңа жетістіктерін қолдана отырып, Ядролық медицина саласындағы зерттеу әдістерін әзірлеуде іздестіру зерттеулерін жүргізу; детектрлеу жүйесімен және компьютерлік қамтамасыз етумен жабдықталған қазіргі заманғы мамандандырылған гамма-тіркеуші камераларды пайдалана отырып, ядролық визуалдауды орындау үшін білімдерін қолдану;

10.  Радионуклидті диагностикалық зерттеулердің нәтижелерін статистикалық өңдеуде, радионуклидті және мультимодальды бейнелерді компьютерлік талдау және тану бағдарламалары мен алгоритмдерін пайдалануда радиолог-дәрігерге әдістемелік көмек көрсетуді ұйымдастыру.

11.  Барлық кәсіби қызмет барысында үздіксіз кәсіби оқыту және өз білімі мен дағдыларын жетілдіру қажеттілігін қолдау. Әр түрлі көздерден ақпаратты талдау, жаһандық компьютерлік желілерде талқылау. Жаңа ақпараттық технологияларды дербес меңгеру.

12.  Этникалық белгілеріне, мәдениетіне, жынысына, экономикалық мәртебесіне немесе жыныстық бағдарына қарамастан, пациенттермен, әріптестермен және жалпы қоғаммен өзара іс-қимыл жасаудың барлық кәсіби ұстанымдарын сақтау.

Оқуға түсушілерге

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1813

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

- физика ғылымдары және ядролық медицина саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен.

Ғылыми қызмет

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін кафедра "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтымен" ынтымақтасады, онда студенттер кәсіби және өндірістік практикадан, сондай-ақ сәулелік терапия және сәулелік диагностика зертханаларынан өтеді.

Халықаралық қызмет

Білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде ядролық медицина бойынша сертификациялық кеңестің (Nuclear Medicine Technology Certification Board) және "МИФИ" (Мәскеу инженерлік-физикалық институты) Ұлттық ядролық зерттеу университеті, Томск мемлекеттік университеті, University at Buffalo ядролық медицина және медициналық физика бойынша мамандар даярлау бағдарламасының құзыреттіліктері мен талаптары талданып, ескерілді.

Білім беру бағдарламасы құзыреттілік тәсілге негізделген. Оқытудың соңғы нәтижелері Nuclear Medicine Technology Certification Board (NMTCB) құзыреттеріне және Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің (МАГАТЭ) ұсыныстарына сәйкес тұжырымдалған.

Білім сапасын қамтамасыздандыру (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін мамандық бойынша негізгі жұмыс берушілер болып табылады:

1. Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

2. ҚР Ядролық физика институты;

3.ҚР ҰЯО: филиалдары "Атом энергиясы институты", "Радиациялық қауіпсіздік және экология институты"

4. Аймақтық онкологиялық диспансер (Семей қ.);

5. "ИЗОТОП ғылыми өндірістік бірлестігі" ЖШС

6. Сұңқар " Клиникасы»

7. ЖШС "СОЛО ЛТД»

8. ЖШС "ЭКОСЕРВИС-С»

Білім беру бағдарламасы нақты жұмыспен қамту саласы үшін өзекті

1. медициналық физикада

2. ядролық медицинада