6B05307 Ядролық физика

Білім беру бағдарламаларының атауы

6B05307 Ядролық физика

Білім беру саласының коды және жіктелуі

6B05Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындау бағыттарының коды және жіктелуі

6B053Физикалық және химиялық ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

B054 Физика

Бағдарламаның мақсаты 

Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы саласында қажетті дағдылары бар, ядролық физика және ядролық инженерия саласындағы қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің жай-күйіне сыни талдауды жүзеге асыруға қабілетті; ядролық және радиациялық қауіпсіздікті, ядролық материалдардың қорғалуы мен бақылануын қамтамасыз ету тәсілдерін, ядролық материалдармен және технологиялармен жұмыс істеу мәдениетін меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

240 кредит

Берілетін академиялық дәрежесі

Бакалавр

Күтілетін нәтижелер

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

  1. Ядролық физика саласындағы стандартты техникалық және технологиялық міндеттерді шешу үшін техникалық құжаттамамен және бірегей ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып, радиометриялық және спектрометриялық аспаптармен өлшеу жүргізе білу.
  2. Ядролық физика саласындағы кәсіби міндеттерді шешуде жалпы және теориялық физиканың іргелі бөлімдерінің базалық теориялық білімдерін пайдалана білу;
  3. Қызметкерлер үшін де, тұрғындар үшін де радиациялық қауіпсіздіктің негізгі санитарлық -эпидемиологиялық стандарттарын тұжырымдау және түсіндіру. Альфа, бета және гамма фонын мамандандырылған қондырғыларды пайдаланып үй ішінде де, ашық атмосферада да эксперименттік түрде анықтау;
  4. Ядролық-физикалық процестерді және оларға сәйкес теориялық модельдерді жіктеу және анықтау, ядролық энергетика мен қолданбалы ядролық технологиялардағы іргелі және технологиялық процестерді сипаттау;
  5. Ядролық-физикалық эксперимент және ядролық технологиялар міндеттері үшін жабдықтарды ықпалдастыру қабілеті, сондай-ақ технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау және технологиялық жабдыққа тиісті ерекшелікке сай қызмет көрсетуге қабілетті болу.
  6. Технологиялық рәсімдердің қабылданған әдістемелері бойынша дозиметриялық қамтамасыз етуді жоспарлау және радиациялық және экологиялық қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету;
  7. Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, оның ішінде жеке бағдарламалық әзірлемелерді есептеу және аналитикалық бағыттағы компьютерлік бағдарламалардың стандартты пакеттеріне енгізу мүмкіндігі.
  8. Космофизика, астрофизика, радиоэкология, ядролық диагностика және терапия, радиациялық генетика іргелі процестер үшін ядролық реакциялар және ядролық ыдырау есептеулерін жүзеге асыру; Этникалық белгілеріне, мәдениетіне, жынысына, экономикалық мәртебесіне қарамастан, әріптестермен және жалпы қоғаммен барлық кәсіби өзара іс-қимылда этикалық қағидаттарды сақтау. Шет тілінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға дайындық;
  9. Ғарыштық физика, астрофизика, радиоэкология, радиациялық генетика және басқа да байланысты салалардағы негізгі процестер үшін ядролық реакциялар мен ядролық ыдыраудың талдамалық есептеулерін орындау;

10.  ПЭТ әдісімен зерттеу үшін "ыстық" зертхананың және циклотронды зерттеу орталықтарының жұмыс үй-жайларының, гамма - камералары, ОФЭКТ-және ПЭТ - сканерлері бар үй-жайлардың, оның ішінде ОФЭКТ/КТ-және ПЭТ/КТ-сканерлері бар үй-жайлардың радиациялық қорғанысын есептеу;

11.  Ядролық физика заңдарын, зат арқылы сәулеленудің өту заңдарын және ядролық физиканың аналитикалық әдістерін ядролық химия, радиациялық қауіпсіздік, биофизика және радиациялық экология саласында пәнаралық практикалық қолдануға қабілеттілігін көрсету.

12.  Автоматтандырылған жобалау мен зерттеудің стандартты пакеттері негізінде ядролық-физикалық құбылыстар мен процестердің математикалық модельдерін құру.

Оқуға түсушілерге

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/bachelor/speciality/1440

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялық қызметі жүзеге асырылады:

- ядролық физика ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен.

Ғылыми қызмет

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте мынадай зертханалар бар:

- «Механика»;

- «Молекулалық физика»;

- «Жалпы физика»;

- «Электр және магнетизм»;

- «Оптика»;

- «Ядролық физика»

- «Ядролық сәулелердің өзара әрекеттесуі»;

- «Ғарыштық сәулелер».

 

Теориялық және ядролық физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

- Жалпы салыстырмалылық теориясы;

- Кванттық хромодинамика;

- Ядролық астрофизика;

- Ғарыш физикасы және радиациялық физика;

- Атом ядросы және элементар бөлшектер теориясы;

- Жеңіл ядролар теориясы;

- Радиоэкология және Радиациялық биофизика;

- Эксперименттік ядролық физика;

- Ядролық медицина

Халықаралық қызмет

Жоғары курс студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде білім алуға мүмкіндік алады. Мынадай жоғары оқу орындарымен келісімдер бар:

Хоккайдо Университеті, Хоккайдо, Жапония

Осака Университеті, Осака, Жапония

"Дубна" Университеті, Мәскеу, Ресей

Білім сапасын қамтамасыздандыру (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредитация, Ұлттық аккредитациядан өткен.

 

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер мыналар болып табылады:

1. Эксперименттік және теориялық физика ғылыми-зерттеу институты (ЭЖТҒЗИ)

2. Ашық үлгідегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана (ҰҰТ)

3. ҚазҰУ жанындағы инженерлік бейіндегі зертхана. әл-Фараби (ЛИП)

4. ҚР ҰЯО: "Атом энергиясы институты", "Радиациялық қауіпсіздік және экология институты", "Қазақ мемлекеттік жарылыс жұмыстары ғылыми-өндірістік орталығы"филиалдары

5. ҚР Ядролық физика институты

6. Онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

7. Физика-техникалық институты

Білім беру бағдарламасы нақты жұмыспен қамту саласы үшін өзекті болып табылады

1. физикада

2. радиоэкологияда

3. білім беру

4. ядролық медицинада.