Алексеева Снежана Владимировна

«6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Алексеева Снежана Владимировнаның «Theoretical foundations of legal regulation of corporate disputes in the Republic of Kazakhstan» («Қазақстан Республикасында корпоративтік дауларды құқықтық реттеудің теориялық негіздері») тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: aғылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Абилова Майгуль Нестаевна - PhD, доцент Жоғары заң мектебі «Әділет», Каспий университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.03;

Жайлин Габиден Айнашевич – заң ғылымдарының кандидаты, доцент Заң мектебі AlmaU университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.03.

Ғылыми кеңесшілері:

Карагусов Фархад Сергеевич – заң ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Ганс-Иоахим Шрамм – заң ғылымдарының докторы, профессор Қолданбалы ғылымдар Технологиясы Бизнес және Дизайн университеті, Висмар қ., Германия.

Қорғау 2018 жылғы 30 қараша сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Құқықтану», «6D030200 – Халықаралық құқық» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультеті, 3 ГУК, №413 аудиториясы.

Басылым күні :  29.10.2018