Ғылыми жобалар және зерттеулер

 

Ғылыми жобаның бағыты
Жоба атауы
Жоба жетекшісі
Орындалу аралығы


1 Алгоритмдер теориясы, моделдер теориясы «Алгебралық құрылымдардың алгоритмдік және моделдер теориялық қасиеттері» ф.-м.ғ.д., профессорБадаев С.А. 2015-2017 ж.
2 Есептелімдікліктеориясы

«Эквиваленттік қатынастар, алғаш реттелген құрылымдар және олардағы алгоритмдік келтірімділіктерді деректер базаларының математикалық моделі ретінде қарастыру»

ф.-м.ғ.д., профессорБадаев С.А. 2015-2017 ж.
3 Псевдо-дифференциалдық операторлар

«Шекаралық есептермен индукцияланған псевдо-дифференциалдық операторлар».

PhD доктор Токмагамбетов Н.Е. 2015-2017 ж.
4 Дифференциальдық теңдеулер үшін шекаралық есептер «Дифференциальдық теңдеулердің шекаралық теңдеулерінен туындаған сверткалар және сәйкес алгебралар». ф.-м.ғ.д., профессорКангужин Б.Е. 2015-2017 ж.
5 Математикалық
моделдердің жаңа түрлерін дамыту

Экономикалық ортаның белгiсiздiк шарттарындағы басқарушылық шешiмдердi қабылдаудың қолдауының математикалық әдiстерi.

ф.-м.ғ.д., профессорСихов М.Б. 2015-2017
6
Математикалық физика теңдеулері «Механикалық, құбырлық және электрлік жүйелердің ақауларын идентификациялау». ф.-м.ғ.д., профессорКангужин Б.Е. 2013-2015ж.
7
Тәуекелді бағалау «Сақтандыру рискілерінің экономика-математикалық моделдеу жүйесінің бағалауы» ф.-м.ғ.д., профессорСихов М.Б. 2013-2015ж.

8

Математикалық физиканың операторлық теңдеулері және олардың спектралдық талдауы.

«Математикалық физиканың операторлық теңдеулері және олардың спектралдық талдауы. Дифференциалдық теңдеулер үшін локальді емес ығысылған ішкі коректі шекаралық есептер».

ф.-м.ғ.д., профессорКангужин Б.Е.

2012-2014ж.

9

Синулярлық операторлар

«Жалпыланған аналитикалық векторлар, сингулярлы операторлар, нетеровость, шешімі табылуь, солитонндық шешімдер».

ф.-м.ғ.д., академик НАН РКБлиев Н.К.

2012-2014 ж.

10

Алгоритмдер теориясы, моделдер теориясы

«Есептелімдіклік пен алгебралық құрлымдар».

ф.-м.ғ.д., профессор Бадаев С.А.

2012-2014 ж.

11

Жуықтау теориясы

«Колмогоров предпоперечниктері»

ф.-м.ғ.д., профессорСихов М.Б.

2012-2014 ж.