Құжаттар

1

Бакалаврдың бітіру жұмысының тақырыбы 2019 ж.

Математика бакалавр.pdf

2

Əл Фараби атындағы ҚАЗҰУ-нің студенті туралы ережесі

Положение_студент_каз_рус.pdf

3

Ғылыми дәрежені тағайындау ережесі

Правила присвоения учен званий.pdf

4 Педагогикалық практиканың күнделігі dnevnik.docx