Оқу-әдiстемелiк жұмыстар

Іргелі математика кафедрасы

Іргелі математика кафедрасы жоғары базалық (бакалавриат) және ғылыми-педагогикалық (магистратура) білім бағдарламалары бойынша мамандар дайындау бағдарламалары:

  • Математикалық талдау
  • Функциялар теориясы
  • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  • Актуарлық математика
  • Математикалық логикаб алгебра және сандар теориясы
  • Геометрия және топология
  • Қолданбалы логика және ақпараттық жүйелер

докторанттарды (PhD) дайындау бағдарламасы:

Мамандықтар: 6 D060100 - Математика:

6 D060101 Функциялар теориясы және функционалдық талдау.

6 D060106 Математикалық логика және алгебра

6 D060105 Стохастикалық талдау

Оқу құралдары:

1. Токибетов Ж.А., Хайруллин Е.М. «Математикалық физика теңдеулері», Алматы 1995ж. – 297 б.

2. Кангужин Б.Е., Садыбеков М.А., «Дифференциальные операторы на отрезке, Распределение собственных значений», Ғылым 1996 – 210 с.

3. Токибетов Ж.А. «Функциялық тізбектер және қатарлар», (Математикалық анализ курсынан есептер шығаруға әдістемелік оқу құралы), Алматы 2000 – 180 б.

4. Малькеева М.Б., «Вычисление тройного интеграла», методическая разработка по теме ИРС, Алматы 2000. – 41 с.

5. Харасахал В.В., Джумагазиева С.Х., Аналитикалық геометрия. Есептер жинағы, Алматы, «Қазақ университеті», 2003. – 216 б.

6. Ж.Ж.Жанабеков, Ф.С.Ташимова, «Математические методы анализа в психологии», учебное пособие, Алматы, «Қазақ университеті», 2005 – 92 с.

7. Абланова Е.Х., Джумагазиева С.Х., «Линейная алгебра в химической термодинамике», учебное пособие, Алматы 2006 – 180 с.

8. Қабдықайыр Қ., «Жоғары математика», Есептер жинағы. Алматы: «Дәуір» 2007 – 408 б.

9. Кангужин Б.Е., «Теория функции комплексных переменных» Учебное пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2006 – 274 с.

10. Кангужин Б.Е. және бас. Экономикадағы математика. Оқу құралы. Алматы: ЭВЕРО, 2002 – 197 б.

11. Оразбекова Л.Н. «Экономистерге арналған математика», Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2007 – 274 б.

12. Абдуахитова Г.Е., «Комплекс айнымалы функциялар», Оқу құралы. Алматы: «Қазақ университеті», 2009 – 110 б.