7М07129 Энергетикадағы менеджмент

Білім беру бағдарламасының атауы

7М07129 Энергетикадағы менеджмент 

Білім саласы

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты

7М071 Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламаларының тобы

М099 – Электр энергетикасы және электро техникасы

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты-ғылым, энергетика саласында жоғары білікті кадрлар даярлау, жүйелік менеджмент, заманауи әдіснамалар, стратегиялық инновациялар, энергетика саласындағы жобалар мен менеджментті меңгерген білім беру.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7М07129 – энергетикадағы менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Оқытудың нәтижесі

Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін магистранттар персоналды және технологиялық процесті басқару мақсатында мынадай қабілеттерге ие болады деп күтілуде:

ON1 Электр энергетикасы саласындағы жобаларды бағалау үшін ақпаратты интерпретациялай отырып, заманауи электр энергетикасының инновациялық менеджменті бойынша принциптер, негіздеу әдістері негізінде энергетикадағы стратегияларды, менеджмент бағдарламаларын әзірлеу.

ON2 Электр энергетикасындағы менеджментке көзқарастардың заманауи жүйесіндегі тарих пен философияның рөлін сыни ойлау және түсіну.

ON3 Мәселені тұжырымдай білу, оны шешуге креативті көзқарас; шығармашылық қабілеттерін дамыту әдістемесін меңгеру; жинақталған тәжірибені шығармашылықпен қолдана білу және менеджмент пен психология негіздерін білуді ескере отырып және шет тілінде мамандықтың ерекшелігін ескере отырып, жаңа әдістемелер құру.

ON4 Математикалық аппаратты және қолданбалы бағдарламалардың заманауи пакеттерін пайдалану: электр жүйелері мен желілерінің математикалық модельдерін құру, олардың статикалық және динамикалық тұрақтылығын талдау; электрофизикалық құбылыстарды математикалық түсіндіру.

ON5 Электр энергетикасы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, энергия менеджменті саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені жинай, өңдей, талдай және жинақтай білу.

ОN6 Электр энергиясын өндіру, беру және таратудың технологиялық процестерінің цифрлық модельдерін жасау үшін ресурстарды басқару

ON7 Халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқару жүйелерінің заманауи нұсқаларының инновациялық менеджменті бойынша шешімдерді ұсыну

ON8 Қазақстан энергожүйесіндегі кернеудің жаңа класын құру және игеру мақсатында жоғары вольтты жабдықтардың сипаттамаларын және электр желілері мен аса жоғары кернеу жүйелерінің режимдерін есептей білу

ON9 Автоматтандырылған жобалау жүйелерін кәсіби қызметке біріктіру, ғылыми және инженерлік эксперимент нәтижелерін, энергетика объектілеріне математикалық модельдерді енгізу

ON 10 Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің сенімділік көрсеткіштеріне энергия объектілерінің электромагниттік жағдайының әсерін талдау

ON 11 Цифрландыру, энергия үнемдеу, жаңартылатын энергия көздерін дамыту бойынша ұлттық бағдарламаларды іске асыру мақсатында энергия менеджментінің инженерлік мәселелерін жаратылыстану ғылымдары әдістерін, инновациялық компьютерлік бағдарламаларды, жоғары кернеулердің физика-математикалық негіздерін қолдана отырып шешу.

ON 12 Қолданыстағы бағдарламалар мен оқу-әдістемелік материалдарды пайдалана отырып, жоғары мектеп педагогикасы білімін қолдану және әртүрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде басқару пәндерін оқыту қабілетіне ие болу. 

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/2201

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- энергетика саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

ББ материалдық-техникалық базасы: білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте келесі зертханалар бар: электроника және электротехника, электр жетегі және электр машиналары, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру, плазма физикасы және термоядролық энергетика, Дәстүрлі емес және балама энергия көздері, компьютерлік физика, жоғары вольтты компьютерлік зертхана және математикалық модельдеу.

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

 1. Электр және магнитизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;
 2. Атом физикасы курсына арналған зертханалар - жалпы ауданы 48 м2
 3. Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 4. Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерленген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір уақытта 12 адамға дейін оқуға болады.
 5. Газдық разряд физикасы және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2
 6. Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 7. Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 8. Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 9. Факультеттің компьютерлік кабинеттері - жалпы ауданы 48 м2

 

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

-          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау.

-          ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар)

-          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу

-          тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру

-          Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру

-          кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау

-          люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу

-          Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

-          импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану.

-          Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау.

Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық: МЭИ ҒЗИ (Ресей), НГТУ(Ресей), Орлеан техникалық институтымен (Франция), Валенсия Политехникалық институтымен (Испания), Порто политехникалық институтымен (Португалия) академиялық ұтқырлық бойынша келісім-шарттар бар. Бұл ҚазҰУ серіктес ЖОО-да бірлескен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. әл-Фараби электр энергетикасының негізгі бағыты шеңберінде, оның ішінде "Жоғары кернеулі техника мен электрофизика" ғылыми бағыттары бойынша - Мәскеу энергетикалық институтының серіктесі, "Электр разрядтары физикасы және плазмалық технологиялар" - Томск политехникалық институтының серіктесі, "Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетика" - Нант университетінің серіктесі (Франция), "Электр энергетикасындағы компьютерлік әдістер және модельдеу" - Валенсия университетінің серіктесі (Испания) және т. б.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер мыналар болып табылады:

 • ·         Электр энергетикасы саласының жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдары
 • ·         Кәсіпорынның электр энергиясын генерациялау, тасымалдау және тарату жөніндегі қызметі
 • ·         Қызметін баламалы және дәстүрлі емес энергетиканы әзірлеуге бағыттайтын кәсіпорындардың тізбесі

-Бағдарлама бойынша түлектер болған жоқ