7М07111 Электр энергетикасындағы менеджмент

Білім беру бағдарламасының атауы

7М07111 Электр энергетикасындағы менеджмент

Білім саласы

7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Дайындық бағыты

7М071 Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламаларының тобы

М099 – Электр энергетикасы және электро техникасы

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты - энергетикадағы инновациялық технологияларды жобалау және басқару кезінде теориялық білімі мен зерттеу әдістерін практикада қолдануға қабілетті жоғары білікті мамандарын даярлау болып табылады, олар энергетика саласының электр энергиясын тұтыну, сондай-ақ жобалау және ғылыми ұйымдарда және техникалық университеттерде кәсіпорындарында және ұйымдарында менеджер ретінде жұмыс істеуге құзыретті болады деп күтілуде 

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7М07111 – Электр энергетикасындағы менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Оқытудың нәтижесі

 1. Ғылым мен техникадағы тарих пен философияның рөлі жәйлі сыни ойлау, түсіну
 2. Орындаушылар командасының жұмысын ұйымдастыру және әртүрлі пікірлер тұрғысынан басқару шешімдерін қабылдау
 3. Электрлік және магниттік тізбектердің режимдерін, электрофизикадағы және жоғары вольтты технологиялардағы физикалық құбылыстар мен үрдістерді талдау әдістеріне негізделген электр тізбектерінің математикалық модельдерін құру үшін математикалық аппаратты және стандартты компьютерлік пакетерін қолдану
 4. Электр энергетикасындағы инновациялық технологияларды жобалау міндеттерін талдау және түсіндіру
 5. Шешімдердің техникалық және экономикалық тиімділігін бағалау жүргізу
 6. Ғылыми-техникалық әдебиеттерде жарияланған нәтижелерді қарастыру, ғылыми-әдістемелік тезистерді, мақалалар мен есептерді талдау және жазу дағдыларын қолдана отырып, электрлік процестерді бағдарламалау және модельдеу дағдыларын меңгеру
 7. Сапа менеджменті жүйесінің заманауи нұсқаларын халықаралық стандарттарға негізделген нақты өндірістік шарттарға бейімдеу, техникалық бақылауды және сапаны басқаруды енгізу бойынша шешімдерді ұсыну
 8. Жоғары вольтты жабдықтардың параметрлерін, электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігі, электрлік тізбектердің параметрлері және тікелей және айнымалы ток сигналдарының параметрлері, энергия жүйелерді автоматтандыру және басқару жүйелеріндегі электрондық тізбектер, электрондық және қуат схемаларының параметрлерін есептеу;
 9. Микропроцессорлық жүйелер негізінде энергетикалық құрылғыларды автоматты түрде басқару модельдерін жасау және зерттеу
 10. Компьютерлік дизайн жүйелерін кәсіби энергетикалық қызметке, ғылыми және инженерлік эксперименттерді өңдеу нәтижелеріне, математикалық үлгілерді энергетикалық объектілерге біріктіру
 11. Қосалқы станциялардың жабдықтары мен электр желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу қажеттілігі туралы шешім қабылдау
 12. Оқу орындарындағы оқу үдерісіндегі энергетикалық жетістіктерді жүзеге асыру

 

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1766

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- энергетика саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

ББ материалдық-техникалық базасы: білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте келесі зертханалар бар: электроника және электротехника, электр жетегі және электр машиналары, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру, плазма физикасы және термоядролық энергетика, Дәстүрлі емес және балама энергия көздері, компьютерлік физика, жоғары вольтты компьютерлік зертхана және математикалық модельдеу.

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

 1. Электр және магнитизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;
 2. Атом физикасы курсына арналған зертханалар - жалпы ауданы 48 м2
 3. Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 4. Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерленген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір уақытта 12 адамға дейін оқуға болады.
 5. Газдық разряд физикасы және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2
 6. Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 7. Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 8. Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 9. Факультеттің компьютерлік кабинеттері - жалпы ауданы 48 м2

 

Тәжірибе базалары: "KEGOC" АҚ, "Алатау жарық компаниясы" ЖШС, "Alageum Electric" Электротехникалық компаниясы АҚ, "Электросервис" өндірістік фирмасы ЖШС, "ARNAY" ЖШС, "Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" АҚ филиалы - "Алматы электрмен жабдықтау дистанциясы" АҚ, "Қызылорда электржелілік үлестіру компаниясы" АҚ, "Батыс Қазақстан ӨЭК" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ филиалы, "Жамбыл электр желілері" ЖШС ТГЭС ЖШС, "Энергожүйе" ЖШС, ҚР ҰЯО Курчатов қаласы

 

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау.

−          ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар)

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу

−          тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру

−          Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру

−          кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау

−          люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу

−          Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

−          импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану.

−          Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау.

Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық: МЭИ ҒЗИ (Ресей), НГТУ(Ресей), Орлеан техникалық институтымен (Франция), Валенсия Политехникалық институтымен (Испания), Порто политехникалық институтымен (Португалия) академиялық ұтқырлық бойынша келісім-шарттар бар. Бұл ҚазҰУ серіктес ЖОО-да бірлескен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. әл-Фараби электр энергетикасының негізгі бағыты шеңберінде, оның ішінде "Жоғары кернеулі техника мен электрофизика" ғылыми бағыттары бойынша - Мәскеу энергетикалық институтының серіктесі, "Электр разрядтары физикасы және плазмалық технологиялар" - Томск политехникалық институтының серіктесі, "Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетика" - Нант университетінің серіктесі (Франция), "Электр энергетикасындағы компьютерлік әдістер және модельдеу" - Валенсия университетінің серіктесі (Испания) және т. б.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Кадрларды даярлау кәсіби қызметтің келесі салаларына жоспарлануда:

●       білім беру;

●       ғылыми;

●       Энергоаудит;

●       Электр және жылу энергиясын өндіру;

●       Электротехникалық өндірістің жалпы мамандықтары;