7M07125 - Электроника және басқару жүйелері

Білім беру бағдарламасының атауы

7M07125 - Электроника және басқару жүйелері

Білім беру саласының коды және жіктелуі

7M07 Машина жасау, өңдеу және құрылыс өнеркәсіптері

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

7M071 Инженерия және инженерлік іс

БББ тобы

M100 Автоматтандыру және басқару

мақсаты

«Электроника және басқару жүйелері» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – электрондық және есептеуіш құрылғыларды пайдалана отырып ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті өнеркәсіптік электроника және бақылау жүйелері саласында ғылыми кадрлар даярлауды қамтамасыз ету, басқару жүйелерін модельдеу және жобалау үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, ғылыми-зерттеу институттарында, өнеркәсіптік және Инновациялық орталықтарда зерттеу жұмыстарын жүргізу, өнеркәсіптік және қуатты электроника және автоматтандырылған зияткерлік жүйелер саласындағы міндеттерді шешумен байланысты әлеуметтік-коммуникациялық және жүйелік дағдылары бар, өндірістік міндеттерді бағалай, талдай және бөле алатын, мониторинг пен басқарудың өнеркәсіптік электрондық жүйелері саласында бәсекеге қабілетті мамандар дайындау.

тілі

қазақ, орыс, ағылшын

Кредит саны

120 академиялық кредит

Берілетін академиялық дәреже

магистратура

Оқыту нәтижелері

Берілген білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін студенттер қабілетті болады деп күтілуде:

ON1. Күштік, цифрлық құрылғылар мен электрондық сенсорлардың құрылымдық бірліктерінің функциялары мен сипаттамаларын анықтау мақсатында басқарудың автоматтандырылған жүйелері құрылғыларын құру принциптерін түсіндіру;

ON2. Терең машиналық оқыту механизмдерін пайдалана отырып, басқарудың зияткерлік жүйелерін құру үшін бейсызық емес адаптивті жүйелер мен нейростейлерді құрастыру әдістерін қолдану;

ON3. Интеллектуалды және мультиагенттік жүйелерді басқару блоктарында қолдану үшін қазіргі сандық интегралды сұлбаларды қолдану арқылы қосылатын жүйелерді жобалау.

ON4. Автоматтандырылған басқару жүйелерінде сенсорлық желілер мен заттарды интернет технологиясын пайдалана отырып байланыстың сымды және сымсыз арналарын құру үшін деректерді берудің қазіргі заманғы сандық жүйелерін пайдалану;

ON5. Қосылатын жүйелерді басқару жүйелерінің күштік және электрондық функционалдық блоктарын әзірлеу, олардың құрылымдық модулдерін сипаттау, интернет технологиясының көмегімен нақты уақыт режимінде қашықтықтан басқару және мониторинг жүргізу үшін олардың арасындағы үздіксіз коммуникацияны қамтамасыз ету;

ON6. Технологиялық процесс жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында деректерді өңдеу үшін нейрожелілерді және машиналық оқыту әдістерін пайдаланатын зияткерлік жүйелердің қолданылуына талдау жасау;

ON7. Автоматтандырылған диспетчерлік басқаруды және сенсорлық жүйеден деректер мониторингін жасауға байланысты міндеттерді, деректерді берудің әр түрлі технологияларының көмегімен, интернет заттарды пайдалана отырып шешу;

ON8. Технологиялық процесті оңтайландыру мақсатында нейросетей негізінде әзірленетін бейімделген автоматтандырылған басқару жүйелерінің негізгі ерекшеліктері мен функционалдық сипаттамаларын анықтау;

ON9. Жобалау құжаттамасын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу кезінде құзыреттіліктің жоғары деңгейін көрсету, автоматтандырылған басқару жүйесі саласындағы аналитикалық және техникалық міндеттерді шешудің мақсаттары мен әдістерін анықтау;

ON10. Басқарудың зияткерлік жүйелерін аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етуді құру үшін электронды және күштік құрылғыларды жобалау және әзірлеу біліктері мен дағдыларын біріктіру;

ON11. Қосылатын басқару жүйелерінде қолданылатын бейімді және бейсызықты әдістерді бағалау, қолданыстағы жүйені жетілдіру мақсатында осы жүйелердің жұмысы кезінде артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау;

ON12. Азаматтық және дүниетанымдық ұстанымды көрсету, басқару жүйесінің теориялық және практикалық салаларындағы мәселелерді, мақсаттарды, міндеттерді тұжырымдау, шетелдік ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу, кәсіби қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа қатысу, ғылыми-техникалық персоналдың жұмысын ұйымдастыра білу, электроника және басқару жүйесі саласындағы педагогикалық қызметті жүзеге асыру кезінде білім алушыларға жеке көзқарасты пайдалану.

Үміткерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1924

Академиялық істер жөнінде

Кадрлық әлеует: кафедрада жұмыс істейді:

- 11 физ.-мат. және техн.ғылым докторлары.

-12 профессор;

-22 физ.-мат. және техн.ғылымдары үміткерлері;

-16 доценттер;

-18 PhD докторы.

Оқу үдерісі барысында магистранттар семестр немесе жыл бойы ҚР басқа жоғары оқу орнында немесе шетелде өз ЖОО-да кредит түрінде меңгерілген білім беру бағдарламаларын міндетті түрде қайта сынақтан өткізу арқылы оқуға мүмкіндігі бар. Қашықтықтан оқыту технологиялары басқа елдің ЖОО-да тағылымдамадан өту немесе оқу үшін елден тыс жерлерге кеткен қашықтықтан оқыту нысаны бар магистранттар үшін оқу үрдісінде қолданылады.       Кафедраның ғылыми мектептері. Магистранттар жетекші оқытушылардың басшылығымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге тартылады.

Оқытылатын пәндердің мазмұны магистранттар кафедрада өткізілетін ғылыми жұмыстарға қатысуға мүмкіндік алатындай етіп жасалған.

Ғылыми ісі жөнінде

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте зертханалар бар:

1.         Телекоммуникациялық жүйелер зертханасы

2.         Наноэлектроника зертханасы

3.         Сигналдарды бейсызық талдау зертханасы

4.         Астрофотометрия және оптоэлектроника зертханасы

5.         Хаотикалық процестер физикасы зертханасы

6.         Бейсызық физика зертханасы

7.         Жұқа пленкалы жартылай өткізгіш материалдар мен наноқұрылымдардың технологиялық зертханасы

8.         Рентгенқұрылымды талдау зертханасы

9.         Жартылай өткізгіштік оптоэлектроника және нанофотоника зертханасы.

 

Халықаралық ісі жөнінде

Барлық оқу процесі барысында магистранттар магистранттың ғылыми бағытына сәйкес келетін шетелдік мамандардың консультациясына қатысуға мүмкіндігі бар. Магистранттар келесі шетелдік жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамадан өтеді: Humboldt University (Берлин, Германия), Potsdam University (Потсдам, Германия), Радиотехника және электроника институты (Мәскеу, Ресей).

Сапаны қамтамасыз ету (Аккредитация, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралық аккредитация, ұлттық аккредитация

Практика базалары:

  1. Еншілес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ғарыштық техника және технологиялар институты» АҚ «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы »
  2. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  3. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «ашық үлгідегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана» еншілес мемлекеттік кәсіпорны
  4. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті – пед.практика
  5. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «инженерлік бейіндегі зертхана»
  6. Электроника және байланыс жөніндегі ұлттық компаниялар