7М07112 Электроэнергетика

Білім беру бағдарламасының атауы

7М07112 Энероэнергетика

Білім саласы

7М07 – «Инженерлік, өңдеуші және құрылыс салалары»

 

Дайындық бағыты

7М071 – «Инженерия және  инженерлік іс»

Білім беру бағдарламаларының тобы

М099 – Электр энергетикасы және электро техникасы

БББ мақсаты

Электр энергетикасы объектілерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету, электр энергетикасы, жаңартылатын энергия, энергия материалдары мен технологиялары, сапа менеджменті және автоматтандыру саласындағы өзекті ғылыми-техникалық мәселелерді шешу саласында инженер, менеджер және техникалық мамандар ретінде жұмыс істеуге дағдылары мен құзыреті бар мамандарды даярлау.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

120

Берілетін академиялық дәреже

«7М07112-Энероэнергетика» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі

Оқытудың нәтижесі

Осы білім ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:  

ON1 ЖОО-да техникалық инженерия және электр энергетикасы пәндерін оқыту;

ON2 ТЭН және бизнес жоспарларды құру. Электр энергетикасы жобаларының ғылыми-техникалық, экономикалық және психологиялық әлеуетін бағалау;

ON3 Әуе және кабельді электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу, электр желілерінің қосалқы станциялары үшін жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, желілердің, станциялардың және қосалқы станциялардың электр жабдықтарын пайдалануға беру және жөндеу, мұнай-газ саласындағы, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, көлік және телекоммуникациялар, өндірістік объектілердің инфрақұрылым объектілеріне электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету;

ON4. Электр және жылу станцияларының электр жабдықтары мен электр машиналарын жөндеу, байланыс және аудандық электр көлігі желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу, қосалқы жүйелер мен мұнай-газ инфрақұрылымын автоматтандыру, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, көлік және телекоммуникациялар, өндірістік объектілерге техникалық қызмет көрсету;

ON5 Электротехникалық құрылымдардың жоғары вольтты жабдықтарының мониторингі және диагностикасы, электр желілері мен жүйелерін жедел диспетчерлік басқару, техникалық жабдықтардың электромагниттік үйлесімділігін тексеру, зертханалық диагностикалау, теміржол көлігінің электрмен жабдықтау құрылғыларын, диспетчерлік қондырғылары мен темір жолдардың телеавтоматикасын тексеру және сынау;

ON6 Релелік қорғаныс қондырғыларына және автоматикаға және электр станциялары мен желілерінің қазіргі заманғы аналогтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, электр желілеріндегі технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, релелік қорғаныс құрылғыларын, электр автоматтандыру, телемеханиканы баптау және іске қосу. Электр станциялардың автоматика және өлшеу құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

ON7 Жылу электр станциясының электртехникалық жабдықтарын ұйымдастыру және пайдалану, электр энергиясы мен қуатын тұтыну болжамы, электр энергиясын беру мен таратуды метрологиялық қамтамасыз ету. Энергетика объектілерінің аудиті, электрлік зертханалық өлшеулер және электр энергиясының сапасын тексеру, энергия тұтынуды диагностикалау. Кәсіпорынның электр қуатының сапа жүйесін дамыту. Электр энергиясын іске асыру және өткізу;

ON8 Электр тізбектерінің параметрлерін есептеу, электр желілеріндегі процестерді модельдеу, электр аппараттарындағы электрофизикалық процестерді есептеу. Тарату құрылғыларын электр монтаждау, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалана отырып аппаратураның жұмыс қабілеттілігін тексеру. Электр қосылыстарының күрделі сызбаларын құрастыру және монтаждау;

ON9 Баламалы энергетикалық объектілерді жобалау және жасақтау. Жаңартылатын энергия көздерінің қоршаған ортаға әсерін, күн электр станцияларының тиімділігін бағалау, күн, жел және сутегі энергетикасының жаңа технологияларын жасақтау. Энергетикалық ресурстарды бағалау;

ON10 Тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер. Күн электр станцияларын орнату және іске қосу. Аккумуляторлық жабдықты пайдалану; автономды электрмен жабдықтау қондырғыларының макеттерін жасақтау;

ON11 Коррозиядан қорғау. Қорғаныш қаптама жағу. Материалдар мен бұйымдардың үстіңгі бетінің инженерия саласындағы әзірлемелер. Жаңа материалдарды алу үшін электрофизикалық технологияларды қолдану, нанотехнологияларды;

ON12 Электрлік жарықтандыру, электр энергиясын сақтау және түрлендіру үшін жаңа технологияларды, материалдар мен бұйымдарды жасақтау. Күштік түрлендіргіш құрылғыларды, газ разрядтары негізінде аспаптарды, микротолқынды және лазерлік техниканы құрастыру.

 

Оқуға түсушілер үшін

https://welcome.kaznu.kz/kz/education_programs/magistracy/speciality/1546  

Академиялық қызмет

ББ академиялық қызметін жүзеге асырады:

- энергетика саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде,

- университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

- әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу ; ;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді Құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен

Ғылыми қызмет

ББ материалдық-техникалық базасы:

Оқу бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте оқу және ғылыми зертханалар бар: электротехника және электроника, жоғары вольтты техника, плазма және газдық разряд қондырғылары, баламалы және альтернативті энергия көздері, компьютерлік физика және математикалық модельдеу, компьютерлік класс..

Факультеттегі білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін зертханалар бар:

 1. Электр және магнитизм курсы бойынша зертханалар - жалпы ауданы 48 м2;
 2. Атом физикасы курсына арналған зертханалар - жалпы ауданы 48 м2
 3. Электротехника және электроника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 4. Зертхана студенттермен зертханалық жұмыстар жүргізілетін компьютерленген стендтермен жабдықталған. Зертханада бір уақытта 12 адамға дейін оқуға болады.
 5. Газдық разряд физикасы және вакуумдық техника зертханасы - жалпы ауданы 48 м2
 6. Механика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 7. Молекулалық физика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 8. Оптика зертханасы - жалпы ауданы 48 м2;
 9. Факультеттің компьютерлік кабинеттері - жалпы ауданы 48 м2

 

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасының ғылыми бағыттары:

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу және тозаңды плазманың жаңа модельдерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа технологияларды жасау.

−          ТОКАМАК-10 энергетикалық қондырғыларындағы зерттеу нәтижелеріне қашықтықтан қол жеткізу мысалында - плазма физикасын алыстан оқыту әдістері (технологиялар)

−          тозаңды плазманы теориялық және эксперименттік зерттеу, мұндай плазманың жаңа үлгілерін жасау, шаңды плазма негізінде жаңа технологияларды құру.қолдану саласындағы зерттеу: плазмалық технологиялар; оларды зерттеу және өңдеу

−          тозаңды плазманың теориялық және эксперименталдық зерттеулері, осындай плазманың жаңа үлгілерін жасау, тозаңды плазма негізінде жаңа энергияны қажет ететін технологияларды құру

−          Жаңа технологияға негізделген жарықтандыру қарқындылығы жоғары энергияны үнемдейтін газ-разряд шамдарының шағын өндірісін ұйымдастыру

−          кең ауқымды қолдану үшін наноқұрылымды тотықты жартылай өткізгіштерді өндіру технологиясын жасау

−          люминесцентті қасиеттері бар наноқұрылымды материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу

−          Наноқұрылымды жартылай өткізгіштердің сызықты емес электрлік, оптикалық және фракталдық-геометриялық сипаттамаларының өзара байланысы.

−          импульстік плазмалық бүрку арқылы наноматериалдарды өндіру және оларды өндіруде қолдану.

−          Монтмориллониттен наноқұрылымды және микроглинды өндіру технологиясын жасау.

Титан диоксидтік пленкалар және металл нанобөлшектер негізінде наноқұрылымды композитті материалдарды алу және олардың құрылымын және электрондық қасиеттерін зерттеу

Халықаралық қызмет

Академиялық ұтқырлық

Бұл бағдарлама магистранттардың әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың серіктес университеттерінде курстардан өтіп, бірлескен зерттеулер жүргізу мүмкіндігімен ерекшеленеді. Энергетика саласының, соның ішінде «Жоғары вольтты электрофизика және жоғары вольтты энергетика» ғылыми-зерттеу бағыттары бойынша - Мәскеу энергетика институтының серіктесі, «Электр разрядтары және плазмалық технологиялар» - Томск политехникалық институтының серіктесі, «Балама және жаңартылатын энергия» - Серіктес, Нант университеті (Франция), «Электр энергетикасындағы компьютерлік әдістер және модельдеу» - Валенсияның Пратнер университеті (Испания) және т.б.

Бұл білім беру бағдарламасы қазіргі заманғы электр энергетикасындағы ақпаратқа, микропроцессорлық, нано-технологияларға ерекше назар аударатын жетекші шетелдік білім беру ұйымдарының ұқсас бағдарламаларын талдауды ескере отырып жасалған, сонымен қатар баламалы және баламалы энергетиканың рөлі мен маңызын арттыру бағытында электр энергетикасының даму тенденциясын ескере отырып жасалған.

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Бағдарлама түлектерін болашақта жұмысқа орналастыру үшін негізгі жұмыс берушілер:

 1. Самұрық-Энерго (Ұлттық басқарушы компания);
 2.  KEGOK (Электр желілерінің ұлттық операторы);
 3.  Samruk green energy (электр энергиясын өндіруші);
 4. ЖШС "Алғашқы жел электр станциясы", 
 5.  АҚ «Алатау Жарық компаниясы» (Электр желілерінің өңірлік операторы),  
 6. Алматы Электр Станциялары (Алматы қ. өндіруші компаниясы); 
 7. ЖШС Astana Solar
 8. ЖШС DS Multimedia 
 9. ЖШС Сайман.