Кафедралар

Б.ғ.д., профессор С.Т. Тулеханов

Биофизика және биомедицина кафедрасы
Кафедра меңгерушісі,
биология ғылымдарының докторы, профессор

Түлеуханов Сұлтан Түлеуханұлы Sultan.Tuleuhanov@kaznu.kz

8 (727) 377-33-34, ішкі -12-07Биотехнология кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты, доцент,

Қыстаубаева Аида Серікқызы

aida_kas@kaznu.kz 

8(727) 377-33-34, ішкі - 1211

 


Биоалуантүрлілік және биоресурстар
кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, 
биология ғылымдарының докторы, профессор м.а.
Курманбаева Меруерт Сәкенқызы
Meruyert.Kurmanbayeva@kaznu.kz
8(727) 377-33-34 ішкі - 1221

Б.ғ.д. З.Г. Айташева

 

Молекулалық биология және
генетика кафедрасы
Кафедра меңгерушісі, 
биология ғылымдарының докторы, профессор
Айташева Зауре Гайнетдиновна
Zaure.Aitasheva@kaznu.kz
8 (727) 377 33 34, ішкі - 12-10