8D05108 – Геоботаника

Білім беру бағдарламасының атауы

8D05108 – Геоботаника

Білім саласы

8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

8D051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

D083 Геоботаника

БББ мақсаты

Зерттеу, диагностикалық мекемелер мен өндірістік кәсіпорындар үшін мамандарды сапалы түрде дайындау. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның жеке басын қалыптастыруға бағытталған:

- микробиология саласындағы кәсіби мәселелерді шешу, зертханалық және өндірістік жағдайда микроорганизмдерді анықтау;

- түрлі салалардың микроорганизмдер зиянкестерін сипаттау және оларға қарсы күрес әдістерін қолдану;

- жұмыс үшін қажетті ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану;

- барлық микробиологиялық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес тәжірибелік жұмыстарды жоспарлау;

Жеке оқутраекториясынқұру.

Оқыту тілі

Қазақ, орыс, ағылшын

Кредиттердің көлемі

180 академиялық кредиттер

Берілетін академиялық дәреже

Философия ғылымдарының докторы PhD

Оқытудың нәтижесі

Осы білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін докторанттар мыналарды істей алады деп күтілуде:

1.академиялық адалдықпен сипатталатын ғылыми зерттеулерді ұйымдастыра, жоспарлай және жүзеге асыра білу; жаңа ғылыми идеялар мен тәсілдерді тудыра білу.

2.алған білімдері мен дағдыларының кешенін геоботаника ғылымын басқаруда, геоботаникалық бағдарламаларды заңнамалық, мемлекеттік, аймақтық мекемелерде және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ілгерілетуде қолдана білу, өз білімі мен жетістіктерін әріптестері мен әріптестеріне жеткізе білу. ғылыми қоғамдастық

3. тиісті саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жасай білу; ғылыми зерттеу процесін ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті;

4. тиісті саладағы және ғылымның шектес салаларындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы түсініктері болуы; ғылыми әзірлемелерді тәжірибеге енгізу механизмі туралы;

5. құрғақ елдердің өсімдіктері, құрғақ аумақтардағы шөлейттенудің себептері мен салдары, сондай-ақ құрғақ ландшафттарды оңтайландырудың негізгі бағыттары, шөлейттенумен күресу әдістері туралы білімдер мен түсініктер жүйесін қалыптастыру.

6.Өсімдіктердің популяциялық биологиясының қазіргі жағдайымен, популяциялық ботаниканың негізгі ұғымдарымен, түсініктерімен және әдістерімен, өсімдіктердің популяциялық биологиясындағы мәліметтерді алудың негізгі әдістерімен, сондай-ақ әдістерімен популяциялық тіршілік деңгейі туралы түсініктерді қалыптастыру. осы деректерді өңдеу және оларды жалпылау әдістері

7. геоботаникалық зерттеулер саласында алынған нәтижелерді мағыналы интерпретациялаумен кәсіби мәселелерді шешу үшін дифференциалды заманауи компьютерлік технологияларды қолдану.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1517#info

Академиялық қызмет

Білім беру бағдарламасының академиялыққызметі жүзеге асырылады:

-биология ғылымдары саласындағы жоғары білім саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттар мен әдістемелік ұсынымдар шеңберінде;

-университетте оқу-әдістемелік үдерісті реттейтін нормативтік құжаттарды жүзеге асыру нәтижесінде;

-әдістемелік жұмысқа қатысты жаңа нормативтік-құқықтық актілерді жалпылау және тарату;

-университеттің оқу-әдістемелік жұмысын ағымдағы және перспективалық жоспарлау; нормативтік-құқықтық актілерге, оқу жұмыс жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкестігіне кафедра пәнінің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) келісу;

-оқу процесін оқу-әдістемелік материалдар мен қамтамасыз ету мониторингімен, нәтижелерді құжаттамалық ресімдеумен;

-оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеумен; жұмыс оқу жоспарын әзірлеумен және іске асырумен.

Ғылыми қызмет

Факультеттегі білім беру бағдарламаларыніске асыру үшін зертханалар бар:

- - «Өсімдіктер экологиясы» зертханасы

- «Өсімдік экоморфологиясы» зертханасы

- «Популяциялық генетика» зертханасы

 

Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының ғылыми бағыттары:

- Өсімдіктер экологиясы

- өсімдік биотехнологиясы

- Өсімдіктердің популяциялық генетикасы

- Өсімдіктердің экоморфологиясы

- Ризология

- Қолданбалы ботаника

- Геоботаника

-Дәрілік өсімдіктер

Халықаралық қызмет

-3 курстағы докторанттар академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында әлемнің жетекші университеттерінде ғылыми тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алады. Докторанттар пәндерді оқиды, ғылыми зертханаларда жұмыс істейді. Қазірдің өзінде 30-дан астам докторант дайындалды.

Білім беру бағдарламасының оқытушылары тәжірибе алмасу, жаңа құзіреттіліктер алу, білім беру дағдыларын жетілдіру мақсатында шетелде тағылымдамадан, білім беру курстарынан өтеді.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Халықаралықжәне ұлттық аккредиттеу

Жұмыс берушілер:

1. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты, Алматы;

2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты, Алматы;

3. ҚР БҒМ ҰҚ Ботаника және фитоинтродукция институты РМК, Алматы

4. атындағы ҚазҰУ әл-Фараби, биология және биотехнология факультеті, биоәртүрлілік және биоресурстар кафедрасы, Алматы;

5. ДГП «Кешенді зерттеу бөлімі» НПТцзем