8D05201 – Қоршаған орта биотехнологиясы

БББ атауы

8D05201 – Қоршаған орта биотехнологиясы

Білім саласы

8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

 

Дайындық бағыты

8D052 Қоршаған орта

Білім беру бағдарламаларының тобы

D087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

БББ мақсаты

БББ мақсаты елдің даму перспективаларын ескере отырып, қазіргі заманғы ғылым мен өнеркәсіптегі проблемаларды тұжырымдауға және шешуге, жоғары оқу орындарында сабақ беруге, Экологиялық биотехнология саласында және сабақтас салаларда зерттеулерді табысты жүргізуге, сондай-ақ жеке және мемлекеттік ұйымдарда, кәсіпорындарда, зертханаларда, компаниялар мен институттарда басқару қызметін жүзеге асыруға қабілетті, кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі, тереңдетілген кәсіптік білімі бар бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

БББ миссиясы қызметтің ғылыми-зерттеу және практикалық саласының қажеттіліктерін Биотехнология келешегінің Талдамалық көзқарасы бар, қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын дербес ойлауға және қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті биотехнолог мамандармен қамтамасыз ету болып табылады.

Оқыту тілі

Қазақ / орыс / ағылшын

Кредиттер көлемі

180сағат

Берілетін академиялық дәреже

Философия докторы (PhD) «8D05201- Қоршаған орта биотехнологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша

 

Оқыту нәтижелері

Осы бағдарлама аяқталғаннан кейін докторанттар:

1.         жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның дамуының қазіргі тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын түсіндіру;

2.         Экологиялық биотехнология саласында және ғылымның аралас салаларында жүйелі білімдерін көрсету;  

3.         заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын жан-жақты ғылыми зерттеулерді генерациялау, ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру;

4.         биотехнологиялық бағдарламаларды заңнамалық, үкіметтік, өңірлік мекемелерде және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ілгерілету үшін биотехнологиялық ғылымды басқаруда алынған білім мен дағдылар кешенін іске асыру;

5.         биотехнологияның әртүрлі салаларындағы білім мен жетістіктерді әріптестермен және ғылыми қоғамдастықпен талқылау;

6.         Экологиялық биотехнология саласындағы зерттеулердің қазіргі заманғы әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану;

7.         алынған деректермен қорытындылардың сәйкестігін бағалай отырып, ғылыми зерттеу нәтижелерін сыни талдау;

8.         халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда, оның ішінде шет тілінде шешендік өнер және көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын көрсету;

9.         ғылыми мақалаларды рецензиялау, сондай-ақ оларды ашық баспасөзде жариялау мақсатында мақалалардағы өз зерттеулерінің нәтижелерін баяндау;

10.       ғылыми қоғамдастықта өз көзқарасыңызды дәлелдеңіз және қорғаңыз;

11.       алынған деректерді өңдеу және оларды биоақпараттық талдау үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен мамандандырылған бағдарламаларды қолдану, компьютерлік сауаттылықтың жоғары деңгейін көрсету.

таңдалған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсету.

Абитуриенттер үшін

https://welcome.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/1771#info

Академиялық қызметі
Академиялық қызметтің негізгі қағидаты: қоршаған  орта биотехнологиясының қазіргі заманғы мәселелерін шешуге бағытталған ғылыми  және шығармашылық әлеуетті дамытуға ықпал ету. Бұл бағыттағы басым міндеттер:
- қоршаған орта биотехнологиясы бойынша білімнің  теориялық және практикалық әдіснамалық негізін ұсыну;
- жоғары стандарттарға сәйкес келетін және  классикалық және заманауи әдістерді қолданатын мамандарды даярлауға  бағытталған қоршаған ортаның биотехнологиясы саласындағы сапалы білім беру  процесін қамтамасыз ету;
- қоршаған ортаның биотехнологиясы бойынша  білікті маман – докторанттарды-ғылыми қызметкерлерді, педагогтарды,  оранжереялардың, ботаникалық бақтардың, далалық станциялардың, Агроөнеркәсіптік  және тамақ өндірістерінің қызметкерлерін даярлау және қалыптастыру;
- қолданбалы және білім беру қызметі саласында  халықаралық академиялық қоғамдастықпен байланысты дамыту және қолдау;
- қоршаған орта биотехнологиясының перспективалық  және өзекті міндеттері мен проблемаларын шешуде кәсіби биотехнологиялық  қауымдастықпен тәжірибе және білім алмасу.
Бағдарлама сонымен қатар болашақ мұғалімдердің академиялық дайындығын,  соның ішінде мұғалімдер мен психологтардың қатысуымен педагогикалық  тәжірибені жүзеге асырады. Педагогикалық іс-әрекетті жүргізу оқытушыдан  ерекше құзыреттілікті, кәсіби тәжірибені және теориялық және практикалық  тұрғыдан өте маңызды дайындықты талап етеді.
Академиялық ұтқырлық:
Оқу кезінде академиялық ұтқырлық үшін мүмкіндіктерді  пайдалануға құқығы бар және бірлескен зерттеулер жүргізуді қоса алғанда, осы  даярлау бағыты бойынша оқу үшін ғылыми тағылымдамаға немесе жазғы мектептерге  жіберілуі мүмкін. Университет келесі жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық  туралы келісім-шарттарға ие:
-           «Белград  мемлекеттік университет»  Ресей;
-           «Ресейдің Тұңғыш Президенті Б. Н. Ельцин атындағы  Орал федералдық университеті»  Ресей;
-           -Нong Kong University of  Science and Technology;
-           -Johns Hopkins University
-           -МГУ им. Ломоносова          
-           UCL (University College London), (Ұлыбритания);
-           University of   New Hempshire (USA);
-           Sabanci University, Faculty of  Engineering & Natural Sciences (Turkey)
 
«Қоршаған орта биотехнологиясы» білім беру бағдарламасы  бойынша сабақ жүргізетін профессор-оқытушылар құрамы жоғары академиялық  дәреже берілетін докторантура бағдарламалары бойынша жоғары білікті ғылыми  және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша білім беру ұйымдары мен  ғылыми ұйымдардың қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының 12-тармағына  толық сәйкес келеді: философия докторы (PhD және білім беру қызметін  лицензиялау ережесінің бейіні бойынша доктор ҚР Үкіметінің 2.06.2007 жылғы  N452 қаулысына сәйкес.
Ғылыми қызметі
Ғылыми жұмыстың бағыттары
1. Фотобиотехнология,  биоэнергетика - б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Заядан Б. К.
2. Ауыл шаруашылығына арналған  фототрофты микроорганизмдер негізіндегі биопрепараттар, токсиканттармен  ластанудың биоанализдері мен әдістерін жасау- б.ғ.к., доцент Садвакасова  А.К., 
3 Фототрофты  микроорганизмдер негізіндегі биоремедиация-б.ғ. к., доцент Акмуханова Н.Р.
4 Биомониторинг,  токсиканттармен ластану биоанализдерін әзірлеу PhD, аға оқытушы Бауенова М.  О.
5.Фототрофты  микроорганизмдер негізіндегі ББҚ өндіру -б.ғ. к., доцент Кирбаева Д. К.
Ғылыми жобалары: ҚР БҒМ  1.AP05131743-OT-20 фототрофты микроорганизмдерді қолдану арқылы ластанған су  экожүйелерінің жағдайын болжау және биомониторинг технологиясының  ғылыми-әдістемелік негіздерін жасау (2018-2020) 
2. AP08052402-OT-20 азотты  бекітетін цианобактериялар негізінде биотыңайтқыштар алу технологиясын өңдеу  (2020-2022)
3.AP09260077 «Сұйық отын - биобутанол алу үшін отандық  микробалдырлар жинағының биотехнологиялық әлеуетін зерттеу» (2021-2023)
4.АР08052481 «Микробалдырлардың белсенді штамдары негізінде  биодизель алу технологиясын жасау»,  (2020-2022) 
-          Ғылыми  практиканы өткізуге арналған базалар
-          ҚР БҒМ ҒК  Өсімдіктер биологиясы және Биотехнологиясы институты РМК;
-          М. А.  Айтхожин атындағы Молекулалық биология және биохимия  институты " ҚР БҒМ ҒК; 
-          ҚР БҒМ ҒК  "Микробиология және вирусология институты" РМК
-          әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ жанындағы Агробиостанция.
-          әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ экология мәселелері ҒЗИ;
-          әл-Фараби  атындағы ҚазҰУ биология және биотехнология мәселелері ҒЗИ.

Халықаралық қызмет

Тәжірибе алмасу мақсатында жетекші ғылыми және академиялық құрылымдармен, түрлі ғылыми мектептер мен ағымдар өкілдерімен халықаралық ынтымақтастық

Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі профессор-оқытушылар құрамының ғылым академияларымен, зерттеу институттарымен, шетелдік университеттермен тікелей байланысы болып табылады.

Кадрларды даярлау жөніндегі халықаралық ынтымақтастық жөніндегі келісімдер мынадай мекемелермен бар:

- Ломоносов атындағы ММУ (Мәскеу, Ресей)

-Адам Мицкевич атындағы Университет (Познань, Польша)

-ЧР ҒА Микробиология институты (Прага, Чехия)

-Қарадениз техникалық университеті (Трабзон, Түркия)

-Мугла Университеті (Мугла, Түркия)

-Токио ғылым университеті (Токио, Жапония)

Экобиотехнология бағытының халықаралық ғылыми ынтымақтастығының ерекшелігі халықаралық ғылыми жобаларды бірлесіп орындаудан, Польша, Түркия, Жапония, Ресей және т.б. жетекші шетелдік зерттеу орталықтары мен университеттерінде ғылыми тағылымдамадан өтуден, сондай-ақ оқытушылар тағылымдамадан өтетін және халықаралық деңгейдегі біліктілікті арттыру туралы сертификаттар алатын Belgian Education Council бельгиялық білім беру орталығымен академиялық байланыстардан тұрады.

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

2021-2022 Жиын жоқ