8D05110 – Вирусология


Білім беру бағдарламасының атауы

8D05110 – Вирусология

Білім саласы

8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Дайындық бағыты

8D051 Биологиялық және аралас ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

D080 Биология

БББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты - іргелі және қолданбалы вирусологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы пәнаралық әдіснамасы негізінде ғылыми, білім беру және өндірістік қызметте ақпараттық технологияларды қолданатын, жаһандық еңбек нарығына сәйкес келетін кәсіби құзыреттілікке ие, вирусология саласындағы халықаралық еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті ғылыми кадрларды даярлау.

Оқыту тілі

Қазақша/ Орысша/Ағылшынша

Кредиттердің көлемі

180

Берілетін академиялық дәреже

8D05110 Вирусология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD

Оқытудың нәтижесі

Бағдарламаның түлектері қабілетті болады:

1)        инфекциялық агенттерді, қызметкерлерді және қоршаған ортаны биоқорғауды инактивациялау үшін биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қазақстандық және халықаралық заңнама саласындағы білімді пайдалана отырып, әлеуетті биологиялық қатерлердің алдын алу мақсатында қолданбалы зерттеулер жүргізу нәтижесінде әртүрлі биообъектілер мен биоматериалдарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылар алу үшін құжаттар әзірлеуге;

2)        нуклеин қышқылдарын,клеткалық линияларды молекулалық будандастыру,оқшауланған вирустарды типтеу әдістері негізінде эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізу нәтижесінде әртүрлі үлгілік биообъектілерге: жануарларға, өсімдіктерге және микробтық клеткаларға вирустардың әсер ету тетіктері туралы жаңа деректер алуға;

3)        медицинада, ветеринарияда, ауыл шаруашылығында, тамак өнеркәсібінде пайдаланылатын іргелі және қолданбалы зерттеулер үшін вирустарды сәйкестендіруді жүргізуге міндетті;

4)        вирусология саласындағы заманауи ғылыми жетістіктерді түсіндіре отырып, осы саладағы ғылыми мәселелерді тұжырымдау, оларды шешудің заманауи әдістемесі мен технологиясын таңдау;

5)        ықтимал эпидемияға қарсы іс-шаралардың тиімділігін есептеу үшін инфекциялық агенттің қоршаған ортаға шығуының ықтимал салдарларын болжау модельдерін жасау негізінде әлеуетті вирусологиялық қатерлерді тану,бақылау және зерттеу мақсатында биологиялық қауіпсіздік деңгейлерінің менеджмент жүйелерін құруға міндетті; 

6)        биологиялық,медициналық,экологиялық және ауыл шаруашылығы бейініндегі мемлекеттік ұйымдар, фирмалар, кәсіпорындар, компаниялар мен институттар үшін зерттеулердің шектес салаларында вирусологиялық талдаудың қазіргі заманғы теориялары мен молекулалық әдістері негізінде инновациялық жобалық менеджментті пайдалана отырып, вирусология саласындағы ғылыми зерттеулердің стратегиялары мен бағдарламаларын әзірлеуге міндетті;

7)        иммундық жауаптар негізінде вирустық инфекцияларды зертханалық диагностикалау әдістері, ОМИК-технологиялар, вирустық маркерлерді сәйкестендіру негізінде іргелі зерттеулер жүргізу нәтижесінде биомедицинаның, ауыл шаруашылығының, экологияның, тамақ саласының өзекті мәселелерін шешу үшін жаңа әдістерді, технологияларды және инновациялық өнімдерді әзірлеу;

8)        вирусология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін практикаға енгізуге, енгізу актілерін, қорытындыларды, патенттерді алуға және оларды дәйексөз индексі жоғары басылымдарда жариялауға міндетті;

9)        вирусологиялық, молекулалық-биологиялық, иммунологиялық және биотехнологиялық әдістердің негізінде вирустық инфекциялық ауруларды емдеуге және олардың алдын алуға арналған вирусқа қарсы препараттарды, вакциналарды әзірлеуге міндетті;

10)    өсімдіктер,жануарлар, адам организмдерінің функционалдық жайдайларының мониторингі негізінде медицинада,ветеринарияда, ауыл шаруашылығында, тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын вирусқа қарсы препараттардың практикалық маңызын бағалау;

11)    қазіргі заманғы вирусологиялық зерттеулер саласындағы сыни ойлау мен практикалық түсіну негізінде вирусология саласындағы ғылыми жобаларға, жаңа өнімдерге, биопрепараттарға сараптамалық қорытындылар жасау;

12)    практикаға бағытталған, инновациялық педагогикалық технологияларды, цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, пәнді әдістемелік қамтамасыз ету жинақтары мен оқу құралдарын әзірлей отырып, вирусология саласындағы жоғары оқу орындарында сабақтарды өткізуге міндетті.

Оқуға түсуші талапкерлер үшін

https://www.kaznu.kz/ru/education_programs/doctorate/speciality/2124/4

 

Академиялық қызмет

Оқыту соңғы үлгідегі зертханалары бар Биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми-зерттеу институтының (ББМҒЗИ) базасында жүзеге асырылады және алты семестрге созылады.

Ғылыми қызмет

Қазіргі уақытта ҚР БҒМ ҒК ББМҒЗИ келесі ғылыми бағыттар бойынша жұмыстар жүргізуде: «ИФА әдісін қолдана отырып, жануарлардың жұқпалы ауруларын диагностикалау үшін тест-жүйелерді дайындау технологияларын жасау», «Дәрілік заттарды дайындау технологияларын әзірлеу. ПТР әдісімен жануарлардың жұқпалы ауруларын диагностикалаудың сынақ жүйелері», «Адамдардың, жануарлардың және құстардың қауіпті және аса қауіпті жұқпалы ауруларына қарсы профилактикалық препараттарды дайындау технологияларын әзірлеу», «Вакцина сапасын бағалаудың биологиялық моделін әзірлеу». биологиялық өнімдер", "Рекомбинантты штаммдар негізінде вакциналық биологиялық өнімдердің заманауи биотехнологиясын дамыту", "Микроорганизмдерді өсіру және биологиялық өнімдерді дайындау үшін жасушалық жүйелерді дамыту", "Штамдарды алу, сақтау, сергіту және тұндыру үшін биотехнологиялық негіздер биологиялық өнімдерді өндіруге арналған микроорганизмдер, «Бактериофагтарды алудың биотехнологиялық негіздері», «Микроорганизмдерді өсіру биотехнологиясы», «Биологиялық өнімдерді дайындаудың технологиялық негіздері». биологиялық өнімдердің басқа нысандары", "Биологиялық өнімдердің сапасын бақылау және технологиясы».

Халықаралық қызмет

 

Сапаны қамтамасыз ету (аккредиттеу, рейтинг, жұмыс берушілермен жұмыс)

Жаңа бағдарлама.

Оқыту бағытына лицензия нөмірі: AB 0137355