Магистратура

Қазіргі таңда кафедрада келесі мамандықтар бойынша сабақ оқытылады:

Магистратура: 6M060700 - Биология, 6M061300 Геоботаника, 6M080400 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

6М060700 – БИОЛОГИЯ

 • Клеткалық биология

Білім беру траекториясы: 6М060701 – Тірі ағзалардың алуантүрлілігі

 • Шөл мен дала өсімдіктері және оларды қорғау
 • Биогеография
 • Өсімдік әлемін қорғау

Білім беру траекториясы: 6М060702 - Клеткалық биология, гистология және эмбриология

 • Бағана клеткалары
 • Экоцитология
 • Клеткалар мен ұлпалардың реттеуші механизмдері

6М061300 - ГЕОБОТАНИКА

 • Биоалуантүрлілікті сақтау және өсімдіктер жамылғысын тиімді пайдалану
 • Фитоценология
 • Пайдалы өсімдіктер
 • Индикациялық геоботаника

Білім беру траекториясы: 6М061303 Өсімдіктер әлемін қорғау

 • Өсімдіктер географиясы
 • Ландшафттық жобалау
 • Қоршаған орта мониторингі

Білім беру траекториясы: 6М061302 Геоботаникалық зерттеулер

 • Жоғары сатылы өсімдіктердің салыстырмалы анатомиясы
 • Архегониальды өсімдіктер
 • Улы өсімдіктер

6М080400 – БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК БАЛЫҚ АУЛАУ


 • Суқоймалардың биологиялық өнімділігі және су ресурстары генофондын тұрақты пайдалану
 • Су биологиялық ресурстарын тиімді пайдалану проблемалары

Білім беру траекториясы: 6М080401 – Балық шаруашылығының биологиялық негіздері

 • Балық ресурстарын қорғау
 • Суқоймалардың экологиялық экспертизасы
 • Балық аулаудың теориясы мен практикасы
 • Балық шаруашылығының интеграциялық формалары
 • Гидробионттардың даму заңдылықтары