Мемлекетті, жұмыс берушілер мен қызметкерлерді тарту арқылы Қазақстан Республикасында әлеуметтік туризмді қалыптастыру және іске асыру тетігін әзірлеу

 

Жобаның ЖТН: AP08956934

Басымдық: «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдағы білім беру, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер)

Кіші басымдық: Қоғамдық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: әлеуметтік жаңғырту, демография, адами әлеует, еңбек нарығы және еңбек қатынастары саласындағы зерттеулер

Іске асыру кезеңі: 2020-2021 жж. (12 ай)

Тапсырыс беруші: «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ

Ғылыми жетекшісі: PhD, қауымдастырылған профессор Асипова Ж.М.

 

  • Жобаның өзектілігі мен идеясы:

Қазіргі таңда зерттелетін тақырып бойынша Қазақстан аумағында әлеуметтік туризмді дамытудың қажеттілігі мен мүмкіндігін негіздеу бойынша кешенді жұмыстар жүргізілген жоқ. Туристік қызметке тікелей немесе жанама байланысты, әдетте қолданбалы сипаттағы жергілікті проблемаларды зерттеу тәжірибесі бар, оның нәтижелері соңғы жылдары экономикада, әлеуметтік салада, заңнамалық базада болған өзгерістердің нәтижесінде өзектілігін жоғалтты; сондай-ақ бастапқы материалды жинау мен түсіндірудің жаңа техникалық мүмкіндіктерінің пайда болуына, тапсырыс берушінің, әлеуетті тұтынушылардың зерттеу нәтижелерін көрсетуіне қойылатын талаптардың өзгеруіне байланысты да өзгерістерге ұшырады.

 

Шет елдердің оң тәжірибесі мен бұрынғы КСРО тәжірибесі негізінде қоғам мен мемлекет арасындағы қатынастарды үйлестіру тұрғысынан әлеуметтік туризмнің жұмыс моделін құру және негіздеу ішкі туризмді дамыту үшін негіз құруға, жағдай жасауға және халықтың әлеуметтік осал топтарын саяхат пен демалыс процесіне тартуға мүмкіндік береді, сайып келгенде, бұл азаматтардың өмір сүру деңгейінің жоғарылауына және тұтастай алғанда экономика аймағының дамуына әкеледі.

 

  • Жоба мақсаты

Шет елдердің оң тәжірибесі мен бұрынғы КСРО тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан Республикасы халқының әлеуметтік осал топтарын қолдау мәнмәтінінде стейкхолдерлер арасындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде әлеуметтік туризмді дамыту үшін Қазақстан Республикасының азаматтары үшін ваучерлік жүйе тетігін әзірлеу.

 

  • Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:

– 2020 жылға:

әлеуметтік туризмді дамытудағы шет елдердің табысты тәжірибесіне сыни талдау жүргізу; қазақстандық және шетелдік практикада кедергісіз ортаны қалыптастыру мен дамытудың тәсілдерін, әдістері мен перспективаларын айқындау; туристік қызмет құрылымындағы әлеуметтік туризмнің орны мен рөлін анықтау; әлеуметтік туризм бөлігіндегі ұғымдық аппаратты нақтылау және жүйелеу; елде әлеуметтік туризмді дамытудың іргетасын жасау үшін қысқаша бағалау ұсыну;

 

– 2021 жылға:

ҚР-да әлеуметтік туризмді дамыту мүмкіндігін анықтау үшін сандық әлеуметтік сауалнама жүргізу; мамандандырылған статистикалық бағдарламаларда алынған деректерді өңдеу және түсіндіру; стейкхолдерлер арасындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту мүмкіндігін айқындау мақсатында әлеуметтік туризмді дамыту үшін нарықтың (ұсыныстың) дайындығын зерделеу; елде әлеуметтік және кедергісіз туризмнің жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық-экономикалық тетігі көрсетілетін модель ұсыну.

 

  • Зерттеу тобының мүшелері:

 

Орындаушының аты-жөні

Жобадағы позициясы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Scopus-тегі Author ID

Researcher ID Web of Science

ORCID ID

Google Scholar

1

Асипова Ж.М.

Ғылыми жетекші, АҒҚ

PhD, қауымд. проф.

56124528100

B-4536-2013

0000-0003-2901-9621

профиль

2

Нұрұлы Е.

Жауапты орындаушы, ҒҚ

Докторант

57198426770

V-7078-2017

0000-0002-9321-2285

профиль

3

Актымбаева А.С.

ЖҒҚ

г.ғ.к., қауымд. проф.

55916649100

N-9777-2014

0000-0003-1269-4356

профиль

4

Кулахметова Г.А.

ҒҚ

PhD

57194222354

AAN-3832-2020

0000-0002-0318-3514

профиль

5

Базарбекова М.М.

ҒҚ

PhD

57201650093

-

0000-0002-2528-5079

профиль

 

2020-2021 жж. жарияланымдар:

  1. Асипова Ж.М., Актымбаева А.С., Нурулы Е., Сапиева А.Ж., Базарбекова М.М. Перспектива развития социального туризма по Бельгийской модели в Республике Казахстан // Московский экономический журнал. – 2020. – № 10. – C. 659-667. doi:10.24411/2413-046Х-2020-10728
  2. Асипова Ж.М. Социальный туризм: тренды и перспективы развития в Республике Казахстан: монография / Ж.М. Асипова. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 130 с. Оттиск монографии.pdf

 

Қорғау құжаттары:

  1. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік (авторлық құқық объектісі: ғылыми туынды). 2021 жылғы 14 қыркүйекНа тегі № 20236. «Социальный туризм: тренды и перспективы развития в Республике Казахстан» / Ж.М. Асипова. Свидетельство.pdf

 

ХҒПК-дағы баяндамалар:

  1. Assipova Zhanna. Social tourism in Kazakhstan: the overview of system and perspectives // Academic Webinar “Sustainable development of society through social tourism” – 2021. – Presentation with a report. URL: http://uasr.xjtu.edu.cn/info/1141/2531.htm