2018 - Дипломдық жұмыстардың тақырыптары

 

 

Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы

 

 

Студенттің аты-жөні

 

Тақырыптар

Ғылыми жетекшісі

(аты-жөні, ғылыми дәрежесі ғылыми атағы, жұмыс орны)

Рецензент

(аты-жөні, ғылыми дәрежесі ғылыми атағы, жұмыс орны)

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

5В020700 – Аударма ісі 

1

Примбердиева Буамина

Британдық және американдық фильмдер мен телехикаялардың атауын аудару ерекшеліктері

Особенности перевода названий английских и американских фильмов и сериалов 

 

The peculiarities of translation of titles in British and American films and TV series

Колесникова Т.П. 

аға оқытушы

Турумбетова Л.А.

ф.ғ.к., доцент, Египет ислам мәдениеті университеті

2

Тұртай Аида

Джек Лондонның «Ақ азу» романының көркем аудармасының ерекшеліктері және оның эквиваленттік көрсеткіштері

Особенности художественного перевода романа Джека Лондона «Белый клык» и его степени эквивалентности

Features of literary translation of the novel Jack London  "White Fang" and its equivalence rates

Садыкова А.К.

Жумабекова Г.Б.

п.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті

3

Аяганова Тамила

У.С.Моэмның «Театр» романында эмоцияларды білдіретін лингвистикалық құралдар және оларды орыс тіліне аудару тәсілдері/

Лингвистические средства выражения эмоции в романе У.С. Моэма «Театр» и способы передачи их на русский язык/

Linguistic Means of Expressing Emotions in the Novel "Theatre" by W.S. Maugham and Ways of Transferring them into Russian

Бектурова Э.К. 

аға оқытушы

Салжанова Л.Е.

ф.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті

 

4

Жолдасбек Адина

Көркем аудармадағы трансформация түрлері (Мелвиллдің "Моби Дик немесе ақ кит" повесінің орыс, қазақ тілдеріндегі аудармалары негізінде)/

Виды трансформаций в художественном переводе (на основе переводов повести «Моби Дик или белый кит» Г.Мелвилла на русский, казахский языки)/ 

Types of transformations in literary translation (based on the translation of the story “Moby-Dick or, Тhe Whale” by G. Melville into Russian and Kazakh)


Мұсалы Л.Ж. 

ф.ғ.к., доцент

Нурмаханова М.К. 

ф.ғ.к., АЭжБУ доценті 

 

5

Куанышева Алина

Мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісінде жарнамалық мәтіндерді аудару 

Перевод рекламных текстов в аспекте межкультурной коммуникации 

Translation of advertising texts in the aspect of intercultural communication 

Валиева А.К. 

аға оқытушы

Турумбетова Л.А.

ф.ғ.к., доцент, Египет ислам мәдениеті университеті

 

6

Рысқұлбек Жанель

Марк Твеннің "Том Сойер" мен "Гекльберри Финнің" аудармасындағы американдық реалиялар проблемасы

Американские реалии и проблемы перевода "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена

American realities and problems of the translation of the "The Adventures of Tom Sawyer" and "The Adventures of Huckleberry Finn" by Mark Twain 

 

Ашимханова С.А. ф.ғ.д., профессор

 

Даутова Г.

PhD, Ғылым Академиясының әдебиеттану институты

 

7

Хан Лии Кёнг

Ағылшын тіліндегі жарнамалық мәтіндегі күрделі сөйлемдердің прагматикалық аспектілері

Проблемы прагматического аспекта сложноподчиненных предложений в рекламном тексте на aнглийском языке

Problems of the pragmatic aspects of complex sentences in the advertising in English

Габдкаримова Г.С. 

аға оқытушы

 

Абаева М.К.

PhD, Абай атындағы ҚазҰПУ

 

5В020700 – Аударма ісі (қысқ.)

8

Тышканбаева Амина Мерекеевна

Орыс аударма дәстүріндегі Эмили Дикенсонның көркемділік ұғымының мән-мағынасы

Воспроизведение художественных концептов Эмили Дикинсон в контексте русской переводческой традиции

Emily Dickinson's Literary Concepts in the Context of Russian Translation Tradition

Колесникова Т.П. 

аға оқытушы

Турумбетова Л.А. 

ф.ғ.к., доцент, Египет ислам мәдениеті университеті

5В020700 – Аударма ісі (қысқ)

9

Шамшидинов Султан

Әдеби шығармалардағы фраземалардың орыс тіліне аударылуы (Джек Лондонның шығармалары негізінде).

Фраземы в переводах художественных произведений на русский язык (на основе произведении Джека Лондона)Phrases in translating works of art into Russian (based on the work of Jack London)

Байелі Ә.Ж.

ф.ғ.к., доцент м. а.

Шолахова А.А.

ф.ғ.к., IT университетінің доценті

10

Қайпбаева Айдана

Әдеби аудармадағы лексико-грамматикалық трансформациялар

Лексико-грамматические трансформации в художественном переводе 

 

Lexico-grammatical transformations in literary translation

Байелі Ә.Ж.

ф.ғ.к., доцент м. а.

Шолахова А.А.

ф.ғ.к., IT университетінің доценті

11

Ахашева Камилла

Көркем шығарманы аударудың Әдеби шығармалардағы реалилердің аударылуы (Бернард Шоу шығармалары негізінде)

Реалий в переводах в художественных произведений на русский язых (на основе произведении Бернарда Шоу)

 

Realities in translations of fiction into Russian (based on Bernard Shaw's works)

Байелі Ә.Ж.

ф.ғ.к., доцент м. а.

Шолахова А.А.

ф.ғ.к., IT университетінің доценті

12

Габдуллиева Гулбакыт

Александр Блок өлендерінің қазақша көркем аудармасындағы образдық ерекшеліктері

 

Образные особенности казахских художественных переводов произведений Александра Блока/

Figurative features of Kazakh literary translations of Alexander Blok's works

Тараков А.С.

ф.ғ.д., профессор

 

Султанова Б.

ф.ғ.к., Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университеті аға оқытушысы

 

13

Сары Мелисса Нежалия Хаканкызы

Аудармадағы фасцинацияның коммуникативтік функциясы/ 

Коммуникативная функция фасцинации в переводе 

Communicative function of fascination in translation 

Есембеков Т.О.

ф.ғ.д., профессор

 

Корабай С.

ф.ғ.к., Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты доценті

 

14

Куаныш Алмагул Ерболкызы

А.Құнанбаев өлеңдерінің аудармасындағы сәйкестік мәселесі (ағылшын , орыс, түрік тілдеріндегі аудармалары негізінде)/ 

Проблемы соответствие в лирических произведениях А.Кунанбаева (на материале перевода на английский, русский и турецкий языки)

Problems of consistency in the lyric works of A. Kunanbayev (based on the translation into English, Russian and Turkish)

Дадебаев Ж.Д.

ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т.

ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры

 

15

Намазов Андрей Ильгарович

Передача эпитетов в английских переводах произведений А.С. Пушкина

Transferring the epithets in English translations of A.S.Pushkin’s works/

А.С. Пушкин шығармаларындағы эпитеттердің ағылшын тіліндегі аудармаларында берілуі

Сейденова С.Д.

ф.ғ.к., доценті

 

Карпенко Т.Е.

ф.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті

 

5В021000 – Шетел филологиясы

16

Оразбай Гүлнұр Саматқызы

«Еңбек» және «жалқаулық» тақырыбындағы қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдерге салғастырмалы талдау

Сопоставительный анализ английских и казахских пословиц на тему «труд» и «лень»

 

Contrastive analysis of the English and Kazakh proverbs on the topic “labour” and “laziness”

Таева Р.М. 

ф.ғ.к., профессор м.а.

Турумбетова Л.А.

ф.ғ.к., доцент, Египет ислам мәдениеті университеті

17

Қадырқұл Алтынай Бердіқұлқызы

Ағылшын газеттері мен интернет сайттарының тақырыптарындағы фразеологиялық бірліктер

 

 

 

Фразеологические единицы в заголовках английских газет и интернет сайтов

 

Phraseological units in the headlines of English newspapers and Internet sites Фразеологические единицы в заголовках английских газет и интернет сайтов

Колесникова Т.П.

аға оқутышы

Турумбетова Л.А.

ф.ғ.к., доцент, Египет ислам мәдениеті университеті

18

Джумадурдаева

Назик

Давлетгельдиевна

Қазақстандағы үш тілде білім беру мәселелері

 

 

 

 

Проблемы трехъязычного образования в Казахстане

The challenges of trilingual education in Kazakhstan

Искакова Г.Н. 

аға оқытушы

Мусагулова А.

PhD, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті

19

Халмахамат Гүлбахрам Абдуталипқызы

Заманауи газет мәтінінің лексикалық ерекшеліктері (қазақ және ағылшын тілді прессаның материалдары негізінде)

Лексические особенности современногогазетного текста (на материалах казахской и англоязычной прессы)

Lexical features of modern newspaper texts (on the materials of Kazakh and English press)

Беккожанова Г.К. PhD, доцент м.а.

ШойбековаГ.Б.

ф.ғ.к., Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университеті доценті

20

Жолаушыбай Әсел Оразжанқызы

Көркем мәтіндегі синонимдердің қолданылу жиілігі

Частотность употребления синонимов в художественном тексте

Frequency of synonyms in the literary text

Карагойшиева Д.А. PhD, доцент м.а.

Шолахова А.А.

ф.ғ.к., IT университетінің доценті

 

21

Урынгалиева Наргиза Багытжанкызы

Қазақстан жастар сөзіндегі код ауыстыру құбылысы

Переключение кодов в речи молодежи Казахстана

Code switching in the speech of the youth of Kazakhstan

Искакова Г.Н. 

аға оқытушы

Мусагулова А.

PhD, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті

5B021000 – Шетел филологиясы (екінші жоғары)

22

Аманова Сауле Сериковна

Ағылшын және орыс тілдерінің мақал-мәтелдеріндегі соматизмдер

Соматизмы в пословицах и поговорках английского и русского языков

 

Somatisms in proverbs and sayings of the English and Russian languages

Аймагамбетова М.М.

PhD, доцент м.а.

Абаева М.К.

PhD, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті