2018 - Темы дипломных работ

 

 

Кафедра иностранной филологии и переводческого дела

 

 

ФИО студента

 

Темы дипломных работ

Научный руководитель

(ФИО, научная степень, звание, место работы)

Рецензент

(ФИО, научная степень, звание, место работы)

На казахском языке

На русском языке

На английском языке

                                                                                           5В020700 – Переводческое дело

1

Примбердиева Буамина

Британдық және американдық фильмдер мен телехикаялардың атауын аудару ерекшеліктері

Особенности перевода названий английских и американских фильмов и сериалов 

 

The peculiarities of translation of titles in British and American films and TV series

Колесникова Т.П.

ст. преподаватель

Турумбетова Л.А.

к.ф.н., доцент, Египетский университет исламской культуры

2

Тұртай Аида

Джек Лондонның «Ақ азу» романының көркем аудармасының ерекшеліктері және оның эквиваленттік көрсеткіштері

Особенности художественного перевода романа Джека Лондона «Белый клык» и его степени эквивалентности

Features of literary translation of Jack London's novel "White Fang" and its equivalence rates

Садыкова А.К.

Жумабекова Г.Б.

к.п.н., доцент КазУМОиМЯ имени Абылай хана

3

Аяганова Тамила

У.С.Моэмның «Театр» романында эмоцияларды білдіретін лингвистикалық құралдар және оларды орыс тіліне аудару тәсілдері


Лингвистические средства выражения эмоции в романе У.С. Моэма «Театр» и способы передачи их на русский язык

Linguistic Means of Expressing Emotions in the Novel "Theatre" by W.S. Maugham and Ways of Transferring them into Russian

Бектурова Э.К.

ст. преподаватель

 

Салжанова Л.Е.

к.ф.н., доцент КазУМОиМЯ им. Абылай хана

 

4

Жолдасбек Адина

Көркем аудармадағы трансформация түрлері (Мелвиллдің "Моби Дик немесе ақ кит" повесінің орыс, қазақ тілдеріндегі аудармалары негізінде)

Виды трансформаций в художественном переводе (на основе переводов повести «Моби Дик или белый кит» Г.Мелвилла на русский, казахский языки)

Types of Transformations in Literary Translation (Based on the Translation of the Story “Moby-Dick or, Тhe Whale” by G. Melville into Russian and Kazakh)


Мұсалы Л.Ж.

к.ф.н., доцент

Нурмаханова М.К.

к.ф.н., доцент АУЭС

5

Куанышева Алина

Мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісінде жарнамалық мәтіндерді аудару 

Перевод рекламных текстов в аспекте межкультурной коммуникации 

Translation of Advertising Texts in the Aspect of Intercultural Communication 

Валиева А.К.

ст. преподаватель

 

Турумбетова Л.А.

к.ф.н., доцент, Египетский университет исламской культуры

 

6

Рысқұлбек Жанель

Марк Твеннің "Том Сойер" мен "Гекльберри Финнің" аудармасындағы американдық реалиялар проблемасы/ 

Американские реалии и проблемы перевода "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена

American Realities and Problems of Translation of the "The Adventures of Tom Sawyer" and "The Adventures of Huckleberry Finn" by Mark Twain


Ашимханова С.А.

д.ф.н., профессор

 

Даутова Г.

PhD, Институт литературоведения Академии наук

 

7

Хан Лии Кёнг

Ағылшын тіліндегі жарнамалық мәтіндегі күрделі сөйлемдердің прагматикалық аспектілері/

Проблемы прагматического аспекта сложноподчиненных предложений в рекламном тексте на aнглийском языке/

Problems of the Pragmatic Aspects of Complex Sentences in the Advertising in English

Габдкаримова Г.С.

ст. преподаватель

 

Абаева М.К.

PhD, КазНПУ им. Абая

 

5В020700 – Переводческое дело (сокр.)

8

Тышканбаева Амина Мерекеевна

Орыс аударма дәстүріндегі Эмили Дикенсонның көркемділік ұғымының мән-мағынасы

Воспроизведение художественных концептов Эмили Дикинсон в контексте русской переводческой традиции

Emily Dickinson's Literary Concepts in the Context of Russian Translation Tradition

Колесникова Т.П.

ст. преподаватель

Турумбетова Л.А.

к.ф.н., доцент, Египетский университет исламской культуры

9

Шамшидинов Султан

Әдеби шығармалардағы фраземалардың орыс тіліне аударылуы (Джек Лондонның шығармалары негізінде)

Фраземы в переводах художественных произведений на русский язык (на основе произведении Джека Лондона)Phrases in Translating Works of Art into Russian (Based on the Work of Jack London)

Байелі Ә.Ж.

к.ф.н., и.о. доцента

Шолахова А.А.,

к.ф.н., доцент университета IT

10

Қайпбаева Айдана

Әдеби аудармадағы лексико-грамматикалық трансформациялар

Лексико-грамматические трансформации в художественном переводе 

 

Lexico-grammatical Transformations in Literary Translation

Байелі Ә.Ж.

к.ф.н., и.о. доцента

Шолахова А.А.

к.ф.н., доцент университета IT

11

Ахашева Камилла

Көркем шығарманы аударудың Әдеби шығармалардағы реалилердің аударылуы (Бернард Шоу шығармалары негізінде)

Реалии в переводах художественных произведений на русский язых (на основе произведений Бернарда Шоу)

 

Realities in Translations of Fiction into Russian (Based on of Bernard Shaw's Works)

Байелі Ә.Ж.

к.ф.н., и.о. доцента

Шолахова А.А.

к.ф.н., доцент университета IT

12

Габдуллиева Гулбакыт

Александр Блок өлендерінің қазақша көркем аудармасындағы образдық ерекшеліктері

 

Образные особенности казахских художественных переводов произведений Александра Блока

Figurative Features of Kazakh Literary Translations of Alexander Blok's Works

Тараков А.С.

д.ф.н., профессор

T

Султанова Б.

к.ф.н., ст. препод. КазГосЖенПУ

 

13

Сары Мелисса Нежалия Хаканкызы

Аудармадағы фасцинацияның коммуникативтік функциясы 

Коммуникативная функция фасцинации в переводе 

Communicative Function of Fascination in Translation 

Есембеков Т.У.

д.ф.н., профессор

 

Корабай С.

к.ф.н., доцент, институт литературы и искусства имени Ауэзова

 

14

Куаныш Алмагул Ерболкызы

А.Құнанбаев өлеңдерінің аудармасындағы сәйкестік мәселесі (ағылшын , орыс, түрік тілдеріндегі аудармалары негізінде)

 

Проблемы соответствие в лирических произведениях А.Кунанбаева (на материале перевода на английский, русский и турецкий языки)

Problems of Consistency in the Lyric Works of A. Kunanbayev (Based on the Translation into English, Russian and Turkish)

Дадебаев Ж.Д.

д.ф.н., профессор

 

Тебегенов Т.

д.ф.н., профессор КазНПУ им Абая

 

15

Намазов Андрей Ильгарович

А.С. Пушкин шығармаларындағы эпитеттердің ағылшын тіліндегі аудармаларында берілуі

Передача эпитетов в английских переводах произведений А.С. Пушкина

Transferring the Epithets in English Translations of A.S.Pushkin’s Works

Сейденова С.Д.

к.ф.н., асс. профессор

Карпенко Т.Е.

к.ф.н., доцент

КазУМОи МЯ им. Абылай хана

 

5В021000 – Иностранная филология

16

Оразбай Гүлнұр Саматқызы

«Еңбек» және «жалқаулық» тақырыбындағы қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдерге салғастырмалы талдау

 

Сопоставительный анализ английских и казахских пословиц на тему «труд» и «лень»

 

Contrastive Analysis of the English and Kazakh Proverbs on the Topic “Labour” and “Laziness”

Таева Р.М.

к.ф.н., и.о. профессора

Турумбетова Л.А.

к.ф.н., доцент, Египетский университет исламской культуры

17

Қадырқұл Алтынай Бердіқұлқызы

Ағылшын газеттері мен интернет сайттарының тақырыптарындағы фразеологиялық бірліктер

 

 

 

Фразеологические единицы в заголовках английских газет и интернет сайтов

 

Phraseological Units in the Headlines of English Newspapers and Internet Sites

Колесникова Т.П.

ст. преподаватель

Турумбетова Л.А.

к.ф.н., доцент, Египетский университет исламской культуры

18

Джумадурдаева

Назик

Давлетгельдиевна

Қазақстандағы үш тілде білім беру мәселелері

 

 

 

 

Проблемы трехъязычного образования в Казахстане

The Challenges of Trilingual Education in Kazakhstan

Искакова Г.Н.

ст. преподаватель

Мусагулова А.

PhD, доцент, КазУМОи МЯ им. Абылай хана

19

Халмахамат Гүлбахрам Абдуталипқызы

Заманауи газет мәтінінің лексикалық ерекшеліктері (қазақ және ағылшын тілді прессаның материалдары негізінде)

Лексические особенности современногогазетного текста (на материалах казахской и англоязычной прессы)

Lexical features of modern newspaper texts (on the materials of Kazakh and English press)

Беккожанова Г.К.

PhD, и.о. доцента

Шойбекова Г.Б.

к.ф.н., и.о. ассоц. профессор КазГосЖенПУ

20

Жолаушыбай Әсел Оразжанқызы

Көркем мәтіндегі синонимдердің қолданылу жиілігі

Частотность употребления синонимов в художественном тексте

Frequency of Synonyms in the Literary Text

Карагойшиева Д.А.

PhD, и.о. доцента

 

Шолахова А.А.

к.ф.н., доцент университета IT

 

21

Урынгалиева Наргиза Багытжанкызы

Қазақстан жастар сөзіндегі код ауыстыру құбылысы

Переключение кодов в речи молодежи Казахстана

Code Switching in the Speech of the Youth of Kazakhstan

Искакова Г.Н.

ст. преподаватель

 

Мусагулова А.

PhD, доцент КазУМОиМЯ

5B021000 – Иностранная филология (второе высшее)

22

Аманова Сауле Сериковна

Соматизмы в пословицах и поговорках английского и русского языков

 

Ағылшын және орыс тілдерінің мақал-мәтелдеріндегі соматизмдер

Somatisms in Proverbs and Sayings of the English and Russian Languages

Аймагамбетова М.М.

PhD, и.о. доцента 

Абаева М.К.

PhD КазНПУ им. Абая