6В02303 – Шетел филологиясы (батыс тілдері)

6В02303 – Шетел филологиясы (батыс тілдері)

Факультет Филология және әлем тілдері
Кафедра Шетел филологиясы және аударма ісі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды және жіктелуі
6B023 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағыты
6B023 Тілдер мен әдебиет
Білім беру бағдарламаларының тобы
B036 Аударма ісі
Білім беру бағдарламасының мақсаты
Шет тілін оның әдеби нысанында (ағылшын, неміс, француз, испан) еркін меңгерген, шет тілі мен әдебиетінің теориясы мен тарихы, коммуникация теориясы, мәтінді филологиялық талдау және түсіндіру, шетел филологиясының қазіргі жай-күйі мен даму перспективалары саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамаларды білетін, әртүрлі үлгідегі білім беру ұйымдарында, сондай-ақ мәдениетаралық коммуникация және жұртшылықпен байланыс саласында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті кең бейінді мамандарды кәсіптік даярлау, БАҚ және менеджмент саласында, баспаларда және арнайы журналдардың редакцияларында, әдебиет және лингвистика саласындағы филологиялық зерттеулер саласында.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
  • алынған білімді практикада іске асыру, оларды кәсіби қызмет саласында барынша қолдану;
  • мемлекеттік және екі шет тілін меңгеру; 
  • шет тілдерін оқыту процесінің психологиялық негіздерін, оқытудың әртүрлі сатыларында шет тілдерін меңгеру психологиясын меңгеру.
Академиялық дәрежесі
Тіл білімі бакалавры