Магистратура

Мамандық шифры:

7M02316

Мамандығы:

Синхронды аударма (батыс тілдері)

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 Компрессия әдісін пайдаланып, түпнүсқа тілдегі мәдени маркерлердің аударма тіліне балама аударылуын қамтамасыз ету үшін ауызша абзацтық-фразалық аударманы орындау.
ON2 Синхронды аударма теориясы мен практикасының инструментарийін пайдалана отырып, визуалды (көру) қабылдаудың кезеңдерін көру, хабарды түсіну; аударманың ішкі кодын шешу; аударма тілінде хабарды ауызша түрде беру мақсатында дайын қағаздан синхронды аударманы орындау.
ON3 Ықтимал болжау әдістерін қолдана отырып, келіссөздер мен сұхбаттардың ауызша екі жақты аудармасын орындау.
ON4 Синхронды аудармаға арналған кабинаны қолданып, көпшілік алдында сөйлеу мен конференцияларда көзбен көру арқылы синхронды аударманы орындау.
ON5 Іскери қарым-қатынаста қысқартылған жазбаша аударма техникасын қолдану арқылы ауызша ілеспе аударманы орындау.
ON6 Халықаралық ұйымдарда көзбен көрмей, тек құлаққап және микрофонды пайдаланып және аудармашының мнемоникалық қабілеттеріне сүйене отырып, синхронды аударманы орындау.
ON7 Өнеркәсіп салаларының жиындарында аударма трансформацияларын пайдаланып, шушутаж (подсинхрон, сыбырлау) аудармасын орындау және кинофильмдерді синхронды аудару.
ON8 Аударма ғылымында қазіргі заманғы үрдістер контексінде синхронды аударма технологиясы саласындағы ғылыми жобалар мен ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру.
ON9 Перцептивтік есту, аударма мәтінін қалыптастыру, ақпаратты қысқа мерзімді жадыға сақтау және талдаудың күрделі әдістерін қолдану арқылы түсіндірудің тиімді әдістерін анықтау бойынша ғылыми және тәжірибелік зерттеулер жүргізу.
ON10 Синхронды аударма техникасын тәжірибе жүзінде қолдану, салалық терминологиялық және жалпы мәдени лексиканың белсенді қорын кеңейту жолдары, халықаралық сөйлеу этикеті ережесі және синхронистің кәсіби этика қағидаларын орындау бойынша курстар жүргізу.
ON11 Жоғары оқу орындарында синхронды аударма жабдықтарын, ақпараттық технологияларды және инновациялық оқыту әдістерін қолдана отырып, синхронды аударма теориясы мен практикасы бойынша сабақтар жүргізу.
ON12 Өзінің жеке дамуына арналған бағдарламаны дайындау: үнемі өзін интеллектуалды және мәдени тұрғыдан дамыту, аудармашының дағдыларын ұдайы жақсарту және синхронистің стресске қарсы тұру қабілетін жақсарту; әр түрлі салалардағы терминдердің белсенді қорын кеңейту; өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңыздылығын түсініп, синхронды және ауызша аударманы оңтайландыру жолдарын іздестіру.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген