Магистратура

Мамандық шифры:

7M07302

Мамандығы:

Геоинформатика

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1
Ғылыми-зерттеу қызметінде геодезия, картография, әуеғарыштық зерделеу және гоинформатика тарихы, эволюциясы, қазіргі теориялық концепциялары, іргелі негіздері мен әдістемелік білімін қолдануға қабілетті; картографиялық-геодезиялық, картографиялық және геоақпараттық міндеттерді шешуді бағдарламалық қамтамасыз ету мен бағдарламалауды құру, қашықтықтан зерделеу деректерін автоматтандырылған өңдеу бойынша міндеттерді анықтайды және жүзеге асырады.
ON2
Ғылыми зерттеудің мәселелерін, міндеттерін анықтайды және тұжырымдайды; ғылыми еңбектерге реферациялайды, әлемдік ғылым мен практикада жинақталған мәліметтер мен деректердің, әдістер мен технологиялардың талдамалық шолуларын жасайды; кеңістіктік ақпараттың кең шеңберін тарта отырып, геоақпараттық картографиялау және модельдеу негізінде жаңа шынайы нәтижелер алады.
ON3
Геодезиялық, топографиялық, навигациялық, аэроғарыштық, тақырыптық деректерді жинау, өңдеу, талдау, интеграциялау және қайта құру, беру әдістерін, әдістемелерін, технологияларын әзірлейді; ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу барысында кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын қалыптастыру үшін деректер базалары мен банктерін және білім базасын құрады.
ON4
Табиғи, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық техногендік және өзге процестердің, объектілер мен жүйелердің дамуын бақылауға, бақылауға, талдауға, баға беруге, болжауға мүмкіндік беретін геоақпараттық ресурстардың, картографиялық туындылардың, кеңістіктік модельдердің жаңа түрлерін жасайды және қолдайды.
ON5
Топографиялық-геодезиялық, картографиялық және геоақпараттық жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізудің, қашықтықтан зондтау деректерін алу мен пайдаланудың құқықтық және нормативтік-техникалық базасын біледі; сандық технологиялар базасында басып шығаруға дайындауды, карталарды, атластарды, түрлі мақсаттағы және мазмұндағы басқа да картографиялық басылымдарды шығару кезінде техникалық редакциялауды ұйымдастыру және жүзеге асырады, міндетті белгілейді, сандық технологиялар базасында басып шығаруға дайындауды, ұйымдастырады және жүзеге асырады.
ON6
Жобалау-іздестіру, өндірістік және өзге де міндеттерді шешу кезінде қазіргі заманғы құралдарды, аппаратураларды, бағдарламалық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, жоғары технологиялық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды; топографиялық-геодезиялық жұмыстардың есептері мен құжаттамасын жүргізеді; табиғи және /немесе инженерлік-техникалық объектілерді анықтауды, түсіруді, бақылауды, мониторингті, динамикасын белгілеуді қамтамасыз етеді.
ON7
Геоақпараттық технологияларды, қазіргі заманғы бағдарламалық-техникалық құралдарды, әртүрлі жоспарлы кеңістіктік ақпаратты, оның ішінде қашықтықтан зерделеу әдістерімен алынған ақпаратты пайдалана отырып, сандық нысанда жаңа, бірегей және үлгілік картографиялық бейнелер мен туындыларды (жалпыгеографиялық, тақырыптық, арнайы мақсаттағы және басқа) жасау бойынша жоғары технологиялық жұмыстарды ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды.
ON8
Қазіргі заманғы бағдарламалық-техникалық құралдарды, әртүрлі жоспарлы кеңістіктік ақпаратты, оның ішінде қашықтықтан зондтау әдістерімен алынған ақпаратты, сондай-ақ кеңістіктік деректердің инфрақұрылымын, жаңа бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жаңа, бірегей Деректер базалары мен деректер банкін, геоақпараттық жүйелерді (навигациялық және кадастрлық жүйелерді қоса алғанда), әр түрлі аумақтық қамтудың көп өлшемді модельдерін құру жөніндегі міндеттерді белгілейді,ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды.
ON9
Қашықтықтан зондтау деректерін алу, цифрлық өңдеу, пайдалану (кеңістіктік қамту және спектрлік рұқсат беру бойынша әртүрлі) бойынша жоғары технологиялық жұмыстарды ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды; қазіргі бар түсірілім жүйелерінің сапалық сипаттамаларын арттыру, жаңа түсірілім жүйелерін жасау және сынақтан өткізу бойынша; қашықтықтан зондтау деректерін автоматтандырылған өңдеудің жаңа бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеу және пайдалану бойынша міндеттерді белгілейді, ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды.; картографиялық бейнелер мен шығармаларды, геоақпараттық жүйелер мен геопорталдарды жасауда қашықтықтан зерделудің әртүрлі жоспарлы деректерін пайдалану.
ON10
Міндеттерді белгілейді, табиғи, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, техногендік және басқа да процестерді, объектілер мен жүйелерді көп өлшемді кеңістіктік моделдеуді ұйымдастырады және жүзеге асырады; "Интернет" желісінің ресурстарын іздеу, талдау, бағалау; "Интернет" желісі мен желісі үшін геоақпараттық ресурстарды әзірлеу, құру және қолдау (веб-картографиялау, үлкен деректерді картографиялау; геопорталдар және өзге де кеңістіктік коммуникациялық жүйелерді құру; "Интернет" желісі мен желісі үшін геоақпараттық ресурстарды.
ON11
Сандық технологиялар базасында ведомстволық, салалық ГАЖ-жобаларды құру және жүргізу үшін, геодезиялық, картографиялық және геоақпараттық қамтамасыз ету және басқару шешімдерін қабылдауды сүйемелдеу үшін, әлеуметтік-экономикалық дамуды негіздеу және аумақтық жоспарлау үшін түрлі ақпараттық ресурстарды (жер үсті, қашықтықтан түсірулер мен бақылаулар, спутниктік позициялау, статистикалық есеп, экспедициялық зерттеулер, қор, мұрағат және басқа материалдар),әртүрлі деңгейдегі жобалық және өндірістік міндеттер үшін (жаһандық) интеграциялауды жүзеге асырады.
ON12
Мемлекеттің, бизнестің және азаматтардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін кеңістіктік деректерді жинау, өңдеу, сақтау және тұтынушыларға ұсынудың тиімді жүйесін құруға қатысады; жоғары оқу орындары мен орта кәсіптік білім беру мекемелерінде педагогикалық жұмыс істеу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыға ие болады, картографиялық және геоақпараттық мазмұндағы пәндер бойынша оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асырады..
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген