Магистратура

Мамандық шифры:

7M04112

Мамандығы:

Менеджмент

Факультеті:

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 стратегиялық басқару жүйесіндегі мақсаттарға, міндеттерге қол жеткізу және іске асыру тиімділігі мен ағымдағы стратегиясына мониторинг жүргізу және бағалау негізінде компанияның даму стратегиясын әзірлеу;
ON2 менеджменттің заманауи аналитикалық құралдарын, басқарудағы сандық әдістерді, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, сондай-ақ ұйым қызметінде шешімдер қабылдау және оларды іске асыру әдістерін анықтау;
ON3 ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістерін талдау, басқару қызметі мен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау;
ON4 корпоративтік қаржы жағдайын диагностикалау және жалпы және стратегиялық менеджмент саласындағы тиімді басқару шешімдерін жобалау,;
ON5 жоғары оқу орнының талаптарына сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу, сабақтар мен ғылыми зерттеулер жүргізу, лекциялар мен семинарларда стратегиялық менеджменттің мәнін ашу, адам ресурстарын басқару, жобалық талдау, сапаны басқару.
ON6 жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу және жобаның іске асырылуы мен табыстылығын негіздеу, маркетингтік, өндірістік және қаржылық талдау әдістерін қолдану.
ON7 штаттық кестені құру, лауазымдық нұсқаулықтарды, қызметкерлердің жалпы санын және жалақы қорын анықтау, жоспарлау және бақылау әдістерін, шешім қабылдауды, ақпараттық технологияларды пайдалану.
ON8 кәсіпорынның шаруашылық және қаржылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда басқарушылық шешімдерді әзірлеу;
ON9 мотивация, көшбасшылық, топтық динамика, қақтығыстарды басқару және жоғары корпоративтік мәдениет пен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қоса алғанда, адам ресурстары мен ұйымдастырушылық мінез-құлықты басқарудың тиімді моделін дайындау.
ON10 ұйым қызметінің тиімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу
ON11 ұйымның тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ететін тиімді бизнесті құру үшін қайта құрылымдау моделін құру;
ON12 басқа адамдармен тез және оңай байланыс орнату, өз ойлары мен сезімдерін дәл беру, өз әрекеттерін ұжым мүшелерімен келісу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, ұжымдық шешім қабылдау, қойылған мақсаттар мен міндеттерді шешудің жаңа нұсқалары мен тәсілдерін ұсыну.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген