Магистратура

Мамандық шифры:

7M02303

Мамандығы:

Аударма ісі (батыс тілдері)

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 аударманы оқу пәні ретінде оқыту; аударма теориясы мен тәжірибесінің қазіргі заманғы әдіснамасын талдау; аударма оқытудың негізгі дидактикалық принциптерін қолдану; мәтіннің транслатологиясын жіктеу; аударма бірлігі ретінде транслатеманы саралау;

ON2 аударма теориясы саласында ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістемелерін қолдана отырып, дербес ғылыми зерттеулер жүргізу; аударма процесін және оның нәтижелерін талдау кезінде аударма трансформациясын жүргізу;

ON3 аударма теориясының әр түрлі бағыттарын бағалау; зерттеу міндеттерін шешу үшін Аударма теориясы мен практикасы бойынша білімді өзгерту, аударма және әдеби компаративистика саласындағы ғылыми мәселені шешу: ғылыми ақпаратты жүйелеу, кәсіби міндеттерді шешу үшін оларды тиімді пайдалану дағдыларын дамыту.

ON4 аударма теориясы мен әдістемесінің әр түрлі бағыттарын шығармашылық бағалау және жалпылау, аударманың барлық түрлерін тіларалық және мәдениетаралық коммуникацияда делдал ретінде қолдану;

ON5 аударманы оқыту процесін оңтайландыру әдістерін синтездеу; практикалық сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен құралдарды әзірлеу, аударма техникасына оқытудың инновациялық әдістерін біріктіру және пайдалану және қажетті аударма және тілдік дағдылар мен іскерліктерді меңгеру.

ON6 аударманың қазіргі заманғы үрдістерін синтездеу, аударманың жекелеген түрлерінің теорияларын жасау, аудармадағы инвариант мәселелерін талқылау;

ON7 аударманың негізгі модельдерін және транслатологиядағы эквиваленттік деңгейлер теориясын бағалау, теориялық аударма универсалияларын негіздеу;

ON8 аударма процесінің теориялық мәселелерін талқылау, яғни, іс жүргізу транслатологиясы, аударма процесінің кезеңдерін негіздеу, аударма кезінде интерференцияны теорияландыру;

ON9 аударма баламалығының тарихи концепциялары мен әмбебап модельдерін салыстыру, аударма стратегиялары мен аударма нәтижелерін сыни бағалау;

ON10 көркем аударма мен әдеби компаративистиканың теориялық және практикалық аспектілерін генерациялау; көркем мәтіннің интерпретациясы мен аудармасын рецензиялау; лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды сақтай отырып көркем аударма жасау;

ON11 аударма мәтінін сын тұрғысынан бағалау, түпнұсқа мен аударма мәтінін салыстыру және бағалау; аударма қателіктерінің себептерін түсіндіру, аударманың нормативтік аспектілерін негіздеу;

ON12 шет тілді ғылыми және білім беру салаларындағы мәдениетаралық қарым-қатынасты ескере отырып, әлеуметтік, мәдени, ғылыми-кәсіби ынтымақтастық үдерістерін қозғайтын пәнаралық команда мен көп ұлтты, көпмәдениетті ұжымдағы жұмыспен байланысты іскерліктерді көрсету.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген