Магистратура

Мамандық шифры:

7M02102

Мамандығы:

Дизайн

Факультеті:

Журналистика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Өнертану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы оқу бағдарламасы аяқталғаннан кейін магистранттар:
1. теорияның практикамен байланысын, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнамалық визуалды коммуникацияның даму заңдылықтарын және дизайн-жарнама және оның компьютерлік технологияларды жаңарту процесімен байланысын анықтау; мәтіндік дизайн саласындағы, визуалды коммуникация және көркем-кеңістіктік конструкциялау кеңістігіндегі теориялық тәсілдерді, әдіснамаларды дәлелді түрде түсіндіру;
2.дизайн саласында визуалды коммуникация қызметтерін кәсіби пайдалану: дизайнерлік өнімнің мақсатына, жанры мен стиліне тікелей байланысты шрифт өнерімен өнімді байланысты табу; ақпараттық, компьютерлік және басқа дизайн-технологиялардың жасырын мүмкіндіктерін ескере отырып, дизайнерлік модель кеңістігінде көркем қаріптің әр түрлі формаларының функцияларын қолдану;
3. қазіргі заманғы дизайнерлік көркем жобалаудың негізгі ережелерін қалыптастыру; дизайнерлік жобалаудың моделін сапалы жетілдіру мақсатында теориялық-әдіснамалық тәсілдерді кешенді талдауды жүзеге асыру;
4. дизайнерлік шешімді іздеуде түрлі ғылыми-тұжырымдамалық тәсілдерді қалыптастыру; заманауи ғылыми-тұжырымдамалық тәсілдерге сәйкес дизайнерлік шешімдердің инновациялық нәтижелерін сыни бағалау; дизайн-жобалау тұжырымдамасын көрсету;
5. графикалық дизайнды оқыту әдістемесі саласында ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру; графикалық дизайнды оқыту әдістемесі мен тәжірибесінде кәсіби міндеттерді орындау нәтижелерін түсіндіру; жаңа экономикалық және әлеуметтік-саяси реалияларда графикалық дизайнды оқытудың қазіргі әдістерін дәлелді тұжырымдау;
6. қазіргі дизайн мәселелерін анықтау; дизайн мәселелерін ғылыми зерттеуді жүзеге асыру; визуалды коммуникация кеңістігіндегі жарнама қызметі мен дизайнерлік мәтіннің негізгі аспектілері мен перспективалы бағыттарын қалыптастыру;
7. әлеуметтік салада дизайн психологиясы мен дизайн-жобалаудың негізгі әдістерін қолдану; графикалық дизайнды оқытудың әртүрлі әдістерін және ғылыми-тұжырымдамалық тәсілдерді қолдану; жалпы психология, түс пен кеңістікті қабылдау психологиясы, дизайн-менеджмент және дизайн-маркетинг саласында дизайнның перспективалық жетістіктерін көрсету;
8. халықаралық дизайнерлік бизнесті басқаруда және ғылыми зерттеулерді жоспарлауда және ұйымдастыруда дизайн-жобалау әдіснамасын, техникасы мен негізгі дизайн тәсілдерін және дизайн-жобалау әдіснамасын пайдалану; кітап дизайны мен дизайн-жарнама практикасында креативті жобалау техникасын қолдану; іскерлік және кәсіби коммуникацияларды және имидж-дизайнның инновациялық технологияларын ғылыми зерттеуді жүзеге асыру;
9. іскерлік және кәсіби коммуникация пәнінің мақсатын, міндеттерін, әдіснамасын қалыптастыру; пәннің мазмұнын түсіндіру; өзіндік дизайн-шешімдерді іздеу мақсатында іскерлік және кәсіби коммуникацияның ғылыми нәтижелерін дәлелді түрде ұсыну;
10. кітап дизайнында, жарнамалық визуалды коммуникацияда, шрифт өнерінде креативті жобалау принциптерін әзірлеу; кітап дизайны саласында ғылыми зерттеу, жарнамалық визуалды өнімдер мен визуалды коммуникация идеяларын жүзеге асыру; дизайн және коммуникацияның әр түрлі салаларында креативті жобалаудың алынған нәтижелерін генерациялау;
11. инновациялық, ақпараттық, компьютерлік дизайн-технологияларды өз бетінше әзірлеу; іскерлік және кәсіби коммуникация және халықаралық дизайнерлік бизнесті басқару саласында дизайн және жарнама мүмкіндіктерін анықтау; дизайнердің өзара іс-қимылы және зияткерлік меншік құқығы саласында теория мен практиканың байланысын жүзеге асыру;
12. халықаралық дизайнерлік бизнесті басқару үдерістері саласында әдістерді қолдану; ақпараттық және компьютерлік дизайн-технологиялар саласындағы әрекеттерді өз бетінше жүзеге асыру; БАҚ-та дизайн-жарнама және визуалды коммуникация өнімдерін жасау;
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген