Магистратура

Мамандық шифры:

7M03209

Мамандығы:

Журналистика(1 жыл)

Факультеті:

Журналистика

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін магистранттар:
1. Өз зерттеулерінің ғылыми міндеттерімен байланысты мәселелерді кезең-кезеңімен шешу; Менеджмент және маркетинг саласындағы мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану.
2. Кәсіби біліктілігін жетілдіру мақсатында тиісті бейіндегі жетекші отандық және шетелдік журналистердің жұмыс тәжірибесін талдау.
3. Медиажобаны әзірлеу үшін қажетті ақпаратты талдау, Ақпараттық тауашаны, проблемалық-тақырыптық бағыттарды анықтау, БАҚ үшін өзекті "күн тәртібі", мақсатты аудиторияны және т. б.; медиажобаның іске асырылу барысын талдау.
4. Тұжырымдаманы, модельдерді, басылым пішімін, бағдарламаларды, айдарларды, колонкаларды, сондай-ақ басқа түрдегі медиажобаларды әзірлеу; БАҚ қызметін ағымдағы және перспективалық жоспарлауға қатысу.
5. Кәсіби қызметте танымның құқықтық нормаларын, ғылыми әдістерін қолдану; процестер мен құбылыстарды зерделеудің қазіргі концепцияларын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдау; әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру, оларды жаңа бейтаныс жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін қолдану.
6. Кәсіби мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу; аудиторияны журналистік процеске тарту; нақты материалды талдау және оның негізінде журналистік шығарма жасау.
7. Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде эксперименталды-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.
8. Магистрлік зерттеудің өзектілігін анықтау; зерттеу мақсаттары мен міндеттері; зерттеудің тиісті әдіснамасын таңдау және негіздеу; алынған нәтижелерді бағалау және түсіндіру.
9. Пәнаралық оқу және зерттеу жобаларын құру: орындау сценарийлерін әзірлеу, нәтижелер мен қорытындыларды дәлелді болжау.
10. Социометрия, сауалнама жүргізу, командалық тиімділікті тестілеу әдістерін пайдалана отырып зерттеу жүргізу; әзірленген ғылыми зерттеудің басқа да қатысушыларымен бірге жобаларды ұсыну.
11. Инновациялық идеяларды тудыру, дербес гипотезаларды ұсыну; кәсіби жетілдіру траекторияларын құру.
12. Коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени жағдайларды дамытудың болжамдық сценарийлері мен модельдерін әзірлеу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген