Магистратура

Мамандық шифры:

7M11101

Мамандығы:

Туризм

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Ғылым магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1: Жаңа және бейтаныс контексттердегі, көп мәдениетті және шет тілдік ортадағы ғылыми және қолданбалы мәселелерді шешу үшін, туризм саласындағы қазіргі заманғы білім, ғылыми түсініктер мен теорияларды түсіндіреді.
ON2: Ғылыми зерттеулерді өздігінше құру және орындау үшін, туризм саласындағы ғылыми аппаратты және табысты практикалық тәжірибені критикалық түрде бағалайды.
ON3: Объектінің сипаты мен туризм саласындағы ғылыми бағыттың әдістемесіне сәйкес өзіндік зерттеу әдістерінің жүйесін дұрыс таңдайды.
ON4: Кәсіби туристік білім берудің жоғары мектебінің, жоғары білімі бар кадрларды қайта даярлаудың және біліктілікті арттыратын мамандандырылған мекемелерінің оқу процесінде ғылыми және кәсіби білімді енгізеді.
ON5: Жаңа педагогикалық технологияларды қолдана отырып, заманауи ғылыми концепциялар негізінде, актуалды ғылыми мазмұны бар оқу курсының бағдарламасын әзірлейді және кәсіби туристік пәндерді оқытады.
ON6: Құжаттарды әзірлеу, сату және туристік кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару кезінде, тиімді коммуникацияларды, фунцияаралық әрекеттесу және мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.
ON7: Ресурстарды жоспарлауды жүзеге асырады, туристік кәсіпорынның әр түрлі қызметіне жан-жақты экономикалық талдау жасайды және шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыру бойынша шаралар әзірлейді.
ON8: Адам ресурстарын басқарады, кәсіби және корпоративтік мәдениетті қолдайды, туризм индустриясының кәсіпорындары, мекемелері, ұйымдары үшін міндетті талаптар мен ережелерді сақтау.
ON9: Туризмнің теориясы мен практикасының соңғы жетістіктерін, бәсекеге қабілетті, көп мәдениетті, шет тілдік ортада болжау, жоспарлау және басқару үшін қолданады.
ON10: Кәсіби зерттеулер, білім беру, практикалық мәселелерді шешу үшін, шығармашылық, комбинаторлық ақпараттық ресурстар мен технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, ГАЖ-ды, GDS-ты тиімді қолданады.
ON11: Өзінің кәсіби идеялары мен нәтижелерін көпмәдениетті және шет тілді ортада, презентация, баяндама, мақала, ғылыми есеп, оқу материалдары түрінде дәлелді түрде ұсынады.
ON12: өзінің жеке білім беру деңгейін бағалайды, жеке кәсіби, практикалық, ғылыми, педагогикалық қызметі мен біліктілікті арттырудың траекториясын қалыптастырады
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген