Магистратура

Мамандық шифры:

7M05207

Мамандығы:

Метеорология

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Қазақстан аумағында климаттың қазіргі таңдағы өзгерістерін түсіндіру;
ON2. климатология, ауа-райын талдау және болжау және басқа метеорологиялық бағыттар міндеттерін шешу мақсатында ақпараттық технологияларды қолдану;
ON3. ДМҰ бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде метеорологиялық қатарлардың климаттық біртектілігін бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;
ON4. климаттың жаһандық және өңірлік модельдері негізінде ұзақ мерзімді болжамдар әдістерін әзірлеу, жетілдіру және жедел практикаға енгізу;
ON5. ДМҰ ұсынатын климаттық қызмет көрсетуді жетілдіру мақсатында гидрометеорологиялық ақпаратты талдаудың принциптері мен әдістерін меңгеру және жедел практикаға енгізу;
ON6. ауа райының қауіпті құбылыстарының тәуекелін, қолайсыз метеорологиялық жағдайларды, климаттық өзгерістер әсерінің экологиялық және әлеуметтік-экономикалық салдарларын бағалауды жүргізу;
ON7. өңірлік, ұлттық және жергілікті экологиялық мониторингтің негіздерін және табиғи ортаның мониторингі мен бақылау жүйелерін іске асыру тәсілдерін қалыптастыру;
ON8. гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу бойынша басшылық, нормативтік және әдістемелік құжаттарды (нұсқаулар, әдістемелік нұсқаулар, ережелер және т. б.) әзірлеу және жетілдіру;
ON9. ауа райы мен климатты ұзақ мерзімді болжаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану; атмосфераның жалпы айналымының аймақтық ерекшеліктерін болжау және Қазақстан мен Орта Азияны үстіндегі процестер түрлерінің сипаттамасы;
ON10. климаттық және метеорологиялық болжамдардың қолданылатын әдістерінің табыстылығына бағалау жүргізу;
ON11. гидрометеорология саласындағы республикалық бағдарламалар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын және халықаралық жобаларды орындау; педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
ON12. семинарларда, конференцияларда, республикалық және халықаралық деңгейдегі съездерде оларды таныстыру процесінде алынған ғылыми нәтижелердің құндылығын көрсету; ғылыми пікірталастарда өз көзқарасын қорғау; өзінің кәсіби әлеуетін сыни бағалау және одан әрі жеке жетілдіру жолдарын анықтау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген