Магистратура

Мамандық шифры:

7M07120

Мамандығы:

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. наноматериалдар мен нанотехнологиялар саласындағы нақты ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық мәселелерді шешу үшін наноматериалдарды синтездеудің тұжырымдамалық ережелері, теориялық және практикалық әдістері жайында өз білімдері мен түсініктерін көрсетуге қабілетті болады.
2. қолданбалы есептерді шешу үшін нано объектілер мен олардың композиттерін алудың физика-химиялық әдістерін, сондай-ақ электрондық және зондық микроскопия және спектроскопияның қазіргі заманғы әдістері негізінде наноматериалдардың құрылымдарын, құрамын, морфологияларын және басқа да қасиеттерін зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті болады.
3. наноматериалдар мен нанотехнологияның салаларында наноқұрылымды түзілістерді алуда іргелі және қазіргі заманғы білімді қолдануға қабілетті болады.
4. ғылыми зерттеулер мен оқу-әдістемелік жұмыстардың нәтижелерін талдау үшін наноматериалдар мен нанотехнологиялар саласындағы зерттеу контексті шеңберінде заманауи ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды түсіндіруге қабілетті болады.
5. жаңа функционалдық наноматериалдар жасау мақсатында инновациялық технология саласында шетелдік және қазақстандық ғылымның ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау.
6. плазмохимиялық технологиялардың көмегімен наноқұрылымды композициялық материалдарды синтездеу әдістерін әзірлеу және жетілдіру үшін тәжірибелік және теориялық зерттеулер үшін қажетті жаңа ғылыми-инновациялық қызмет түрін іздеу, сақтау, өңдеу және беру үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану.
7. нанотехнологияның пәнаралық салаларындағы міндеттерді шешу үшін ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық қызметте кәсіби дағдыларды практикада қолдану.
8. зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау, алынған білім негізінде белгілі қасиеттері бар наноматериалдарды алу бойынша міндеттерді шешу кезінде дербес шешім қабылдау және оларды негіздеу.
9. наноматериалдар мен нанотехнологиялар саласындағы заманауи ғылыми концепциялар мен теорияларды дербес зерттеу объектісі мен пәнін анықтау үшін сыни бағалау.
10. наноқұрылымды композициялық бөлшектерді алу және түрлендіру үшін ғылыми зерттеулер алгоритмдерін әзірлеу.
11. наноматериалдар мен нанотехнологиялардың аралас салаларында бастапқы ғылыми теориялық және эксперименттік зерттеу жүргізу жолымен жаңа идеялар мен білімді генерациялау, олардың нәтижелері реферацияланған жарияланымдарда ұсынылады.
12. шешімдерді әзірлеу және оларды жүзеге асыруға қатысу үшін оқу және зерттеу қызметінің басымдықтарын талдау, қоғам қажеттіліктерімен жеке мүдделердің ұштасуын көрсету, халықаралық конференцияларда ғылыми ортадағы зерттеу нәтижелері туралы баяндай білу, өз көзқарасын қорғау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген