Магистратура

Мамандық шифры:

7M02307

Мамандығы:

Лингвистика

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1 Адам қоғамының дамуы жағдайында тіл мен тіл білімінің байланысын түсіндіруге; .
Қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік-саяси дамуында байқалатын үдерістер аясындағы тіл онтогенезінің жалпы заңдылықтарын түсінуге;
Тілдің тарихи дамуының негізгі үрдістерін анықтауға;.
2 Заманауи лингвистика саласындағы ұғымдық-түсніктік терминологиялық аппаратты меңгеруге;
Лингвистикалық білім әдістерінің мәнін түсінуге;
Қоғам дамуы мен өзгеруі барысындағы лингвистикалық үдерістердің мәнін түсінуге;
3 тілдерді меңгерудегі компьютерлік бағдарламаларды игеруін, оқу үдерісінде компьютерлік бағдарламалар мен технологияларды қолдану дағдыларын көрсетуге;
Магистратура аясындағы оқу үдерісіне сәйкес оқытудың мақсаттары мен міндеттерін анқтылауға;
4 Мамандардың, сондай-ақ, сәйкес лингвистикалық дайындығы жоқ аудитория алдында дәйекті, негізделген қорытындылар жасай білуге және өз идеяларымен көзқарастарын жеткізе алуға;
5 Лингвистикалық үдерістерді талдау және лингвистикалық оқиғалардың аймақтық және жергілікті нәтижелерінің себеп-салдарлық байланысын орнатуға;
6. Тіл мен қоғам қатынасының заманауи жағдайындағы қазақ грамматикасының, орфографиясының және графикасының жаңа ережелерін қолдануға;
Еңбек нарығының сұраныстарына байланысты алынған білім мен қабілетті қолданылудың тиімді салаларын анықтауға;
7 Қазіргі лингвистика аясында орындалған ғылыми жұмыстың тұжырымдары мен қағидаларын қалыптастыруға, ҒЗЖ-ның шынайы және тексерілген нәтижелеріне негізделе отырып, өз көзқарастарын жақтай отырып, оппонентін сендіре білуге;
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критериялық деңгейлері мен ерекшелігін түсінуге;
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критериялық деңгейлерін анықтауға.
8 Дербес ғылыми анализге қажетті тиімді компьютерлік технологияларды таңдауды жүзеге асыруға;
Қазіргі лингвистика саласында сенімді дереккөздермен жұмыс істеуге;
Лингвистикалық пәндерді оқытуда методологиялық тұрғыда негізделген жолдарды қолдануға;
Көптілді білім беруді ұйымдастыру шеңберінде оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін өз бетінше таңдау және бағалауға;
9 Қазіргі лингвистика саласы бойынша өзінің ғылыми-зерттеу жұмыстарынан алынған нәтижелерді дәлелдеу білуге және аналитикалық ойлау мен логиканы дамытуға;
10 Лингвистикалық дереккөздер мәліметтерін жүйелеуге, өңдеуге, талдауға;
ҚР жоғары, орта және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді, орыс және ағылшын тілдерін оқыту бағдарламаларының тиімділігін талдауға және нәтижелерді жалпылауға;
11 Қазіргі тілдік саясат пен тілдік жағдаят аясында отандық лингвистиканың даму үрдістерін бағалауға;
Лингвистикалық сараптама жасау және ақпаратты талдаудың, үлгілеудің және генерациялаудың жалпы және жеке әдістерін қолдана отырып әлеуметтік-экономикалық мәнмәтінге сәйкестендірулер мен талдау жүргізуге;
Оқу үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін оқу-әдістемелік құжаттаманы құрастыруға;
Лингвистикалық зерттеудің өткізілу тәртібіне сай алынған мәліметті жинақтау, өңдеу және интерпретациялауды жүзеге асыруға;
12 Жаңа педагогикалық технологиялар мен басқарудың әкімшілік әдістерін қолдана отырып, аударма компаниялары мен тілдерді оқыту орталықтарының жұмысын ұйымдастыруға;
Қиындығына, жүйелілігіне, көлеміне, тілдік деңгейлеріне, мәтіндік материалына байланысты басқа тілдік корпустармен салғастыра отырып, қазақ тілінің корпусын құрастыруға;
Сәтті жұмысқа орналасу және саяси, білім беру және әлеуметтік-мәдени салаларда бастамашылдық пен тұлғалық жауапкершілікті көрсету үшін қажетті қасиеттер мен дағдыларын көрсетуге (тілдерді меңгеру, қарым-қатынасқа еркі түсе білу, төзімділік, жалпы және функционалдық сауаттылық, компьютерлік технологияларды меңгеру)
Әріптес және басшылықпен кәсіби және психологиялық тұрғыда дұрыс қатынас орнатуға;
Өз кәсіби тәжірибесінде аралас ғылымдар (әлеуметтану, тарих, психология, әдебиеттану) мәліметтерін қолдануға қабілетті болуы тиіс.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген