Магистратура

Мамандық шифры:

7M02312

Мамандығы:

Шетел филологиясы (батыс тілдері)

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 ғылыми білімді нақты фактілерден тұтас теорияға дейін, жалпыфилологиялық бейіндегі іргелі ғылымның қазіргі жағдайын көрсететін, шетел филологиясы, мәдениетаралық коммуникация теориясын, тілдік әсер ету, лингвомәдениеттану, шет/екінші/ана тілін меңгеру модельдерін, мәтін теориясын, лингвистикалық және әдебиеттану зерттеу саласындағы жаңа технологияларды ескере отырып пайдалану.
ON2 контекстуализацияланған білім мен түсінуді, оның негізгі бөлімдері мен пәнаралық байланыстарының даму динамикасын назарға ала отырып, шетел филологиясы саласындағы қазіргі ғылыми парадигманың шетел филологиясының әдіснамалық принциптері мен әдістемелік тәсілдері жүйесін және терминологиялық аппаратты түсіну.
ON3 ғылыми ақпаратты жүйелендіру (шетел филологиясының теориялық және қолданбалы салаларының концептуалды-әдіснамалық аппараты), ол зерттеу контекст шеңберінде және кәсіби қызметті жобалау және ұйымдастыру кезінде проблемалық аймақтарды анықтау және әзірлеу кезінде дербестік пен бірегейлікті көрсету үшін негіз болады.
ON4 Шетел филологиясы саласындағы зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін білу, ғылыми, публицистикалық, сыни мәтіндерді талдаудың заманауи әдістері мен әдіснамаларын, сондай-ақ лингвомәдениеттану, тілді меңгеру теориясы, іскерлік коммуникация, әдебиеттану саласындағы жарияланымдарды қолдана отырып ізденістерді жүзеге асыру
ON5 гуманитарлық білімнің әдеби герменевтика, медиалингвистика, шешендік сөйлеу, риторика, іскерлік қарым-қатынас, ана және шет тілдеріндегі аналитикалық сөйлеу шығармаларын дайындау және редакциялық түзету үшін тілді меңгеру және тілдік вариативтілікті ескере отырып, шет тілді ғылыми/публицистикалық/іскерлік мәтінді техникалық ресімдеу, сондай-ақ лингвистикалық және әдеби талдау процедуралары мен әдістерін қолдану негізінде зерттеулер жүргізу кезінде алған білімдерін пайдалану қабілетін көрсету.
ON6 коммуникацияның прагматикалық міндеттерін шешу үшін әр түрлі ақпарат түрлерін айтудың дискурсивті тәсілдерін тәжірибеде қолдана отырып, қазіргі заманғы ағылшын тілінің әр түрлі коммуникативтік стильдері мен сөйлеу жанрлары (медиатекстері мен медиаречь) шеңберінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде шет тілді қарым-қатынастың озық дағдылары мен біліктерінің дамуын көрсету.
ON7 өз білімдеріне бағдарлану және оқыту саласына, өзге тілде білім беруге және ғылыми ізденіске жататын кең (немесе пәнаралық) контексте жаңа немесе бейтаныс ортада міндеттерді шешу, таным нәтижелерін түсіндіру және оларды жаңа білім алу құралы ретінде қолдану;
ON8 лингвистикалық, әдебиеттанушылық және лингводидактикалық зерттеулер саласында ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу нәтижесінде алынған білімді филология және кәсіби мәселелерді шығармашылық шешу жолдарын анықтау үшін заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып қорыту;
ON9 шетел филологиясы бейіндегі пәндер үшін, сондай-ақ лингвистикалық, әдебиеттану және лингводидактикалық ізденістердің теориялық және әдіснамалық мәселелерін шешуде ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өзекті сұрақтар мен аспектілерді анықтау және түсіндіру;
ON10 ғылыми және жобалық зерттеулермен жұмыс істеу барысында және тиісті кәсіби міндеттерді шешу кезінде өзіндік жүйелі және креативті тәсілді көрсете отырып, мемлекеттік басқару жүйесін қоса алғанда, түрлі қызмет салаларының мамандарына қазақ/орыс және шет тілдерінде өз қорытындыларын ұсына отырып, жобаларды әзірлеу.
ON11 заманауи компьютерлік технологияларды, ғылыми-зерттеу компьютерлік бағдарламаларды, тілдің деректер массивін өңдеу бағдарламаларын және т. б. пайдалана отырып, ғылыми, академиялық және кәсіби салалардағы теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу және нәтижелерге жету үшін әдістерді саралай отырып, білімді интеграциялау және тиісінше нақты мақсаттар мен міндеттерді тұжырымдау.
ON12 шет тілдегі ғылыми және білім беру саласындағы мәдениетаралық қарым-қатынасты ескере отырып, әлеуметтік, мәдени, ғылыми-кәсіби ынтымақтастық үдерістерін қозғайтын пәнаралық топ пен көп ұлтты көпмәдениетті ұжымдағы жұмыспен байланысты іскерлікті көрсету.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген