Магистратура

Мамандық шифры:

7M01601

Мамандығы:

Тарих

Факультеті:

Тарих, археология және этнология

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Берілген ББ тәмамдаған білім алушылардан күтілетін қабілеттер:
ON1 Ұжымды әлеуметтік, этноконфессиялық және мәдени ерекшеліктерін ескере отырып басқару; тарихи пәндерді оқытудың заманауи педагогикалық технологияларын, әдіс-тәсілдер жиынтығы мен құралдарын қолдану, білім беру үдерісіне қатысушылар мен әлеуметтік әріптестермен өзара әрекеттестікте болу;
ON2 Тарихты оқытудың әр түрлі әдістерін зерттегенде аналитикалық және болжамдық тәсілдерді қолдана отырып, тарихи пәндерді оқытудың методикалық үлгілерін, технологиялары мен әдіс-тәсілдерін жасау;
ON3 Тарихи және гуманитарлық пәндерді оқытудың инновациялық технологиялары мен әдіс-тәсілдерін жасау, білім беру үдерісінің сапасын қамтамасыз ететін формалар мен құралдарды таңдау; жалпы білім беретін мекемелерде, бастауыш, орта кәсиби және жоғары кәсіби білім беру мекемелерінде тарих пәнін оқытуда педагогикалық қызмет негіздерін қолдану;
ON4 Білім беру сапасын арттырубойынша ұсыныстар жасау мақсатында сараптамалық бағалау арқылы білім беру ұйымдарының қызметіне талдау жасу;
пәндік саланың ерекшеліктерін және оқушылардың тиісті жас және психофизикалық ерекшеліктерін, соның ішінде ерекше білім қажеттіліктерін көрсететін технологияларды қолдана отырып, білім беру саласында оқыту және тәрбие беру үдерісін ұйымдастыру; әріптестермен, ата-аналармен, әлеуметтік әріптестермен, соның ішінде шетелдік әріптестермен өзара әрекеттестікте болу;
ON5 Білім беру қызметін ұйымдастырудың, әр түрлі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру үдерісін диагностикалау мен сапасын бағалауды ұйымдастырудың заманауи методикасы мен технологияларын игеру және жасау;
ON6 Критериалды бағалау әдістерін қолдану, білім алушылардың дайындық деңгейін ескеру арқылы бағалау критерийлерін жасау, сондай-ақ білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды іске асыру бойынша методикалық ұсыныстар жасау;
ON7 Білім беру ортасын қалыптастыру және инновациялық білім беру саясаты міндеттерін жүзеге асыруда кәсіби білім мен дағдыларды пайдалану; Ұстаздың кәсіби әрекеттерін біліктілік деңгейлері бойынша ажырату; тарихи білім саласындағы, оқыту методикасы, технологиясы, жұмыс әдіс-тәсілдері бойынша заманауи теориялық бағдарламаларды талдау;
ON8 Жоғары білім беру ұйымдарында білім беру қызметін жоспарлау, ұйымдастыру мен практикалық тұрғыдан іске асыру бағдарламаларын біліктілік тұрғыдан зерттеу және сараптамалық баға беру; оқытудың күтілетін нәтижелерін анықтау, білім алушылардың өзіндік жұмыстары үшін тапсырмалар жасау, педагогикалық үдерісті студентке бағытталған көзқарас негізінде құру;
ON9 ЖОО және орта арнайы білім беру мекемелері оқытушыларының біліктілігін арттыру, инклюзивті білім беруді жүзеге асырушы мамандарға, кіші комплектілі мектептерде, экстернатта білім беруді жүзеге асырушы мамандарға арналған тренингтер ұйымдастыру бойынша білім беруді басқару жұмысын жақсарту бағытында ұсыныстар жасау;
ON10 Инклюзивті білім беру саласында барлық оқушылардың белгілі-бір қоғамдық статусқа ие болуы және өзінің әлеуметтік маңыздылығын бекіту мақсатында, қолжетімді мектептер мен білім беру мекемелерінде әркім үшін барынша қолжетімді білім беруді дамыту мақсатында бейімделген бағдарламалар мен тиісті оқу-методикалық материалдарды жсау;
ON11 Инклюзивті білім беру саласында ұйымдастыру, басқару және зерттеумен байланысты кәсіби міндеттерді шешу, инклюзия бойынша басшы, үйлестіруші, инклюзивті білім беру мекемесінде консилиум төрағасы, ресурстық орталықтарда жетекші, әдіскер және білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді дамытуды ұйымдастырушы маман болып қызмет істеуге дайын болу;
ON12 Білім беру үдерісінің коммуникациялық негізін түсіну және бағалау, оқу үдерісінде заманауи ақпараттық-коммуникативті технологияларды қолдану, әріптестермен және басшылармен кәсіби қарым-қатынастар
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген