Магистратура

Мамандық шифры:

7M07101

Мамандығы:

Мұнайхимия

Факультеті:

Химия және химиялық технология

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. нанотехнологияның ағымдағы жай-күйі мен даму үрдістері, сондай-ақ кәсіптік қызметтің пәнаралық салаларында терең білімдерін көрсету;
2. материалдарды нанозаттар және нанобөлшектермен технологиялық құрылымдау үдерісінің басқару принциптері туралы түсінігін көрсету;
3. заттардың және наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу, талдау, диагностикалау және модельдеу әдістерімен жаңа және беймәлім контексттердегі технологиялық мәселелерді шешу;
4. физико-химиялық, кинетикалық және термодинамикалық параметрлерді ескере отырып, наноматериалдарды алудың қолданыстағы синтез әдістерін таңдау және қолданылуын негіздеу;
5. практикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін экономикалық және экологиялық аспектілерді ескере отырып, нанотехнологияда қолданылатын синтездің заманауи әдістерін салыстыру;
6. нанотехнология өнеркәсібіндегі жаңа пилоттық қондырғыларды, құрылғылар мен аппараттарды құру мәселелерін шешу үшін олардың құрылымын өзгертуге бағытталған материалдардың қасиеттерін басқарудың заманауи технологияларын қолдану;
7. нанотехнологиялар саласында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ғаламдық ақпараттық ресурстарын ғылыми-зерттеу және есептік-аналитикалық қызметте пайдалану;
8. нанотехнологиялар саласында жоғары білім беру үрдісінің практикасына ғылыми-кәсіби білімін енгізу;
9. түрлі наноматериалдарды өндіруге арналған қазіргі заманғы технологиялық үрдістерді, материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды өңдеу, технологиялық үрдістерді басқару жүйелерін әзірлеу;
10. нормативтік құжаттарға сәйкес нанотехнология саласындағы жобалық және техникалық жұмыс құжаттамаларын әзірлеу;
11. жаңа көміртегі бар материалдарды наноөлшемді құрылымдық компоненттермен синтездеу саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу;
12. нанотехнология саласындағы өз жетістіктерін объективті түрде бағалай білуге, жаңа құзыреттіліктерін қалыптастыру қажеттілігін түсінуге қабілетті болу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген