Магистратура

Мамандық шифры:

7M05301

Мамандығы:

Химия

Факультеті:

Химия және химиялық технология

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - жаратылыстану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде магистр төменгі қабілеттіліктерге ие болады:
РО1 - іргелі және қолданбалы химияның тиісті мамандандырылған саласындағы ғылыми теориялар мен концепцияларды интерпретациялау;
РО2 - химия саласындағы ғылым мен тәжірибенің ең соңғы жетістіктерін зерттеуші-химик, химик-оқытушы кәсіби міндеттерін шешу үшін тәжірибелік қызметіне кең ауқымды пәнаралық контексте экологиялық, әлеуметтік, экономикалық бағыттарды енгізу;
РО3 - белгілі бір тақырып бойынша жүйелі ізденіс жүргізіп, заманауи ғылыми зерттеулердің күйіне ғылыми шолу жасау;
РО4 - өз зерттеулерінің шеңберінде ғылыми гипотезаларды қалыптастыру үшін ғылыми ақпараттардың талдауын жүргізу;
РО5 - ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, сондай-ақ химияның зерттеу / бейіндік салаларында қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамаларды, жетістіктерді және зерттеулерді сыни талдау және бағалау негізінде күтілетін нәтижені тұжырымдауды дербес жүзеге асыру;
РО6 - математикалық модельдеу мен есептеулер әдістерін, әдіснамаларың, компьютерлік бағдарламаларын және басқа қосымшаларын дұрыс таңдауға, процесті бақылауға, соның ішінде ғылыми эксперимент жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеу және жинақтау;
РО7 - алынған мәліметтерді (процестерді бақылау, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін) химия саласындағы заманауи тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде олардың сенімділігі мен құндылығын негіздеу үшін талдау жүргізу және түсіндіру;
РО8 - физико-химиялық зерттеулердің негізгі және қазіргі заманғы білімдерін және әдістерін жаңа сипаттамалары және белгілі бір сипаттамалары бар заттар мен материалдарды және процестерді, зерттеу әдістерін, технологиялық процестерді немесе олардың сатыларың жетілдіріп өндеу үшін қолдану;
РО9 - процестің механизмін, оның реттеу жолдарын белгілеу, оның сипаттамалары бар өнімді алу немесе оның өнімділігін арттыру, іске асыру мен басқарудың оңтайлы жағдайларын анықтау, процестің сапалық және сандық модельдеуін жүзеге асыру;
РО10 - химия пәні бойынша қазіргі заманғы жетістіктер мен жоғары білім беру педагогикасының талаптары бойынша химиялық пәндерді оқыту бойынша оқу бағдарламаны дайындау;
PO11 - химияның таңдаған саласында өзіңің ғылыми зерттеулеріңің нәтижелерін ғылыми жарияланымдар түрінде көрсету;
РО12 - шығармашылық өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін тәуелсіз және автономды білім алуын жалғастыру, барлық кәсіптік қызметтерде негізгі және пәндік құзыреттерді дамыту.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген