Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D05309

Мамандығы:

Ядролық медицина

Факультеті:

Физика-техникалық

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ОН1 Ядролық медицина теорияларын, сыни талдау және практикалық қолдану үшін әдістер мен білімді ұйымдастыру және түсіндіру;
ОН2 Коммерцияландыру үшін ғылыми жарияланымдар, есептер және жобалар түрінде ғылыми зерттеулер мен инновациялық нәтижелерді ұсыну;
ОН3 ядролық-медициналық әдістер мен технологияларды зерттеу мен әзірлеуүшін физикалық заңдарды, құбылыстарды, әдістер мен теорияларды қолданудың тиімділігін бағалау;
ОН4 Ядролық медицинасаласындағы ағымдағы ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалау, ғылыми-зерттеу және практикалық міндеттерді шешу үшін, оның ішінде пәнаралық салаларда жаңа идеялар ды қалыптастыру;
ОН5 Ядролық физиканың терең іргелі және мамандандырылған білімдерін пайдалана отырып, медициналық акселераторлардың тиімділігін арттыратын әдістер мен әдістерді әзірлеуге байланысты ғылыми мақсаттар мен инновациялық міндеттерді тұжырымдау;
ОН6 Ядролық медицина әдістері мен технологияларын қолдану жағдайында медицинаның түрлі салаларының келешегі мен сын-тегеуріндерін болжау;
ON7 Медициналық салада қолдануға арналған берілген қасиеттері бар магниттік материалдарды, магнитті қондырғылар ды және құрылғыларды дайындаудың жобалау сатылары;
ОН8 Математикалық аппаратты, қазіргі заманғы физикалық әдістер мен медициналық жабдықтарды пайдалана отырып, медициналық физика саласында эксперименттік және теориялық зерттеулер мен бақылаулар жүргізу;
ОН9 Патологияларды диагностикалау мен емдеуде пайдалану үшін электр техникалық құрылыстары мен құрылғыларын жобалау және пайдалану кезінде қазіргі заманғы технологиялардың одан әрі дамуын болжау;
ОН10 Ядролық медицинаны дамытудың инновациялық зерттеу әдістерін әзірлеу үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және басқа ғылыми-зерттеу топтарының жеке ғылыми- зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қолдану;
ОН11 Бейiндiк пәндердi әдiстемелiк қамтамасыз етудi, ядролық медицина саласындағы жаңа зертханалық және виртуалды компьютерлiк жұмысты және оқытудың басқа да нысандарын әдiстемелiк қамтамасыз етудi әзiрлеу кезiнде оқу процесiне жүргiзiлетiн зерттеулердiң нәтижелерiн енгiзу;
ОН12 Білім беру, ғылыми этика және ядролық медицина мен медициналық физика үшін орнықты даму мақсаттары туралы тақырыптар бойынша халықаралық деңгейде келіссөздер мен пікірталастар өткізу.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген