Ғылыми зерттеу бағыттары

Докторантураның мамандықтарына сәйкес Халықаралық деңгейде қабылданған ғылыми мектептердің болуы кафедралардағы ғылыми зерттеулердің іргелі және қолданбалы бағларламалар бойынша ғылыми жобалардың орындалуымен, сонымен қатар докторанттардың ғылыми жетекшілерінің беделді ғылыми басылымдар, соның ішінде импакт-факторы жоғары шетелдік басылымдарда мақалаларының болуымен расталады.

Университеттің ғылыми мектептері

Факультет

Ғылыми мектептер:

Биология және биотехнология

«Генетика»

«Жасуша және ұлпа эксперименталды биологиясы»

«Биофизика»

«Биоинформатика, геномика және протеомика»

Шығыстану

«Араб тілі, әдебиеті және мәдениетінің қолданбалы проблемалары»

«Орта Азия, Қазақстан және Қытай халықтарының сыртқы саясаты, экономикасы, саудасы, мәдениеті саласындағы өзара қарым-қатынас проблемалары»

География және табиғатты пайдалану

«Өмір сүру сапасын демографиялық зерттеудегі ГАЖ»

«Адам қорын кеңістіктік ұйымдастыру және басқару»

«Кенді-Алтай ТПХС кеңістіктік ұйымдастырудың әлеуметтік –экономикалық және геоэкологиялық проблемалары»

 

Тарих, археология және этнология 

«Қазақстан тарихының этникалық проблемалары»

«Дүниежүзі тарихының ғылыми мектебі»

«Қазақстан репатрианттары арасындағы этномәдени және миграциялық процесстер»

«Орта Евразияның Бегазы-Дандыбай мәдениеті», «Қазақстан палеолиті»

 

Халықаралық қатынастар

«Халықаралық құқықтағы адам құқығы»

«Интеграция құқығы»

«АҚШ сыртқы саясатының теориясы және практикасы, Халықаралық ұйымдар, Экологиялық қауіпсіздік, транатлантикалық ынтымақтастық (АҚШ және ЕО)»

«Европалық интеграцияның халықаралық, аумақтық және ұлттық қауіпсіздік проблемалары»

 

Механика-математика

«Есептеу гидродинамикасы және ақпараттаық технологиялар»

«Сұйық және газ механикасы»

«Мәліметтер базасы және машиналық аударма теориясы мен практикасы»

 

Филология, әдебиеттану және әлем тілдері

«Әдеби аударма және әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері»

«Орыс филологиясы кафедрасының ғылыми мектебі»

«Тіл теориясының ғылыми мектебі»

«Социолингвистиканың ғылыми мектебі»

 

Философия және саясаттану

 

«Халықаралық қатынастар және ғаламдық дамудың саяси проблемалары»

«Саяси жүйені саяси модернизациялау және трансформациялау»

«Аумақтық жоспарлауды, әлеуметтік жобалауды және әлеуметтік жоспарлауды дамыту»

«Қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы»

«Әлеуметтік нақтылық негізінде теорияны жобалау және моделдеу»

«Қоғамның осал тобын әлеуметтік қорғау, жастар және жеке адамдармен әлеуметтік жұмыс жасаудың ерекшеліктері»

«Мәдени антропология және мәдениет философиясы мектебі»

«Қазақ мәдениетінің тарихы»

«Философиялық-діни және мәдени антропология, мәдениеттанудағы герменевтика»

«Әлеуметтік философия»

«Когнитивтік психофизиология»

«Діни антропология, діндану тарихы және теориясы, дін тарихы»

 

 

Физика- техникалық

«Плазма физикасы»

«Радиациялық материалтану»

«Салыстырмалық және гравитациялық теорияның ғылыми мектебі»

«Ауыр жүйенің кванттық физикасы»

«Ядролық әрекеттестік пен радиациялық қауіпсіздік»

«Бейсыздық динамиканың ғылыми мектебі»

«Локальді шекарас жағдайлардың сызықтық дифференциялдық операторларын меңгеру ғылыми мектебі»

«Сыртқы күштің турбуленттік мәселелерін меңгеру ғылыми мекбеті»

 

 

Химия және химиялық технология

«Жұқа органикалық синтез, химиялық кинетика мен катализ»

«Химиялық физиканың жану процессі»

«Коллоидтық химия»

«Электрохимиялық өндірістің химиялық технологиясы»

«Химиялық инженерия»

«Химиялық өндірістің метрология, стандартизация және сертификациясы»  

 

 

Экономика және бизнес жоғары мектебі

«Ұлттық жүйенің иеленуі: оның бәсекелестікке қабілеттілігі мен экономикалық дамудың тұрақты факторы»

«Жобалық менеджмент пен инновациялық ғылыми мектептерінің басқармасы»

ЗАҢ

«Халықаралық құқықтағы адам құқығы»

«Интеграция құқығы»

«АҚШ-тың сыртқы саясатының практикасы мен теориясы, халықаралық ұйымдар,экологиялық қауіпсіздік, транатланттық ынтымақтастық (АҚШ пен ЕО), ЕО қазіргі жүйесі»

«Халықаралық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздық пен европалық интеграция сұрақтарының мәселелері»

«Мемлекет пен құқық тарихы теориясының ғылыми мектептері»

«Конститутциялық пен әкімшілік құқықтың ғылыми мектептері»

«Экологиялық құқықтың ғылыми мектептері»

«Мухитдинов Н.Б. ғылыми мектептері»

«Қылмыстық құқық, криминологиялық, қылмыстық атқарушы құқықтың ғылыми мектептері»