Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D07303

Мамандығы:

Картография

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

Бiлiктiлiгі:
  • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Осы бағдарлама аяқталғаннан кейінгі докторанттардан күтілетін қабілеттілік:
- пәнаралық ғылыми кеңістікке интеграциялау мақсатымен картография, геоинформатика және картографиялау технология аймағындағы зерттеу әдістердің жүйелі түрде түсінуін көрсету (ON1);
- ғылыми картографиялық ойлар мен жобаларды жоспарлау және олардың, ғылым және қоғамға қажетті ғылыми және өндіріс талаптарын орындалуын және іске асыруын қадағалау (ON1);
- экономикалық дамудың бағыттары мен тенденцияларын анықтау үшін аймақтардың табиғи-ресурсті және әлеуметтік потенциялының кешенді картографиялау жоспарларын жасау (ON1);
- ақпарат көздері туралы мағлуматты және картография мен картографиялау айқымындағы парадигмаларды түсінуін, олардың, картографиялық зерттеулердің әдістемелік ұстанымдары мен амалдарының жүйесін анықтау және құрастыру мақсатымен, даму динамикасын көрсете білу (ON1)
- картография ауқымындағы, жаңа отандық нормативті-техникалық құжаттыққа сәйкесті, техникалық тапсырма негізінде бәсекеге қабылетті өндірісті дамыту мақсатымен жобаны құрастыру (ON2);
- картографиялық өндірістің отандық құжаттылығын қалыптастыру жолында картографиялық жұмыстар мен техникалық құжаттау жаңа әдістерінің ғылыми-техникалық экспертизасын жүргізу (ON2);
- тиімді табиғатты пайдалану және табиғатты қорғау мақсатымен ГАЖ технологияларын қолдануымен мемлекет, аймақтар және облыстардың табиғи-ресурстық потенциалын зерттеуінде топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарды байланыстыру (ON2)
- навигациялық жүйелерді қолдануымен отандық картографиялық ғылым мен өндірісті дамыту үшін тақырыптық карталарды жобалауының жаханды ерекшеліктерін талдай және жүйелеу (ON3);
- аймақтық жоапарлау және басқару мақсатымен аймақтарды қартографиялау құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып тақырыптық карталар серияларын жобалау мен құрастырудың ұстанымдарын айта білу (ON3);
- ұлттық картография нәтижелігін жақсарту үшін қазіргі картографиялаудың негізгі дүниежүзілік және отандық мәселелердің, эдістемесі мен технологиялардың талдау амалдарын құрастыру (ON3)
- аймақтық басқару және шаруашылық мәселелерді шешу мақсатымен ғылыми және қолданбалы міндеттерді картографиялық әдістер арқылы шешу (ON4);
- ұлттық картографиялық жобалар мен бағдарламалардың рөлін және маңызын көтеру үшін отандық картографияның дамуын ғылыми зерттеулер мен геоақпараттық жүйелер көзқарасынан түсіндіру (ON4);
- аймақтық және ұлттық денгейлі мәселелерді шешуінде картографиялық зерттеулердің тиімділігі мен маңыздылығын күшейту ушін қазіргі картографиялаумен байланысты ғылыми пәндердің әдістері мен амалдарын қолдану (ON4)
- картограф-мамандықтардың кәсібилігін көтеру мақсатымен картографиялық үлгілеудің қандай болмасын мәселелері мен бағыттары бойынша ақпарат көздерінің жалпы базасын құрастыру және құрылымдау (ON5);
- геожүйелердің динамикасы мен болжамының картографиялық үлгілерін жобалау және өндіру шегінде ақпараттың инновациялық көздерінің артықшылық қасиеттерін бағалау (ON5);
- ғылыми және өндіріс үдерісінде қолдану мақсатымен ғылыми-зерттеу картографиялық ақпаратты талдау (ON5)
- экологиялық бағдарламалардың тиімділігін арттыру үшін топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдардың арақашықтықтан зерделеу мәліметтері мен ГАЖ технологиялардың негізінде қоршаған ортаны бақылауының мониторинг бағдарламасын құрастыру (ON6);
- ғылыми зерттеуле мен өндірісте жүйелі амалды күшейту үшін, ара қашықтықтан зерделеу мәліметтердің жинақтауы мен өндеудің автоматты жүйелерінің қазіргі денгейін көрсететін білімді кешенді тұтастау (ON6)
- картографиялық өндірістің бәсекелік қабылеттігін камтамасыздандыру үшін талдау стратегиясын көрсете білу және картографиялық нәтижелері мен көрсеткіштер жүйесін нақтылап дәлелдеу (ON7);
- жобалық инновациялық картографиялау аумағындағы қойылған міндеттерді зерттеу және шешу мақсатымен қазіргі картографияда арақашықтықтан зерделеудің (АҚЗ) рөлін және жоғары орнын көрсете білу (ON7);
- топографиялық-геодезиялық, картографиялық, арақашықтықтан
зерделеу материалдары мен ГАЖ технологиялары негізінде қоршаған ортаны бақылау мақсатымен картографиялық мониторигтың кешенді бағдарламасын іске асыру (ON7)
- картографияның ғылыми және қолданбалы мәселелерін шешуінде шешуінде, олардың ішінде әлеуметтік пен қоғамдық сферлардың жаңа облыстарында, информациялық технологиялардың білімдері мен әдістерін жүйелеу (ON8);
- жергілікті, аймақтық және ұлттық денгейде ресурсты үнемдеу экологиялық-экономикалық мәселелерін шешілуіне бағытталған бағдарламаларды жасау және іске асырумен байланысты картографиялық жобаларды басқару (ON8);
- тарих ағымында өзгеріп отырған әлеуметтік-мәдени сәйкесті картографиялық шығарламаларды жасауында ғылыми зерттеулердің кешенді бағдарламасын құрастыру (ON8)
- кәсіби әрекеттің ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік бағыттарының тиімділігін арттыру үшін картографиялық зерттеулердің жаңа әлістері мен бағыттарын қарастыру және құрастыру (ON9);
- ғылыми зерттеулердің жахандандыру барысында мен геоақпараттық жүйелер негізінде отандық картографияның жаңа бағыттарын құрастыру мақсатымен оның дамуын бағалау (ON9);
- жоғары оқу орындарында кәсіби әрекеттіліктің ғылыми және оқу жоспарларын құрастыру үшін отандық және дүниежүзілік картографияның теориясы мен әдістемесінің мәселелері бойынша картографиялық информация негізінде гылыми шолуларды жасау (ON9)
- әртүрлі ғылыми және өндірістік мекемелермен пәнаралық байланыстарды тереңдету мақсатымен салааралық сфераларда зерттеудің қазіргі картографиялық әдістерді еңгізу және қолдануының жаңа ойлар мен бағыттарды туындату (ON10);
- ғылыми өндірістің салааралық сферасына интеграциялау мақсатымен ғылыми мәселенің жаңа және белгісіз контексті жағынан әдістемелік және технологиялық шешімдерін табу (ON10);
- ғылыми және қолданбалы зерттеулер нәтижелерінің денгейін көтеру мақсатымен кеңістіктік визуализациялауда қолданылатын әдістеме аппаратына нақты бағасын беру (ON10)
- картографиялық ғылым мен өндірістің альтернативтілігі мен тиімділігін көтеру үшін ғылыми-өндірістік мәселелердің шешу жолында талдау амалдарын анықтап белгілеу (ON11);
- кешенді ғылыми-өндірістік бағдарламалар мен шаруашылық даму жобалардың іске асыру үшін инновациялық картографиялаудың зерттеу үрдісіне пәнаралық білімдерді интеграциялау (ON11);
- ғылыми интеграфияны тереңдету мақсатымен картографиялық салалардың зерттеу міндеттерін, мәселелері мен әдістерін жүйелі түрде ұғынуын көрсете білу (ON11)
- картографиялық жобаларды жоспарлау және іске асыру барысында ғылыми ұжымдарды құру (ON12);
- әлем денгейіндегі күрделі картографиялық шығармаларды құрастыру мақсатымен салалық республикалық өндіріс мекемелерді жетекшілік ету (ON12);
- денгейі әркелкі картографиялық жобалардың экспертизасын жүргізу, олардың ғылыми және практикалық нәтижелерін бағалау (ON12)
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген